Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2009-12-20 Projekt ustawy o zawodzie psychologa
Wysłano dnia 20-12-2009 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Informacja o bieżących pracach nad nowym projektem ustawy
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

     W końcu 2008 roku wiceminister pracy i polityki społecznej Radosław Mleczko zaprosił przedstawicieli stowarzyszeń psychologicznych i psychoterapeutycznych do pracy nad nowym projektem ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

     Na pierwszym spotkaniu przedstawiono nam projekt MPiPS uchylenia obowiązującej ustawy. Polskie Towarzystwo Psychologiczne oprotestowało takie rozwiązanie wskazując na konieczność zagwarantowania prawnej ochrony zawodu i wobec tego wprowadzenia nowej regulacji ustawowej, jeśli nie ma możliwości nowelizacji obowiązującej.     Od początku 2009 roku trwają prace nad nowym projektem.

  1. MPiPS zebrało informacje dotyczące rozwiązań organizacyjnych, które zostaną zapisane w ustawie o zawodzie, a więc czy samorządność zawodowa, czy inne propozycje. Z rozesłanych 24 pism do wszystkich stowarzyszeń uzyskano odpowiedzi od 12, z czego 7 stowarzyszeń (także PTP) opowiada się za bezzwłoczną organizacją samorządu zawodowego psychologów, 2 stowarzyszenia docelowo widzą potrzebę utworzenia samorządu, a obecnie proponują powołanie zespołu przy ministrze właściwym d/s pracy, 3 stowarzyszenia są przeciw samorządowi, bez wskazania innych rozwiązań organizacyjnych. W przygotowywanym projekcie umieszczono więc przepisy tworzące samorząd zawodowy psychologów.
  2. Powołanie Polskiej Rady Psychologów - 8 maja 2009 roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy psychologów gotowych podjąć wysiłek pracy na rzecz prawnego uregulowania statusu zawodu i jego ochrony. Skład Rady jest otwarty. Rada jest ciałem nieformalnym i niezależnym, jej członkami są przedstawiciele różnych stowarzyszeń. Głównym celem powołania Polskiej Rady Psychologów było stworzenie forum dla reprezentantów różnych środowisk psychologicznych do dyskutowania podstawowych problemów i założeń regulacji prawnej zawodu psychologa. Efektem tych dyskusji i uzgadniania poglądów powinno być reprezentowanie wspólnego merytorycznego stanowiska wobec projektów rozwiązań ustawowych przygotowywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
  3. Obecny stan prac nad projektem ustawy to przedyskutowane 3 rozdziały (przepisy ogólne, prawo wykonywania zawodu i zasady wykonywania zawodu), które wymagają uzupełnień, ale zostały uzgodnione w czasie spotkania 30 listopada w MPiPS. Proponowany przez MPiPS tekst rozdziału o samorządzie zawodowym musi zostać poddany dalszym korektom. Kolejne rozdziały projektu będziemy zamieszczać na stronie internetowej po ich uzgodnieniu.
  4. Najbliższe spotkanie w MPiPS wyznaczone jest na 19 stycznia 2010 roku, jego podstawowym przedmiotem będzie dyskusja nad przepisami dotyczącymi doskonalenia zawodowego psychologów i dalszych rozdziałów przygotowywanych w MPiPS. Polska Rada Psychologów spotyka się w tym samym dniu o godz. 14.15 na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7. Osoby chętne do współpracy zapraszamy, prosimy też o wcześniejsze zgłoszenie adresu e-mail do tworzonej listy elektronicznej, bowiem taką poczta rozsyłamy materiały, nad którymi pracujemy.

     Koordynatorem prac Polskiej Rady Psychologów jest Małgorzata Toeplitz-Winiewska.

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku