Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Różne: Nagroda im. Bogdana Zawadzkiego - regulamin
Wysłano dnia 05-12-2007 przez admin

Regulamin Nagrody
im. Bohdana Zawadzkiego

(tekst ujednolicony)

 1. Nagroda im. Bohdana Zawadzkiego przyznawana jest psychologom – członkom zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, za wybitne osiągnięcia w praktyce psychologicznej. Celem nagrody jest popieranie udanych wzorców działalności praktycznej.
 2. Konkurs na nagrodę im. Bohdana Zawadzkiego ogłasza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 3. Nagrodę przyznaje corocznie Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na podstawie decyzji jury powoływanego każdorazowo przez Prezydium ZG PTP. Jury stanowią specjaliści reprezentujący różne dziedziny praktyki psychologicznej. Przewodniczącym jury jest przewodniczący Zarządu Głównego PTP.
 4. Kandydatów do nagrody zgłaszają członkowie PTP – indywidualnie lub zbiorowo, nie później niż do 30 kwietnia danego roku. Zgłoszenie powinno być wszechstronnie umotywowane.
 5. Jury powoływane jest po ogłoszeniu konkursu w danym roku i wpłynięciu co najmniej 1 wniosku.
 6. Nagrodę przyznaje się osobom wyróżniającym się w następujących dziedzinach praktyki psychologicznej:
  1. tworzenie sprawdzonych w praktyce programów pomocy psychologicznej,
  2. zorganizowanie placówki psychologicznej,
  3. prowadzenie działalności, która zyskuje aprobatę społeczną dla wiedzy i możliwości aplikacyjnych psychologii, np. w szkole, osiedlu, zakładzie pracy,
  4. tworzenie systemów i programów edukacyjnych, podręczników i innych form kształcenia praktyków,
  5. popularyzacja psychologii,
  6. tworzenie narzędzi służących praktyce psychologicznej,
  7. inicjowanie i realizacja prac naukowych mających znaczenie dla praktyki psychologicznej

   Kryteria oceny w ramach tych dziedzin działalności praktycznej podane są w aneksie załączonym do regulaminu.
 7. Jury ustala każdorazowo liczbę nagród (nie wyższą niż 3) i wysokość nagród, uwzględniając liczbę kandydatów i poziom ich działalności. Jury może uznać, że żaden ze zgłoszonych kandydatów nie zasługuje na nagrodę – wtedy niewykorzystany fundusz przechodzi na lata następne.
 8. Fundusz nagrody stanowią:
  1. coroczne wpłaty dokonywane na ten fundusz przez Pracownie PTP ze środków przeznaczonych na obsługę działalności statutowej – w wysokości nie mniejszej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane przez ZUS za rok poprzedzający okres, za który przyznawane są nagrody
  2. darowizny.
 9. Nagroda, przyznawana raz w roku, wręczana jest przez przewodniczącego Zarządu Głównego PTP na Zjeździe Naukowym, Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTP bądź posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego.
 10. Redakcje „Nowin Psychologicznych” i „Przeglądu Psychologicznego” zobowiązuje się do przedstawienia dorobku laureatów nagrody na swoich łamach.
 11. We wszystkich spornych sprawach dotyczących przyznawania nagrody – instancja odwoławczą jest Komisja Rewizyjna Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 12. Zmiana regulaminu może być dokonana tylko uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

A N E K S
do Regulaminu Nagrody im. Bohdana Zawadzkiego

Kryteria oceny działalności praktycznej do łącznego stosowania przy ocenie osiągnięć praktycznych przedstawionych do nagrody.

 1. Skuteczność oddziaływań w ramach danej dziedziny działalności praktycznej.
 2. Oryginalność zastosowania metody, pomysłu lub jego realizacji.
 3. Zasięg oddziaływania.
 4. Stopień powiązania z istniejącą wiedzą psychologiczną i poziom uzasadnienia merytorycznego przyjętych rozwiązań.
 5. Nagradzana działalność nie powinna trwać krócej niż 3 lata.
 6. Jury każdorazowo ma prawo uzupełnienia powyższych kryteriów.

Pokrewne linki
· Więcej o


Najczęściej czytany tekst o :
2019_01_13 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku