Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2005-12-02 Projekt zmiany Ustawy - pismo SPT
Wysłano dnia 06-12-2005 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce

2 grudnia 2005 roku.

MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
Krzysztof  Michalkiewicz

 

Szanowny Panie Ministrze,

z prawdziwym zdumieniem środowisko psychologów transportu przyjęło nie datowane i  nie podpisane przez Pana pismo sugerujące konieczność przesunięcia terminu wprowadzenia w życie Ustawy O Zawodzie Psychologa. Jesteśmy głęboko przekonani, że przedstawiona Panu Ministrowi i nam propozycja nowelizacji ustawy powstała w wyniku braku możliwości osobistego przedstawienia przez nas celu ustawy i wyjaśnienia ewentualnych - zawartych w niej - niejasności. Zdumienie nasze jest tym większe, że liczyliśmy iż od momentu objęcia przez Prawo i Sprawiedliwość władzy ustawodawczej i wykonawczej w naszym kraju  nastąpi nareszcie autentyczne działanie na rzecz ochrony prawnej i dóbr osobistych osób korzystających z usług świadczonych przez psychologów. Ustawa służy bowiem przede wszystkim ochronie klienta/pacjenta korzystającego z  usług psychologicznych, a nie ochronie grupy zawodowej. (Dotychczasowa zwłoka we wprowadzeniu ustawy miała przyczyny polityczne, a nie merytoryczne. Była jedną z pierwszych znowelizowanych przez poprzedni Sejm. Odłożono wtedy jej wprowadzenie o cztery lata. Celem tej nowelizacji było przedłużenie możliwości  nieprofesjonalnych działań osobom, które ukończyły istniejące w naszym kraju (a powstałe w latach 1993 – 1997 różne, związane z uczelniami nie polskimi) - szkoły, kształcące qwazi psychologów, a naprawdę nieświadomych swej nieprofesjonalności manipulatorów.)    

Istniejące zapisy ustawy umożliwiają nie tylko środowisku psychologów, ale przede wszystkim administracji państwowej nadzór nad jakością szkolenia i funkcjonowania zawodowego, warunkami dostępu do wykonywania zawodu i umożliwiają wprowadzenie odpowiedzialności za brak profesjonalizmu podejmowanych działań.Nasze uwagi do zastrzeżeń przedstawionych w Pana piśmie:

1. Niezrozumiałym jest dla nas zawarte w Pana piśmie zdanie: „Wskazać należy, że Ustawa nakłada na ministra do spraw pracy obowiązki, nie określając: a).  na czym te obowiązki miałyby polegać”

Albo  ustawa nakłada, czyli określa obowiązki ministra, albo ich nie określa. Nie może jednocześnie określać i nie określać, nakładać i nie nakładać. Sądzimy, że jest to tylko błąd redakcyjny.

2. „b). nie wskazując żadnych instrumentów pozwalających je wykonywać.” – instrumentami wykonującymi zapisy ustawy są wskazane w niej rozporządzenia do których opracowania delegację otrzymał minister właściwy do spraw pracy. Dlatego jesteśmy przekonani, że ustawa w obecnym kształcie jest do sprawnego wykonania przez ministra właściwego do spraw pracy.

3. Nie znajduje potwierdzenia w zapisach ustawy sformułowany w Pana piśmie sąd: „w sposób szczątkowy uregulowano odpowiedzialność dyscyplinarną –  nie zapewniając jawności postępowania, udziału poszkodowanego w postępowaniu oraz nie zapewniając podstawowego prawa procesowego – możliwości odwołania do sądu powszechnego,”

Odpowiedzialność dyscyplinarna regulowana jest w ustawie w sposób szczegółowy, zapewniający pełną jawność postępowania (art. od 56 do 66, oraz od 41 do 47), jak i możliwość wniesienia kasacji do sądu powszechnego (art. 42, ust.1)

4. Bezprzedmiotowy jest w świetle zapisów ustawy zarzut: „brakuje także drogi odwoławczej dla osób, którym odmówiono wpisu na listę psychologów,” Wpis na listę psychologów nie jest uznaniowy, nie może więc nastąpić odmowa dokonania wpisu, jeżeli psycholog spełnia łącznie wymienione w art. 8, ust. 1 pkt 1,2,3 i 4 warunki.

5. „Ustawa przewiduje także powołanie tzw. Komisji Ekspertów, która de facto dubluje kompetencje Krajowej Rady Psychologów – przez co  jest ciałem całkowicie zbędnym, wymagającym jedynie dodatkowych nakładów z budżetu państwa,” Komisja ekspertów jest ciałem, które ma zapewnić administracji rządowej nadzór nad izbami psychologicznymi, tak, żeby nie nastąpiły „zwyrodnienia” charakterystyczne dla działań niektórych korporacji zawodowych (vide – korporacje prawników blokujące dostęp do wykonywania zawodu).

6. „W ustawie zawarty jest wymóg odbycia stażu jako warunku prawa wykonywania zawodu – jednocześnie w żaden sposób nie zostało określone kto prowadzi staż, na jakich warunkach, z jakimi kwalifikacjami przyjmowane są osoby itp.” Zasady, warunki, tryb i sposób odbywania stażu ma określić w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: zdrowia i edukacji. (art.8 ust.7) (Przygotowane są już szczegółowe projekty zasad, trybu, sposobu i warunków odbywania stażu, które Panu Ministrowi możemy w każdej chwili przedstawić.)

7. „W ustawie określono, że wojewoda będzie wydawał zezwolenia na prowadzenie prywatnych praktyk, co jest niezgodne z zasadami, które wprowadzają przepisy regulujące swobodę działalności gospodarczej.” Art.18 ustawy wyraźnie informuje, że zezwolenie wojewody dotyczy wyłącznie spełnienia przez podmiot wykonujący działalność gospodarczą warunków określonych  przez Komisję Ekspertów, a zapewniających właściwy poziom świadczenia usług psychologicznych. (Art. 18, ust. 3). Nie jest to niezgodne z zasadami, które wprowadzają przepisy regulujące swobodę działalności gospodarczej, bo identyczne uregulowania dające wojewodzie prawo kontroli spełnienia określonych warunków (wielkość pomieszczeń, wyposażenie w sprzęt i narzędzia do badań zgodne z metodyką) jakie musi spełnić pracownia psychologiczna, w której badani są kierowcy, określone są w ustawie Prawo o ruchu drogowym, jak również  warunki jakie muszą spełnić prywatne gabinety lekarskie, prywatne i publiczne poradnie psychologiczne (Ustawa o Systemie Oświaty) etc. Dlatego nieporozumieniem jest stwierdzenie zawarte w Pana piśmie sugerujące „bardzo daleko idące niedostosowanie ustawy do obecnego stanu prawnego – w szczególności do regulacji dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.”

Podkreślić należy także pozytywne skutki dla budżetu państwa wprowadzenia ustawy O Zawodzie Psychologa. Jej realizacja zlikwiduje szarą strefę świadczenia szeregu usług psychologicznych. Według naszych obliczeń przyniesie to roczne wpływy do budżetu w wysokości nie mniejszej niż 20 milionów złotych. Lęk przed koniecznością płacenia podatków od uzyskiwanych z prowadzonej działalności dochodów jest jedną z podstawowych przyczyn lobowania niektórych środowisk przeciwko wprowadzeniu tej ustawy.

Wprowadzenie ustawy  ma decydujący wpływ na rynek usług psychologicznych przez zrównanie wymagań wobec osób wykonujących zawód psychologa, co z kolei ma bezpośredni wpływ na warunki kształtujące konkurencyjność, zmuszając do zachowywania - niezwykle ważnej dla klientów/pacjentów - wysokiej jakości świadczonych usług.

Wnioski:

  1. Przedstawione nam w uzasadnieniu powody nowelizacji  ustawy o zawodzie psychologa nie znajdują potwierdzenia w jej zapisach i wynikają – jak sądzimy - z pozamerytorycznych względów.
  2. Dlatego Stowarzyszenie Psychologów Transportu uprzejmie prosi o odrzucenie projektu  nowelizacji ustawy o zawodzie psychologa.

 

                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                        

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku