Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2005-12-02 Projekt zmiany Ustawy - Pismo WOT PTP
Wysłano dnia 07-12-2005 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Warszawa, 5 grudnia 2005

Warszawski Oddział Terenowy
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ul. Jana Olbrachta 118a m12 Warszawa

l.dz. 2005/104

 

                                                       Pan 
                                                       Krzysztof Michałkiewicz
                                                       Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w imieniu zrzeszonych w nim członków składa stanowczy protest przeciwko projektowi dalszego odroczenia wejścia w życie ustawy o zawodzie psychologa, przedstawionemu przez Pana Ministra.

Należy zauważyć, że przesłane drogą e-mail pismo bez daty i podpisu, z nadzwyczaj krótkim terminem zgłoszenia ewentualnych uwag – co sprawia wrażenie jedynie formalnego wykonania dyspozycji §12 ust.5 Regulaminu Pracy Rady Ministrów – stawia pod znakiem zapytania rzeczywiste intencje w postaci rzetelnego zasięgnięcia opinii środowiska na ten temat.Uzasadnienie

Środowisko psychologów od lat czeka z niecierpliwością na regulacje prawne pozwalające chronić dobro klientów i zapewnić wysoki poziom merytoryczny i etyczny usług psychologicznych dostępnych na rynku.

Opóźnienie wejścia w życie przedmiotowej regulacji należy ocenić nie tylko z perspektywy merytorycznych potrzeb, ale także dobra społeczeństwa, które powinno otrzymywać usługi od osób o potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych, z zapewnieniem przestrzegania zasad etyki, co obecnie w świetle dobrowolności poddawania się etycznej ocenie środowiska, nie może być wystarczająco skutecznym sposobem nadzoru nad wykonywaniem usług psychologicznych.

Vacatio legis ustawy  uchwalonej w 2001 r. z pierwotnym terminem wejścia w dniu 1 stycznia 2002 zaowocowało przedłużającymi się niejasnościami środowiska co do trybu odbywania staży zawodowych przez młodych psychologów oraz uzyskiwania prawa wykonywania zawodu. Większość psychologów (także spoza PTP) wykonujących już zawód, zgłosiła się natychmiast na listę samorządu ogłoszoną przez Komitet Organizacyjny Samorządu Zawodowego Psychologów przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Od 5 lat zgłaszają się także nowi absolwenci studiów psychologicznych, z niecierpliwością oczekujący określenia trybu w jakim mają odbywać staże zawodowe.

Opieszałość urzędnicza w przygotowaniu projektów aktów wykonawczych do ustawy nie może stanowić usprawiedliwienia sprzeciwianiu się woli ustawodawcy w regulacji ustawowej wykonywania jednego z zawodów zaufania publicznego. Należy także wziąć pod uwagę, ze powołano zespół składający się z przedstawicieli psychologów i pracowników Ministerstwa, który miał wypracować ewentualne zmiany w przepisach, ale nie doprowadzić do sytuacji, gdy jeszcze przez 2 lata będzie panowała „wolna amerynka”.

W OSR nie podano kosztów, które wiążą się z koniecznymi działaniami naprawczymi związanymi z udzielaniem usług (świadczeń) psychologicznych przez osoby, które nie tylko nie pomagają, ale powodują pogłębienie dolegliwości klientów (pacjentów), a co za tym idzie generują koszty zarówno dla nich, jak i dla systemu ochrony zdrowia. Nieprawdziwym jest także twierdzenie o braku wpływu przedkładanego projektu na konkurencyjność wewnętrzną.

 

Z poważaniem
Marzenna Kucińska
Przewodnicząca  Zarządu WOT PTP

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku