Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Samorząd: 2006-05-31 Organizacja Samorządu Psychologów
Wysłano dnia 31-05-2006 przez admin
Samorząd Zawodowy Psychologów

Organizacja Samorządu Psychologów

Kalendarium prac 1. 20 kwietnia br. minister właściwy ds. pracy powołał Komitet Organizacyjny Izb Psychologów w składzie 25 osób, w tym  dwóch przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 23 przedstawicieli stowarzyszeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i związków zawodowych psychologów.

 2. 2.  8 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu, w czasie którego wybrano 2 wiceprzewodniczących i sekretarza. Wiceprzewodniczącymi  Komitetu zostali wybrani : Małgorzata Toeplitz-Winiewska Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Tadeusz Wiesław Bratos Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce. Sekretarzem Komitetu została Agnieszka Sut  z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS.  Przewodniczący Komitetu - Robert Jerzy Kwiatkowski, podsekretarz stanu w MPiPS upoważnił Małgorzatę Toeplitz-Winiewską do organizowania i prowadzenia obrad Komitetu w przypadku jego nieobecności. W czasie tego posiedzenia okazało się także iż minister właściwy ds. pracy nie zapewnił żadnych środków finansowych na organizację organów samorządowych. 

 3. 22 maja br. odbyło się pierwsze merytoryczne spotkanie Komitetu  poświęcone omówieniu i przyjęciu regulaminu pierwszych regionalnych zjazdów psychologów. Obrady prowadzone były  przez Małgorzatę Toeplitz-Winiewską.

  Ustalono, że  Komitet powoła regionalne komitety organizacyjne  do których każde stowarzyszenie , którego przedstawiciele wchodzą w skład Komitetu Organizacyjnego może wydelegować po jednej osobie. W  skład każdego Komitetu regionalnego wejdzie także wydelegowany przez  Komitet Organizacyjny jego członek.  Powołanie komitetów regionalnych nastąpi na następnym zebraniu Komitetu zaplanowanym na 12 czerwca. Na posiedzeniu tym zostanie też zatwierdzona ostateczna wersja regulaminu pierwszych regionalnych zjazdów. Obecnie tekst regulaminu jest konsultowany przez prawników ministerstwa.

  Komitet wystąpił do Kazimierza Marcinkiewicza – prezesa Rady Ministrów z prośbą o przeznaczenie środków finansowych na organizację samorządu z rezerwy budżetowej. Oszacowano, iż minimalna kwota niezbędna do prowadzenia prac organizacyjnych to około 450 tys. zł. 

 4. 6 czerwca br. odwołany został Robert Jerzy Kwiatkowski wiceminister Pracy i     Polityki Społecznej imiennie powołany jako przewodniczący Komitetu  Organizacyjnego Izb Psychologów. W tej sytuacji planowane na 12-go czerwca   spotkanie Komitetu zostało odwołane, ponieważ , zdaniem prawników ministerstwa  bez przewodniczącego byłoby ono nieważne.  Także upoważnienia wystawione przez przewodniczącego straciły ważność.

 5. 9 czerwca br.  Małgorzata Toeplitz-Winiewska w imieniu PTP oraz jako wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów wystąpiła do minister Anny Kalaty o pilne powołanie przewodniczącego komitetu i wznowienie tym samym jego pracy nad organizacją organów samorządu zawodowego. Pismo to pozostało bez odpowiedzi.

 6. 13 czerwca br. wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów wystąpiła do minister Anny Kalaty z prośbą o wyznaczenie pilnego terminu spotkania z przedstawicielami tego komitetu w celu omówienia dalszych jego prac.

 7. 19 czerwca br. odbyło się nieformalne spotkanie niektórych przedstawicieli stowarzyszeń wchodzących w skład Komitetu, którzy podpisali kolejne pismo do minister Kalaty z prośbą o powołanie przewodniczącego Komitetu. Pismo to podpisali: Michał Duda - Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces, Monika Jaklewicz-Jankowska – Ogólnopolskie Zrzeszenie Związków Zawodowych Psychologów, Sylwia Pieńkowska – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Wiesław Bratos - Stowarzyszenie Psychologów Transportu, Ewa Stankowska – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Jan Gołębiowski - Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii, Maria Pąchalska – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień, Jacek Kasprzak – Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, Bogdan Wojciszke – Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej  oraz Małgorzata Toeplitz-Winiewska - Polskie Towarzystwo Psychologiczne. To pismo także pozostało bez odpowiedzi.

 8. 17 lipca br. po wielu próbach doszło do spotkania minister Anny Kalaty z wiceprzewodniczącą Komitetu Małgorzatą Toeplitz-Winiewską, w czasie którego ponownie omawiano sprawę powołania przewodniczącego Komitetu i odblokowania jego prac. Niestety, bez zrozumienia ze strony pani minister, która nie była w ogóle zorientowana  w sprawie tworzenia organów samorządu zawodowego psychologów a ponadto  podniosła problem, że ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów jest niedobra. Nie wskazała jednak jakie są zastrzeżenia wobec tego aktu prawnego.

 9. 25 lipca br. Małgorzata Toeplitz-Winiewska jako wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów przesłała skargę do premiera Jarosława Kaczyńskiego na opieszałość organu ustawowo powołanego do nadzoru nad wykonywaniem ustawy. W tym samym czasie  przesłano także pismo do marszałka Sejmu Marka Jurka.  

 10. 31 lipca Dariusz Doliński - przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych PAN otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego pismo, iż przygotowuje się nowelizację ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów i Komitet jest proszony o przygotowanie definicji usług psychologicznych wymienianych w art. 4 ust.1 ustawy.

 11. 16 sierpnia z kancelarii Prezesa rady Ministrów nadeszła odpowiedź na pismo skierowane w maju (p. punkt 3 ) dotyczące środków finansujących podstawowe prace organizacyjne przy samorządzie. W piśmie tym Piotr Tutak - zastępca szefa kancelarii informuje „… z informacji uzyskanych w Ministerstwie Pracy i polityki Społecznej wynika, iż trwają prace nad nowelizacją ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.”  Tak więc ministerstwo podjęło poza środowiskiem prace nad nowelizacją ustawy, nadal blokując tworzenie samorządu zawodowego, chociaż ustawa jest obowiązującym prawem od 1 stycznia 2006 roku.

 12. 18 sierpnia z kancelarii Sejmu otrzymaliśmy odpowiedź, iż marszałek nie może podjąć bezpośredniej interwencji, gdyż taka nie leży w jego kompetencjach. Nadzór nad administracją rządową i działalnością ministrów jest w gestii Prezesa Rady Ministrów.

 13. 18 sierpnia Kazimierz Kuberski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  przesłał pismo do wiceprzewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów : „ …. Jestem żywo zainteresowany unormowaniem sytuacji prawnej psychologów. Jednakże ze względu na liczne wady prawne obowiązującej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów konieczne są jej zmiany. MPiPS aktualnie gromadzi i analizuje informacje m.in. sprawdzając sposoby uregulowania zawodu psychologa w innych państwach Unii Europejskiej, co pozwoli na jak najlepsze rozwiązanie obecnej sytuacji”. Na to kuriozalne pismo w istniejącym stanie prawnym przesłano informację, że już w 2002 roku Senat RP dokonał analizy regulacji zawodu psychologa w krajach Unii Europejskiej.

 14. 22 sierpnia wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów ponownie zwróciła się z pismem do Jarosława Kaczyńskiego – Prezesa Rady Ministrów, ze skargą na ministra pracy. Nadal oba pisma pozostają bez odpowiedzi.

 15. W sierpniu do ministra pracy przesyłały interwencję także inne stowarzyszenia psychologów jak i związki zawodowe, także bez reakcji. 

 

Pokrewne linki
· Więcej o Samorząd Zawodowy Psychologów


Najczęściej czytany tekst o Samorząd Zawodowy Psychologów:
Sprawdź swoje zgłoszenie do przyszłego Samorządu

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku