Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Różne: Nagroda im. Prof. W. Budohoskiej - regulamin
Wysłano dnia 20-12-2004 przez admin

Regulamin nagrody im. Prof. W. Budohoskiej za najlepszą, polską pracę badawczą z dziedziny neuropsychologii i psychofizjologii.

Zatwierdzony przez ZG PTP na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2002 roku

  1. Z inicjatywy uczniów profesor Wandy Budohoskiej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ustanawia się nagrodę , której celem jest promowanie polskich osiągnięć z zakresu badań leżących na styku psychologii i neurobiologii. Nagroda za najlepszą, wykonaną w Polsce pracę badawczą z dziedziny neuropsychologii i psychofizjologii nosi nazwę Nagrody im. Prof. Wandy Budohoskiej.

  2. Fundusz nagrody stanowić będą wpłaty indywidualnych ofiarodawców. Pierwszym fundatorem nagrody jest uczeń prof. Wandy Budohoskiej dr Marek Celiński, który wpłacając 10 000 złotych utworzył fundusz tej nagrody. Lista ofiarodawców będzie publikowana w czasopismach Towarzystwa.

  3. Nagroda jest przyznawana za pojedynczą publikację - pracę doświadczalną, kliniczną lub koncepcyjną, wykonaną w decydującej mierze w Polsce, która ukazała się drukiem w jednym z międzynarodowych lub polskich czasopism naukowych lub w postaci książkowej.

  4. Nagrodę przyznaje się co dwa lata za publikację, która ukazała się drukiem w dwóch poprzednich latach. Termin składania wniosków: 30 kwietnia w latach nieparzystych.( W 2003 roku wyjątkowo do 31 października)

  5. Prawo zgłoszenia do Nagrody przysługuje instytutom naukowym, oddziałom terenowym PTP oraz indywidualnym osobom, członkom PTP . Zgłoszenia do Nagrody przesyłane są do biura ZG PTP.

  6. Jury Nagrody jest powoływane w pierwszych trzech edycjach nagrody przez Zarząd Główny PTP. ZG PTP powołuje 2 osoby spośród członków Towarzystwa oraz 1 osobę w porozumieniu z dyrekcją Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego. Przewodniczącym jury jest z urzędu przewodniczący PTP. Po 6 latach tworzy się Kapitułę nagrody z osób nagrodzonych. Kapituła staje się jury Nagrody. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje jury w tajnym głosowaniu. Liczba nagrodzonych prac oraz wysokość nagrody zależy od decyzji Jury.

  7. Dyplom honorowy wręcza się uroczyście na Zjeździe PTP. Informacja o przyznaniu Nagrody oraz sylwetka laureata zostaje zamieszczona w materiałach informacyjnych PTP oraz odpowiednich polskich czasopismach naukowych.

Pokrewne linki
· Więcej o


Najczęściej czytany tekst o :
Nagroda im. Prof. W. Budohoskiej - regulamin

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku