Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Rekomendacje: IX.Certyfikat w zakresie socjoterapii
Wysłano dnia 07-10-2011 przez admin
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Warunki formalne oraz procedura uzyskania certyfikatu socjoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 15 czerwca 2011 r. (pełny tekst)Ogólne zasady

 1. Certyfikacja ma służyć profesjonalnemu rozwojowi środowiska socjoterapeutów, a także być gwarancją wysokich kompetencji zawodowych.
 2. Certyfikowany socjoterapeuta to osoba, która posiada wiedzę socjoterapeutyczną, w sposób profesjonalny potrafi prowadzić grupę socjoterapeutyczną, tzn.: postawić diagnozę socjoterapeutyczną, zaplanować oddziaływania oraz przeprowadzić zajęcia socjoterapeutyczne.
 3. Certyfikowany socjoterapeuta przestrzega Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

Warunki uzyskania certyfikatu socjoterapeuty

O uzyskanie certyfikatu socjoterapeuty mogą ubiegać się kandydaci, którzy poświadczonymi dokumentami potwierdzą spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. posiadanie wykształcenia wyższego w stopniu magistra;
 2. przynajmniej trzyletnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą;
 3. odbycie szkolenia w zakresie socjoterapii zgodnie ze standardami Ogólnopolskiej Sekcji Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (załącznik nr 1 do uchwały), minimum 270 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie socjoterapii, (proszę wpisać ilość godzin oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie);
 4. systematyczne superwizowanie swojej pracy lub konsultowanie jej z innymi socjoterapeutami, w czasie co najmniej trzech lat bezpośredno przed złożeniem wniosku (proszę wpisać ilość godzin oraz imię i nazwisko superwizora/konsultanta)
 5. umiejętność samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia procesu socjoterapeutycznego poprzedzonego sporządzeniem pełnej diagnozy socjoterapeutycznej;
 6. przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (aktualnie opłacone składki członkowskie).

W celu uzyskania certyfikatu socjoterapeuty niezbędne jest dodatkowo przedstawienie następujących dokumentów:

 1. wypełniony wniosek kandydata (załącznik nr 2 do uchwały);
 2. pisemne oświadczenie dwóch certyfikowanych socjoterapeutów, którzy poręczają za wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i cechy osobowościowe kandydata pozwalające na wzięcie odpowiedzialności za samodzielne prowadzenie procesu socjocterapii (załącznik nr 3 do uchwały);
 3. oświadczenie kandydata o znajomości i przestrzeganiu standardów opracowanych przez Sekcję Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (załącznik nr 4 do uchwały);
 4. oświadczenie o superwizowaniu lub konsultowaniu pracy socjoterapeutycznej (załącznik nr 5 do uchwały);
 5. kserokopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, kursach, stażach, itp.;
 6. kserokopia dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej w wysokości 0,2 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej plus obowiązujący podatek VAT; aktualna wysokość kwoty podana jest poniżej,
 7. aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i potwierdzenie bieżącego opłacenia składek.

Postępowanie certyfikacyjne

 1. Wypełniony wniosek wraz kompletnymi dokumentami należy przesłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w biurze Zarządu Głównego PTP.
 2. Zarząd Główny przedstawia złożone dokumenty Komisji Certyfikacyjnej. Zasady działania i tryb pracy Komisji ustala odrębnie regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny (załącznik nr 6 do uchwały).
 3. O przyznaniu certyfikatu lub odmowie jego przyznania Komisja Certyfikatów Socjoterapeutycznych powiadamia kandydata pisemnie (list polecony). Decyzja pozytywna wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej do spraw certyfikatów socjoterapeutycznych. Zasady działania i tryb pracy Komisji Odwoławczej ustalone są odrębnie (załącznik nr 7 do uchwały).
 4. Zarząd Główny pisemnie zawiadamia kandydata o zatwierdzeniu przyznanego certyfikatu. Wydanie dokumentów certyfikacyjnych następuje po uregulowaniu opłaty za przyznanie certyfikatu. Wzory dokumentów ustali Zarząd Główny.
 5. Opłata certyfikacyjna wynosi 0,2 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy plus obowiązujący podatek VAT i jest ustalana corocznie. Wnosić je należy w dwóch ratach:. I - za procedurę certyfikacyjną i II - za przyznanie certyfikatu. Wysokość opłaty i rat ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.
 6. Opłatę certyfikacyjną wnosi się na rachunek bankowy Zarządu Głównego wskazany poniżej.

Odnawianie ważności certyfikatów

 1. Certyfikat socjoterapeuty ważny jest przez 7 lat od daty zatwierdzenia go przez Zarząd Główny.
 2. Szczegółowe warunki odnawiania certyfikatów ustali odrębnie Komisja Certyfikacyjna i po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny zostaną ogłoszone na stronie internetowej

Kompletne dokumenty w dwóch egzemplarzach należy przesłać na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa

Zarząd Główny PTP przedstawia dokumenty Komisji Certyfikatów Socjoterapeutycznych.

 

Opłata certyfikacyjna stanowi 0,2 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi w 2018 roku
854,30 zł netto. Opłatę wnosi się w dwóch ratach:

 • - za procedurę certyfikacyjną 60% opłaty 630,45
 • - za przyznanie certyfikatu 40% opłaty 420,35

Opłaty certyfikacyjne są ustalane corocznie. Należy je wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

z dopiskiem : procedura certyfikatu socjoterapeutycznego/certyfikat socjoterapeuty

Wypełnij i wydrukuj dla siebie PRZELEW

Do pobrania:
Standardy socjoterapii
Wniosek kandydata
Oświadczenie certyfikowanych socjoterapeutów
Oświadczenie kandydata o przestrzeganiu standardów
Oświadczenie o superwizowaniu działności

Pokrewne linki
· Więcej o Certyfikaty i rekomendacje


Najczęściej czytany tekst o Certyfikaty i rekomendacje:
I. Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku