Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2012-11-12 Stanowisko PSSiAP
Wysłano dnia 12-11-2012 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Warszawa, 20.10.2012 r.             

 

 

Polskie Stowarzyszenie Studentów
i Absolwentów Psychologii

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

           Dziękujemy za przesłanie projektu zmian dotyczących Ustawy o Zawodzie Psychologa. Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii bierze aktywny udział w pracach nad tą Ustawą od samego początku, to znaczy od momentu kiedy jeszcze była projektem poselskim w końcu lat dziewięćdziesiątych.

           Jesteśmy zainteresowani, aby sytuacja prawna nie utrudniała startu zawodowego młodym ludziom kończącym wyższe studia psychologiczne, którzy zamierzają wykonywać ten specjalistyczny, należący do grupy zaufania publicznego zawód. Obecna sytuacja, czyli istnienie "martwej" Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 wprowadza chaos informacyjny wśród studentów, absolwentów jak i potencjalnych pracodawców. Niejednokrotnie podczas spotkań naszego Stowarzyszenia omawialiśmy tę niezwykle problematyczną kwestię.

           Obawiamy się jednak, że całkowite uchylenie Ustawy o Zawodzie Psychologa będzie miało fatalny skutek. W uzasadnieniu uchylenia wskazane jest 18 zawodów, które może wykonywać psycholog i które są regulowane aktami prawnymi innymi niż Ustawa o zawodzie psychologa, jednakże lista ta jest dalece niekompletna. Uchylenie Ustawy spowoduje, że poza 18 miejscami, o których jest mowa, psychologiem będzie się mógł nazywać każdy, nawet bez ukończonych studiów w zakresie psychologii. Mamy tu na myśli np. psychologów pracujących w służbie zdrowia czy psychologów prowadzących własne działalności związane np. z poradnictwem. Doprowadzenie do tego typu sytuacji może nieść za sobą niezwykle poważne konsekwencje. Błędne i niekompetentne wykonywanie pracy psychologicznej może doprowadzić do powstawania sytuacji dramatycznych, których skutki mogą być niekiedy nie do odwrócenia. Konieczne jest kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej psychologów w nowej ustawie o zawodzie psychologa, której treść byłaby zgodna z prawem unijnym, oczekiwaniami psychologów, jak i pracodawców krajowych i zagranicznych, w szczególności z obszaru UE.

           Dlatego też uważamy, że dopiero z dniem uchwalenia nowej Ustawy uzasadnione jest uchylenie obecnie obowiązującej. Jako Stowarzyszenie reprezentujące studentów i absolwentów psychologii postulujemy również o powołanie Krajowej Rady Psychologów, aby debatowała nad tego typu problemami, w związku z nieścisłościami wynikającymi z Ustawy o zawodzie. Środowisko psychologiczne zdaje sobie najlepiej sprawę z zagrożeń mogących wyniknąć z deregulacji zawodu psychologa i uważamy, że powołanie Krajowej Rady Psychologów, składającej się zarówno z reprezentantów środowisk akademickich, praktycznych jak i studenckich, zdecydowanie pomogłoby w pracy nad nową Ustawą. Wszystkim nam zależy na tym, aby była ona pewną gwarancją rzetelności oraz wyznaczała istotne ramy wykonywania zawodu psychologa. Dlatego też ważnym jest spojrzenie na ten zawód z różnych perspektyw i ujęcie różnych doświadczeń ze wspomnianych wyżej punktów widzenia. Rozumiemy konieczność zmian przez szczegółowe określenie zasad wykonywania zawodu psychologa, ale uchylenie obecnie obowiązującej Ustawy będzie oznaczało próżnię w zakresie wykonywania tego zawodu, do czego nie powinno dojść. Stworzy to dla psychologów jeszcze gorszą sytuację prawną, niż ta która istnieje aktualnie.

          W latach 2009-2010 zespół Zawód psychologa powinien być prawnie określony ze względu na psychologów wyjeżdżających za granicę, od których to wymagane jest posiadanie licencji zawodowej w celu wykonywania tego zawodu, którą to w Polsce reprezentuje ustawa o zawodzie psychologa. Inne zawody zaufania publicznego, takie chociażby jak lekarze, pielęgniarki, położne, notariusze, farmaceuci, radcy prawni, adwokaci i inni posiadają swoje samorządy zawodowe, a ich status prawny jest określany w ustawach dotyczących danego zawodu, a więc sposób wykonywania zawodu psychologa podobnie jak innych zawodów zaufania publicznego, powinien być określony również w formie ustawy.

           Podsumowując Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii jest przeciwne uchyleniu Ustawy o zawodzie psychologa z dnia 8 czerwca 2001 do czasu kiedy nie zostanie przedstawiony nowy projekt Ustawy, w którym główny nacisk zostanie położony na fakt na uzyskanie przez przyszłego psychologa dyplomu zawodowego psychologa. Jako reprezentanci środowiska "młodych" psychologów chcielibyśmy mieć możliwość wnoszenia uwag do projektu kolejnej Ustawy i oczekujemy na przesłanie jej nowej wersji z możliwością odniesienia się (ustosunkowania się) do niej. Prosimy również o poinformowanie na jakim etapie legislacyjnym znajduje się projekt ustawy o zawodzie psychologa. Dopiero, gdy już będzie pewne, że istnieje alternatywa dla obecnej Ustawy, będzie stosowne uchylenie obecnie obowiązującej. Zawód psychologa, jako zawód zaufania publicznego zasługuje by zawsze był on uregulowany Ustawą.

Z poważaniem

Bartosz Ogonowski,

Przewodniczący

Polskiego Stowarzyszenia Studentów
i Absolwentów Psychologii
Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku