Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2005-12-02 Projekt zmiany Ustawy - odpowiedź PTP
Wysłano dnia 04-12-2005 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

W dniu 1 grudnia br. Polskie Towarzystwo Psychologiczne zostało poinformowane o podjęciu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej inicjatywy zmierzającej do zmiany ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Tekst projektu poniżej.
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Krzysztof Michałkiewicz

Warszawa, dnia  

DDP-IV-041-50-AS/05
L.dz.  2813/05

  Pani
Małgorzata
Toeplitz-Winiewska

Polskie Towarzystwo
Psychologiczne

Przesyłam w załączeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z prośbą o wyrażenie opinii w terminie 3 dni.

Tak krótki termin umotywowany jest koniecznością szybkiego przesunięcia daty wejścia w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 1 stycznia 2006 r. na dzień 1 stycznia 2008 r.

Uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej.

Brak uwag w powyższym terminie traktowany będzie jako akceptacja projektu.

Załączniki:

 1. Projekt ustawy.
 2. Uzasadnienie.

 

 projekt

USTAWA
z dnia         

o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Art. 1.

W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr  73 i Nr 154, poz. 1798) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”. 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Zmiana ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, podyktowana jest koniecznością przesunięcia terminu wejścia w życie Ustawy o dwa lata tj. do dnia 1 stycznia 2008 r. w celu dostosowania do obecnego stanu prawnego.

Wskazać należy, że Ustawa nakłada na ministra do spraw pracy obowiązki, nie określając: a).  na czym te obowiązki miałyby polegać, b). nie wskazując żadnych instrumentów pozwalających je wykonywać. Z tego względu Ustawa jest w obecnym kształcie praktycznie niewykonalna dla ministra.

Ponadto należy wskazać przykładowo inne istotne mankamenty Ustawy:

 • w sposób szczątkowy uregulowano odpowiedzialność dyscyplinarną -  nie zapewniając jawności postępowania, udziału poszkodowanego w postępowaniu oraz nie zapewniając podstawowego prawa procesowego - możliwości odwołania do sądu powszechnego,
 • brakuje także drogi odwoławczej dla osób, którym odmówiono wpisu na listę psychologów,
 • ustawa przewiduje także powołanie tzw. Komisji Ekspertów, która de facto dubluje kompetencje Krajowej Rady Psychologów - przez co  jest ciałem całkowicie zbędnym, wymagającym jedynie dodatkowych nakładów z budżetu państwa,
 • w ustawie zawarty jest wymóg odbycia stażu jako warunku prawa wykonywania zawodu - jednocześnie w żaden sposób nie zostało określone kto prowadzi staż, na jakich warunkach, z jakimi kwalifikacjami przyjmowane są osoby itp.
 • w ustawie określono, że wojewoda będzie wydawał zezwolenia na prowadzenie prywatnych praktyk, co jest niezgodne z zasadami, które wprowadzają przepisy regulujące swobodę działalności gospodarczej.

Podkreślić należy także bardzo daleko idące niedostosowanie ustawy do obecnego stanu prawnego - w szczególności do regulacji dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Z uwagi na poważne mankamenty, oraz ze względu na to, że podjęte w latach 2003-2005 prace legislacyjne mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości zostały przerwane wraz z końcem kadencji Sejmu, najlepszym rozwiązaniem w zaistniałej sytuacji jest przesunięcie terminu wejścia w życie Ustawy o dwa lata tj. do 1 stycznia 2008 r.

Uzasadnieniem trybu pilnego jest konieczność szybkiego przeciwdziałania negatywnym, zarówno dla ministra, jak i dla środowiska psychologów oraz osób korzystających z ich usług,  skutkom wejścia w życie Ustawy - ze względów wyżej opisanych, w szczególności, ze względu na to, że Ustawa wchodzi w życie już 1 stycznia 2006 r.

W tym czasie możliwe byłoby przedstawienie nowego rządowego projektu nowelizacji Ustawy o zawodzie psychologa, projektu który byłby dostosowany do obecnego stanu prawnego, projektu, który nie zawierałby rażących błędów prawnych i legislacyjnych, jakie zawiera Ustawa.

Ocena skutków regulacji:

 1. Podmioty, których dotyczy proponowana regulacja:
  Regulacja dotyczy:
  1. osób świadczących usługi psychologiczne,
  2. osób korzystających z usług psychologicznych,
  3. ministra do spraw pracy.
 2. Skutki dla budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego:
  Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.
 3. Wpływ na rynek pracy:
  Projekt nie ma wpływu na rynek pracy.
 4. Wpływ na konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną:
  Wejście w życie projektu nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną.
 5. Wpływ na rozwój regionalny:
  Projekt regulacji nie wpłynie na rozwój regionalny.
 6. Konsultacje społeczne:
  Organizacje skupiające psychologów.
 7. Zgodność z prawem unijnym:

Zaproponowana regulacja nie jest objęta prawem unijnym.


W tym samym dniu zostały skierowane pisma protestacyjne do Ministra Pracy i Polityki Społecznej  oraz do Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Sejmu. Tekst pisma do Ministra poniżej.


 

Warszawa 1 grudnia 2005 

PTP 213/ZG/05

  Szanowny Pan
Krzysztof Michałkiewicz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

 Szanowny Panie Ministrze,

Treść Pana listu, który otrzymałam dziś pocztą elektroniczną, odebrałam z wielkim zaskoczeniem. W liście nieopatrzonym datą wyznaczono nam 3-dniowy termin zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. List nie zawiera również Pana podpisu.  Pospieszny tryb postępowania bez wnikania w merytoryczne treści ustawy i bez szerszej konsultacji ze środowiskiem psychologów, których żywotnych interesów ona dotyczy, budzi nasze głębokie zaniepokojenie i powtarza styl postępowania poprzedniej ekipy rządzącej.

Opinia naszego środowiska, które z niecierpliwością i wielkimi nadziejami oczekiwało na wejście w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów w ustalonym terminie, może być tylko negatywna. Przedstawione w uzasadnieniu projektu powody przedłużenia okresu oczekiwania na wejście w życie ustawy o dalsze 2 lata wskazują na niezrozumienie jej przepisów lub błędną ich interpretację. Jednym ze wskazywanych w uzasadnieniu mankamentów ustawy jest faktyczne zaniechanie działań Ministra w przygotowaniu odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, do których ma ustawową delegację, np. art. 8 ust. 9.

Stanowczo protestujemy przeciwko traktowaniu środowiska wykonującego zawód zaufania publicznego jako przedmiotu dowolnych urzędniczych manipulacji. Wyrażamy żal, że nie znalazł Pan Minister czasu na spotkanie z nami, także z autorytetami środowiska naukowego i akademickiego, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości przed podjęciem tej niezrozumiałej inicjatywy ustawodawczej. Propozycja nie uwzględnia przede wszystkim praw i interesów odbiorców usług psychologicznych, klientów i pacjentów, systematycznie narażanych  na niekompetentne i nieprofesjonalne działania osób bez odpowiedniego wykształcenia i przygotowania.

Uzasadnienie konieczności wejścia w życie ustawy oraz stan przygotowań naszego środowiska do organizacji samorządu zawiera przesłany Panu w dniu  25 listopada br. list Komitetu Porozumiewawczego Psychologów zrzeszającego stowarzyszenia psychologiczne i związki zawodowe psychologów.

Z poważaniem

 

/-/

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


 Pisma protestacyjne do Ministra Pracy i Polityki Społecznej skierowały także Komitet Nauk Psychologicznych PANStowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce i Warszawski Oddział PTP (kliknij aby zapoznać się z treścią pism).

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku