Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2006-01-30 Prace Nad Wdrażaniem Ustawy o Zawodzie Psychologa
Wysłano dnia 30-01-2006 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

PRACE NAD WDRAŻANIEM USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA
Najnowsze informacje

25 stycznia br. odbyło się na zaproszenie min. Roberta Jerzego Kwiatkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej spotkanie dotyczące ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. 1. Na spotkanie to zostało zaproszonych 16 stowarzyszeń.

  Pierwszą grupę stanowili przedstawiciele stowarzyszeń i związków zawodowych psychologów  od ponad pięciu lat pracujący nad ustawą i tworzący tzw. Komitet Porozumiewawczy Psychologów, który został utworzony przez stowarzyszenia psychologiczne w lipcu 2001 roku po uchwaleniu ustawy i zrzeszający  Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Ogólnokrajowe  Zrzeszenie Związków Zawodowych Psychologów, Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii  Stowarzyszenie Psychologów Transportu i  Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków.

  Drugą grupę zaproszonych stowarzyszeń, ku naszemu ogromnemu zdziwieniu , stanowiły głównie stowarzyszenia  psychoterapeutyczne. Zastanawiając się, jakimi kryteriami kierowało się ministerstwo zapraszając tyle stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów doszłam do wniosku, że jednym z kryteriów mogło być zaproszenie tych stowarzyszeń psychoterapeutów  które przesyłały do ministerstwa listy w sprawie dalszego odroczenia ustawy ze względu na , ich zdaniem, niejasne zapisy dotyczące psychoterapii. Jakie były inne kryteria trudno stwierdzić.  Wśród zaproszonych przez min. Kwiatkowskiego stowarzyszeń psychoterapeutycznych znalazły się 4 stowarzyszenia psychoanalityczne tzn. Polskie Towarzystwo Psychologii  Analitycznej, Instytut Analizy Grupowej  „Rasztów” , Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polska Federacja Psychoterapii. Na spotkaniu reprezentowane było także  Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej , a także reprezentujące psychologów i istniejące od 2004 roku  Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralne.

  Szczególny niepokój wzbudza udział w tym spotkaniu i planowanych dalszych pracach Polskiego Stowarzyszenia Psychologów i Terapeutów – organizacji związanej z  Łódzką Akademią Psychologii Integracyjnej (d. „Jupiter”)

  W tej sytuacji zaproponowałam  w imieniu Komitetu Porozumiewawczego ministrowi Kwiatkowskiemu, by konsultacje ze stowarzyszeniami zrzeszającymi psychologów  przy tworzeniu Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów ( zapis art. 62 ust. 1 ustawy ) odbywały się ze stowarzyszeniami, które spełniają dwa wymogi:

  1) w celach statutowych mają zapisane działania na rzecz psychologii i psychologów
  2) wśród członków stowarzyszenia przeważają psychologowie.

  Otrzymaliśmy odpowiedź, że ministerstwo nie jest zainteresowane celami statutowymi stowarzyszeń , z którymi konsultuje powołanie Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów, a interpretacja zapisu ustawy, iż do konsultacji zapraszane są stowarzyszenia zrzeszające psychologów jest taka, że wystarczy by w  stowarzyszeniu był chociaż 1 psycholog.

  Zadziwiające jest, iż ministerstwo przygotowało już projekt zarządzenia powołującego Komitet Organizacyjny Izb Psychologów zapisując, że tworzą go przedstawiciele wymienionych powyżej stowarzyszeń.

 2. Obecni na spotkaniu psychologowie ustalili , że do Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów powinny być powołane przez ministra ds. pracy osoby, które spełniają warunki art. 63 ust. 1 ustawy tzn. posiadają dyplom magistra psychologii i co najmniej 2 lata pracy w zawodzie. Wymóg ten wydaje się wynikać z ustawy, ponieważ to Komitet ten ma uprawnienia  Krajowej Rady Psychologów do czasu jej powołania  (art. 62 ust. 3 ) Projekt takiego zapisu w zarządzeniu ministra został przegłosowany przez przedstawicieli stowarzyszeń – 10 głosów za, 2 przeciw i 1 wstrzymujący się ). Jednakże prawnicy ministerstwa pracy obecni na spotkaniu nie byli skłonni uznać powyższej zasady twierdząc, że zapisy ustawy nie są w tym zakresie jednoznaczne.

 3. Na spotkaniu przedstawiono nam także projekty przygotowanych przez ministerstwo rozporządzeń wykonawczych do ustawy ( rozporządzenie dotyczące stażu podyplomowego i rozporządzenie dotyczące powołania Komisji Ekspertów ).

  Projekty te będą podlegały ocenie środowiska ( oczekujemy na uwagi ). Terminarz dalszych prac nad tymi dokumentami jest następujący : do 10 lutego br przekazujemy uwagi do ministerstwa, 22 lutego odbywa się następne spotkanie i będzie powołany imienny skład Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów ( art. 62 ust.1 ustawy) 

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów Psychologów, nie tylko członków Towarzystwa, do wzięcia aktywnego udziału w pracach nad powołaniem   Komitetu Organizacyjnego i przygotowaniem  rozporządzeń, które będą regulowały istotne dla zawodu sprawy.

Dokumenty projektów:

 1. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów
 2. Uzasadnienie do zarządzenia (ad. 1)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu działania Komisji Ekspertów oraz zasad wynagradzania jej członków
 4. Uzasadnienie do rozporządzenia o Komisji Ekspertów
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu podyplomowego psychologów (projekt z 11 kwietnia 2006)

Uwagi do w/w projektow przygotowane przez

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces
Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce
Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Psychologów

 1. Uwagi staż podyplomowy
 2. Uwagi Komisja Ekspertów
 3. Uwagi Komitet Organizacyjny


Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku