Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


WZD: 2007 Walne Zgromadzenie Delegatów PTP
Wysłano dnia 27-03-2007 przez admin
WZD

 Uchwała
Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
z dnia 27 stycznia 2007 r.

w sprawie zmiany Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i przyjęcia tekstu jednolitego statutu. §1

Na podstawie art. 72 ust. 1 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zwane dalej “Walnym Zgromadzeniem”, postanawia, co następuje:

w Statucie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy dnia 3 października 2006 r. pod poz. KRS 0000038316 wprowadza się następujące zmiany:

1)   W artykule 8 w ustępie 2 pkt  2 skreśla się dalszą część zdania po słowach:
„..interesy osób korzystających z usług psychologicznych.

2)   W artykule 8 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Towarzystwo w ramach działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczane są wyłącznie na realizację celu, o którym mowa w ust.1 praktycznie i komercyjnie popularyzuje wiedzę psychologiczną, stwarza warunki dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz warunki do wykorzystywania wypracowanych przez naukę technik i metod badawczych w różnych dziedzinach życia poprzez:

1)        wydawanie i sprzedaż książek oraz prowadzenie innej działalności wydawniczej w różnych formach,
2)        wydawanie i sprzedaż testów psychologicznych i innych narzędzi badawczych i edukacyjnych w różnych formach i na różnych nośnikach,
3)        działalność w zakresie prowadzenia i wspomagania prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki,
4)        działalność w zakresie edukacji i kształcenia,
5)        działalność w zakresie rekrutacji pracowników,
6)        produkcję i rozpowszechnianie filmów i nagrań o charakterze edukacyjnym,
7)        produkcję i sprzedaż gier i zabawek edukacyjnych,
8)        inną działalność umożliwiającą realizację celów o których mowa w ust. 4.

3)    Artykuł 10 przyjmuje brzmienie:
„Członkiem zwyczajnym może zostać osoba mająca dyplom magistra psychologii, wprowadzona do Towarzystwa przez dwóch członków zwyczajnych.”

4)    W artykule 11

  • ustęp 1 przyjmuje brzmienie:
    „Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba mająca ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim i wprowadzona przez dwóch członków zwyczajnych o co najmniej dwuletnim stażu członkowskim.”
  • skreśla się ustęp 3

5)    W artykule 13 ust. 1

  • usuwa się kropkę i dodaje się:
    ... zawierających zobowiązanie przestrzegania statutu Towarzystwa oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.”,
  • wykreśla się wyrażenie w nawiasach „(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3)”

6)    W artykule 15 ust. 2 po słowach „... określonych w artykule 10 ...” wykreśla się tekst  „ ... pkt 1 lub 2 ...”

7)    W artykule 19, w punkcie 3  po słowach „... etyki zawodowej ...” dodaje się „...zapisanych w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa ...”

8)   W artykule 20 w ust.2 po słowach „....określonych w punkcie 1.2 ..” skreśla się „ art.20”.

9)    W artykule 20 ustęp 4 przyjmuje brzmienie:

„4. W przypadku ustania członkostwa jego przywrócenie może nastąpić zgodnie   z uchwałą Zarządu Oddziału:
4.1.           jeżeli członkostwo ustało z powodu określonego w ust. 1 pkt 1.1 to jego przywrócenie może nastąpić na zasadach uwzględniających indywidualne powody rezygnacji z członkostwa.
4.2 .  jeżeli członkostwo ustało z powodu określonego w ust. 1 pkt 1.2 to jego przywrócenie może nastąpić jedynie po uregulowaniu zobowiązań  wobec Towarzystwa.”

10)   W art. 33 dodaje się punkt 8 a  w brzmieniu: „określanie zasad rekomendowania specjalistycznych  umiejętności profesjonalnych;”

11)   W art. 40, ust. 2 - słowo ”sześciu” zastępuje się słowem „ośmiu”.

12)   W art. 41 ustęp 1 dzieli się na trzy punkty. Ustęp 1 przyjmuje brzmienie:
„1.” po dotychczasowym brzmieniu „Sąd Koleżeński  ....  powołanym do” dodaje się dwukropek i ustala się trzy punkty:

1)  w dotychczasowym brzmieniu „orzekania o zgodności... z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa” i na końcu stawia się przecinek,
2) w dotychczasowym brzmieniu „rozstrzygania .... sporów miedzy członkami” i na końcu stawia się przecinek,
3)     w dotychczasowym brzmieniu „rozpatrywania skarg ... Towarzystwa.”

13)   Dodaje się artykuł 42 a w brzmieniu:
„Rozwiązanie oddziału terenowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek:

1)    Walnego Zebrania Oddziału zgodnie z art. 47 pkt. 7,
2)    Komisji Rewizyjnej Oddziału zaopiniowany przez Główną Komisję Rewizyjną,
3)    Zarządu Głównego zaakceptowany przez Główną Komisję Rewizyjną”.

14)   W artykule 47 w punkcie 6 średnik zmienia się na kropkę i dodaje się po kropce wyrażenie: „Uchwała taka musi być przyjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Oddziału” i na końcu stawia się średnik.

15)   W artykule 48 na końcu zmienia się kropkę na przecinek i dodaje się po przecinku „.... z wyłączeniem art. 47, pkt. 6 i 7 ”

16)   Po artykule 55 dodaje się artykuł 55a w brzmieniu:
„Do władz sekcji mogą być wybierani także członkowie nadzwyczajni Towarzystwa posiadający rekomendacje Towarzystwa w dziedzinie dla której sekcja została powołana”.

  §2

            Uchwala się tekst jednolity statutu z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  §3

            Upoważnia się Zarząd Główny do przedłożenia niniejszej uchwały sądowi rejestrowemu do zatwierdzenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia właściwego sądu o wpisie do rejestru zmiany Statutu.

Pokrewne linki
· Więcej o WZD


Najczęściej czytany tekst o WZD:
2007 Walne Zgromadzenie Delegatów PTP

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku