Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Rekomendacje: X.Certyfikat w zakresie psychologii sportu
Wysłano dnia 04-04-2012 przez admin
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Warunki formalne oraz procedura uzyskania
i odnawiania ważności
certyfikatu psychologa sportu
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 21 marca 2012 r. ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd Główny w dniach 26 marca i 25 czerwca 2014 r., 28 czerwca 2017 r. oraz 15 listopada 2017 r. (tekst ujednolicony)Ogólne zasady

 1. Certyfikacja ma służyć profesjonalnemu rozwojowi środowiska psychologów sportu, a także być gwarancją wysokich kompetencji zawodowych.
 2. Certyfikowany psycholog sportu to osoba, która posiada wiedzę z zakresu psychologii sportu i prowadzi praktykę polegającą na: umiejętności postawienia diagnozy, zaplanowania programu psychologicznego działania oraz przeprowadzenia zajęć z zakresu psychologii sportu.
 3. Certyfikowany psycholog sportu przestrzega Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
 4. Certyfikacja psychologa sportu jest trzystopniowa: "Psycholog Sportu II Klasy", "Psycholog Sportu I Klasy" i "Psycholog Sportu klasy Mistrzowskiej - Superwizor". Nazewnictwo i stopniowalność jest analogiczna do klas trenera sportowego, na poziomie wyczynowym, zgodnie z "Ustawą o sporcie" ( Dz. U z 2010 nr 127 poz. 857 z późni. zm.).
 5. Wprowadza się certyfikat: "Honorowy Psycholog Sportu". Certyfikat ten nadawany jest bezterminowo. Warunkiem uzyskania tego certyfikatu jest posiadanie przez magistra psychologii tytułu profesora zwyczajnego w dziedzinie psychologii lub nauk o kulturze fizycznej oraz znaczący dorobek naukowy lub publikacyjny w zakresie psychologii sportu a także istotny wkład pracy wniesiony w rozwój psychologii sportu.
 6. Certyfikaty są przyznawane przez Zarząd Główny PTP na wniosek Komisji Certyfikacyjnej na okres 7 lat, z możliwością odnawiania na wniosek kandydata na następne okresy siedmioletnie.

Warunki uzyskania certyfikatu psychologa sportu

O uzyskanie certyfikatu psychologa sportu mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadanie wykształcenia wyższego w stopniu magistra psychologii (dyplom magisterski po 5-letnich jednolitych studiach na kierunku psychologia lub w przypadku studiów dwustopniowych – licencjat oraz magisterium na kierunku psychologia);
 2. odbycie studiów podyplomowych z psychologii sportu prowadzonych przez wyższą uczelnię prowadzącą kierunek "psychologia" lub szkoleń w zakresie psychologii sportu zgodnie ze standardami Ogólnopolskiej Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego
 3. systematyczne (określone ilością godzin potrzebnych do uzyskania kolejnych klas) superwizowanie swojej pracy u certyfikowanych superwizorów sportu PTP;
 4. umiejętność samodzielnego diagnozowania oraz zaplanowania i prowadzenia praktyki z zakresu poradnictwa konsultacji i pomocy psychologicznej w sporcie;
 5. przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W celu uzyskania certyfikatu psychologa sportu niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

 1. wypełniony wniosek ankietowy kandydata (zał.1 );
 2. pisemne oświadczenie dwóch superwizorów treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP lub certyfikowanych Psychologów Sportu Klasy Mistrzowskiej PTP, którzy poręczają za wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe pozwalające na samodzielne prowadzenie praktyki z zakresu psychologii sportu (zał. 2);
 3. oświadczenie o odpowiedzialności zawodowej oraz znajomości i przestrzeganiu standardów opracowanych przez Sekcję Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (zał. 3);
 4. kserokopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, kursach, stażach, itp.;
 5. kserokopia dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej w wysokości 0,22 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, powiększona o obowiązujący VAT. Opłaty są ustalane corocznie. Wnosić je należy w dwóch ratach: I rata to 60% za procedurę certyfikacyjną i II rata to 40% za przyznanie certyfikatu. Wysokość opłaty ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.
 6. aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwego oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wraz z potwierdzeniem bieżącego opłacenia składek.

Wymagania do uzyskania poszczególnych klas certyfikatu psychologa sportu

1. Psychologiem Sportu II Klasy może być osoba, która spełnia łącznie poniższe wymagania:

 • ukończyła studia wyższe i posiada dyplom magistra psychologii (dyplom magisterski po 5-letnich jednolitych studiach na kierunku psychologia lub w przypadku studiów dwustopniowych – licencjat i magisterium na kierunku psychologia);
 • jest przynajmniej 1 rok po ukończeniu w/w studiów wyższych,
 • uzyskała wymaganą ilość punktów (tj. 150 pkt.), równą 2-letniemu cyklowi w ramach Programu Ustawicznego Kształcenia Psychologów Sportowych PKOl - PUKPS (wg Regulaminu Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej PKOl - patrz aneks) lub analogicznego, opracowanego w przyszłości, przez Sekcję Psychologii Sportu PTP,
 • zdała egzamin przed Komisją Certyfikacyjną z wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii sportu
  (Literatura na egzamin, lista pytań na egzamin.)
 • ukończyła studia podyplomowe z psychologii sportu lub specjalność z psychologii sportu w ramach studiów psychologicznych lub posiada dyplom trenera sportowego co najmniej II klasy lub ukończyła studia AWF na poziomie magisterskim lub posiada dyplom doktora lub doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej,
 • prowadziła praktykę psychologiczną w sporcie, pod minimum 20-godzinną (2 x 10 godzin) opieką superwizora treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP lub certyfikowanego Psychologa Sportu Klasy Mistrzowskiej ,

2. Psychologiem Sportu I Klasy może być osoba, która spełnia łącznie poniższe wymagania:

 • wykazała się co najmniej 5-letnim stażem z certyfikatem Psychologa Sportu II Klasy *
 • posiada dorobek równy co najmniej trzem cyklom Programu Kształcenia (tj. 450 pkt.) Ustawicznego Psychologów Sportowych PKOl - PUKPS (wg Regulaminu Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej PKOl - patrz aneks) lub analogicznego, opracowanego w przyszłości, przez Sekcję Psychologii Sportu PTP,
 • prowadziła praktykę jako Psycholog Sportu II Klasy, pod minimum 50-godzinną (2 x 25 godzin) opieką superwizora treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP lub certyfikowanego Psychologa Sportu Klasy Mistrzowskiej,
 • zdała egzamin certyfikacyjny z wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii sportu z elementami wiedzy o sporcie wyczynowym.
 • przedstawi opis studium przypadku indywidualnego zawodnika lub grupy sportowej. Opis powinien być w miarę aktualny (proces zakończony nie dawniej, niż dwa lata przed przedstawieniem Komisji) i powinien zawierać wstępną diagnozę, metody oddziaływań, podsumowanie, ocenę skuteczności oraz refleksje podsumowujące.

3. Psychologiem Sportu Klasy Mistrzowskiej - Superwizorem w zakresie Psychologii Sportu, może być osoba, która spełnia łącznie poniższe wymagania:

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy z certyfikatem Psychologa Sportu I Klasy, w tym co najmniej udokumentowaną, 2-letnią ciągłą współpracę z kadrą narodową jednej dyscypliny sportowej oraz odbyła 50 godzin superwizji prowadzonej przez certyfikowanego Psychologa Sportu Klasy Mistrzowskiej,
 • posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej (wyniki sportowe, publikacje, nagrody, nominacje),
 • posiada przynajmniej jedną oficjalną nominację na psychologa reprezentacji seniorów w imprezie głównej czyli na Mistrzostwach Świata i/lub Igrzyskach Olimpijskich i/lub Uniwersjadzie, z wyłączeniem: akademickich i wojskowych oraz innych resortowych MŚ.
 • posiada dorobek punktowy równy 5 cyklom (tj. 750 pkt.) Programu Kształcenia Ustawicznego Psychologów Sportowych PKOl - PUKPS (wg Regulaminu Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej PKOl - patrz aneks) lub analogicznego, opracowanego w przyszłości przez Sekcję Psychologii Sportu PTP,
 • zdała egzamin certyfikacyjny na Superwizora w zakresie Psychologii Sportu.
 • przedstawi opis dwóch studiów przypadku indywidualnego zawodnika lub grupy sportowej. Opisy powinny być w miarę aktualne (proces zakończony nie dawniej, niż dwa lata przed przedstawieniem Komisji) i powinny zawierać wstępną diagnozę, metody oddziaływań, podsumowanie oraz ocenę skuteczności oraz refleksje podsumowujące.

Postępowanie certyfikacyjne

 1. Wypełniony wniosek (załącznik nr 1) wraz kompletnymi dokumentami należy przesłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w biurze Zarządu Głównego PTP.
 2. Zarząd Główny przedstawia złożone dokumenty Komisji Certyfikacyjnej. Zasady działania i tryb pracy Komisji ustala odrębnie regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny .
 3. O przyznaniu certyfikatu lub odmowie jego przyznania Komisja Certyfikatów Psychologa Sportu powiadamia kandydata pisemnie. Decyzja pozytywna wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej do spraw certyfikatów psychologa sportu. Zasady działania i tryb pracy Komisji Odwoławczej ustalone są odrębnie .
 4. Zarząd Główny pisemnie zawiadamia kandydata o zatwierdzeniu przyznanego certyfikatu. Wydanie dokumentów certyfikacyjnych następuje po uregulowaniu opłaty za przyznanie certyfikatu.
 5. Opłata certyfikacyjna wynosi 0,22 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
 6. Opłatę certyfikacyjną wnosi się na rachunek bankowy Zarządu Głównego wskazany w komunikacie.

Kompletne dokumenty z adnotacją "procedura certyfikacyjna psychologa sportu" należy przesłać na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa

Zarząd Główny PTP przedstawia dokumenty Komisji Certyfikatów Psychologa Sportu.

 

Odnawianie ważności certyfikatów psychologa sportu

UWAGA
Certyfikaty wydane przed 15 listopada 2017 przyznawane były na okres 5 lat i wymagają odnowienia przed upływem tego okresu.

 1. Certyfikat Psychologa Sportu klasy II, klasy I oraz klasy Mistrzowskiej – Superwizora ważne są przez 7 lat od daty ich zatwierdzenia przez Zarząd Główny.
 2. Na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu utraty ważności certyfikatu Zarząd Główny pismem, za potwierdzeniem odbioru, informuje psychologa sportu o konieczności jego odnowienia.
 3. Psycholog Sportu klasy II oraz Psycholog Sportu klasy I w celu odnowienia ważności certyfikatu składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały, zawierający:
  • udokumentowaną informację o aktualnie prowadzonej praktyce psychologicznej w zakresie psychologii sportu, w tym: miejsce pracy, rodzaj wykonywanej działalności
  • udokumentowaną informację o uczestnictwie w szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy warsztatach po uzyskaniu certyfikatu, odpowiadających dorobkowi punktowemu z Programu Kształcenia Ustawicznego Psychologów Sportowych PKOl – PUKPS w wysokości min. 300 punktów1
  • udokumentowaną informację o odbytych w tym czasie superwizjach lub konsultacjach, zawierającą nazwisko superwizora/konsultanta, ilość godzin, formę superwizji. Wymogiem jest, aby superwizor lub konsultant był członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • oświadczenie, że od czasu uzyskania certyfikatu nie zaszły w jego życiu zawodowym lub osobistym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli Psychologa sportu.
 4. Psycholog sportu klasy Mistrzowskiej - Superwizor w celu odnowienia ważności certyfikatu składa wniosek, którego wzór określa załącznik nr 5 do uchwały, zawierający:
  • udokumentowaną informację o aktualnie prowadzonej praktyce psychologicznej w zakresie psychologii sportu, w tym: miejsce pracy, rodzaj wykonywanej działalności
  • udokumentowaną informację o aktualnie prowadzonej praktyce superwizyjnej, w tym: o miejscu, ilości godzin, rodzaju superwizji, liczbie superwizowanych osób wraz z charakterystyką ich pracy w roli psychologa sportu
  • udokumentowaną informację o uczestnictwie w szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy warsztatach po uzyskaniu certyfikatu, odpowiadających dorobkowi punktowemu z Programu Kształcenia Ustawicznego Psychologów Sportowych PKOl – PUKPS w wysokości min. 450 punktów2
  • oświadczenie, że od czasu uzyskania certyfikatu nie zaszły w jego życiu zawodowym lub osobistym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli Psychologa sportu klasy Mistrzowskiej.
 5. Wniosek o odnowienie ważności certyfikatu rozpatruje Komisja Certyfikatów Psychologa sportu. Od decyzji negatywnej przysługuje procedura odwoławcza na zasadach i trybie analogicznym do procedury certyfikacyjnej.
 6. Opłata za odnowienie ważności certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej.
 7. Nie złożenie wniosku o odnowienie ważności uzyskanego certyfikatu przed upływem wyznaczonych terminów spowoduje jego wygaśniecie.

1 W okresie do czerwca 2019 roku wymóg zebrania minimalnej liczby punktów jest zawieszony.

2 W okresie do czerwca 2019 roku wymóg zebrania minimalnej liczby punktów jest zawieszony.

Kompletne dokumenty w dwóch egzemplarzach należy przesłać na adres:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Zarząd Główny PTP przedstawia dokumenty Komisji Certyfikatów Psychologa Sportu

Opłata certyfikacyjna stanowi 0,22 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi w 2021 roku 1136,84 zł netto. Opłatę wnosi się w dwóch ratach:

 • - za procedurę certyfikacyjną 60% opłaty 839,99 zł
 • - za przyznanie certyfikatu 40% opłaty 559,33 zł
 • odnowienie 50 % opłaty do uregulowania jednorazowo przy składaniu wniosku

 • - opłata 699,16 zł

Opłaty certyfikacyjne są ustalane corocznie. Należy je wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

z dopiskiem : procedura certyfikatu psychologa sportu/certyfikat psychologa sportu

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres ptp-finanse@psych.uw.edu.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.

Wypełnij i wydrukuj dla siebie PRZELEW

Do pobrania:
Wniosek ankietowy kandydata
Oświadczenie i opinia superwizora
Oświadczenie o odpowiedzialności zawodowej
Wniosek o odnowienie certyfikatu I lub II klasy
Wniosek o odnowienie certyfikatu klasy mistrzowskiej
Standardy kwalifikacji zawodowych
Program Ustawicznego Kształcenia Psychologów Sportowych PKOL
Literatura na egzamin
Lista pytań na egzamin

Pokrewne linki
· Więcej o Certyfikaty i rekomendacje


Najczęściej czytany tekst o Certyfikaty i rekomendacje:
I. Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku