Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Różne: Kategoryzacja narzędzi diagnostycznych.
Wysłano dnia 16-11-2012 przez admin
Narzędzia pracy Psychologa

         Komisja d/s Testów Psychologicznych PTP przygotowała kategoryzację narzędzi diagnostycznych z punktu widzenia dostępu do nich różnych grup użytkowników, kwalifikacje wymagane przy zakupie testów oraz oświadczenie klienta. Wymagania te obowiązują od 1 stycznia 2013 roku.W czerwcu 2010 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wznowił działalność Komisji do spraw Testów Psychologicznych. Jednym z celów jej działania było uporządkowanie dostępu do oferowanych na rynku narzędzi diagnostycznych. Komisja zaprosiła do współpracy głównych wydawców testów, z zaproszenia skorzystały jedynie Pracownia Testów Psychologicznych PTP oraz wydawnictwo ERDA.

Potrzeba określenia jednoznacznych reguł dotyczących możliwości dostępu do testów wynika z jednej strony z ich dużego zróżnicowania ze względu na kompetencje potrzebne do ich poprawnego stosowania, a z drugiej strony - ze względu na ich zróżnicowane przeznaczenie (nie tylko psychologowie są ich adresatami). Dokonując wstępnej kategoryzacji testów,
Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

  • Konsekwencje użycia danego testu dla osoby badanej - im poważniejsze są te konsekwencje, tym wyższe kwalifikacje należy posiadać, by móc dany test stosować. Testy mające duże konsekwencje dla osoby badanej, to takie, których wyniki mogą być podstawą decyzji wpływających na zmianę losu jednostki (orzecznictwo, opinie mające konsekwencje prawne).
  • Diagnozowane obszary - im bardziej pogłębionej wiedzy psychologicznej wymaga użycie danego testu oraz im bardziej "wrażliwą" zmienną mierzy, tym wyższe kwalifikacje należy posiadać, by móc go stosować. Przykładem "wrażliwej" zmiennej jest inteligencja, a "mało wrażliwej" - zainteresowania.
  • Kompetencje psychometryczne - czy poprawne użycie danego testu (ocena i interpretacja wyników) wymaga dogłębnej znajomości psychometrii, czy też możliwe jest na podstawie informacji zawartych w podręczniku.
  • Trudność w stosowaniu - czy poprawne użycie testu wymaga specyficznych kompetencji nabywanych w toku studiów lub szkoleń, czy też wystarczy znajomość instrukcji.

Dodatkowym kryterium była decyzja Autora testu - niektórzy z nich kierując test do publikacji zastrzegali, że ma być dostępny nie tylko dla psychologów. Testy te oznaczone są w spisie A.

Kategoryzacja zaproponowana przez Komisję do spraw Testów Psychologicznych, a także opis wymaganych kwalifikacji i dokumentów niezbędnych do zakupu testów z poszczególnych kategorii, zostały skierowane do szerokiej konsultacji obejmującej Instytuty Psychologii uczelni wyższych, stowarzyszenia psychologów i oddziały Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na podstawie uzyskanych opinii wprowadzono szereg zmian, modyfikując wersję pierwotną. Aktualna wersja, która będzie uzupełniana wraz z pojawianiem się nowych testów, przedstawiona jest poniżej.

Należy podkreślić, że uwzględnienie danego testu w tej kategoryzacji nie oznacza pozytywnej oceny jego wartości. Spis zawiera testy dostępne na rynku, opublikowane przez wymienione na wstępie dwa wydawnictwa. Ocenie testów służyć będą recenzje, których przygotowaniem ma zająć się Zespół ds. testów psychologicznych przy Komitecie Psychologii PAN.

KATEGORYZACJA TESTÓW
(obejmuje testy wydawnictw PTP PTP oraz ERDA)
Umieszczenie narzędzia w kategoryzacji nie oznacza pozytywnej oceny jego wartości.

A - TESTY DLA PSYCHOLOGÓW; DLA INNYCH PROFESJONALISTÓW

Lp.
Skrót
Pełna nazwa testu
Szczególnie przydatne dla:
1
AISA
Skala Akceptacji Choroby
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
2
BHI -12
Kwestionariusz Nadziei Podstawowej
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
3
BPCQA
Kwestionariusz Przekonań na temat Kontroli Bólu
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
4
CECSA
Skala Kontroli Emocji
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
5
COPEA
Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
6
CSQA
Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
7
CSS 3
Czytanie Sensownych Słów - kl. III
Pedagodzy, logopedzi
8
CSS 5
Czytanie Sensownych Słów - kl. IV
Pedagodzy, logopedzi
9
DOMEK
Domek Krasnoludków
Pedagodzy, logopedzi
10
DS 14A
Skala do Pomiaru Typu D
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
11
DYK 3
Dyktando - kl. III
Pedagodzy, logopedzi
12
DYK 5
Dyktando - kl. V
Pedagodzy, logopedzi
13
GSESA
Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
14
IZZA
Inwentarz Zachowań Zdrowotnych
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
15
JSRA
Jak Sobie Radzisz?
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
16
KMC
Kwestionariusz Metafory Czasu
Badania naukowe
17
KNS
Kwestionariusz Nadziei na Sukces
Pedagodzy, socjolodzy, lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci
18
KompOSA
Skala Kompetencji Osobistej
Pedagodzy, socjolodzy, lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci
19
LKZA
Lista Kryteriów Zdrowia
Pedagodzy, socjolodzy, lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci
20
LOT-RA
Test Orientacji Życiowej
Pedagodzy, socjolodzy, lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci
21
LWOA
Lista Wartości Osobistych
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
22
ŁATYSZ
Łatysz
Pedagodzy, logopedzi
23
MHLCA
Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
24
Mini-COPEA
Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
25
Mini-MACA
Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
26
MINIMENTAL
Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego MMSE
Lekarze, pielęgniarki po studiach
27
NJ
Nieznany Język
Pedagodzy, logopedzi
28
PRFA
Lista Oczekiwań Pacjenta
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
29
PSS-10A
Skala Odczuwanego Stresu
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
30
RVS
Skala Wartości Rokeacha
Pedagodzy, socjolodzy, filozofowie
31
SCID-I
SCID-I Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń z Osi I DSM-IV-TR
Psychiatrzy
32
SCID-II
Strukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z osi II DSM-IV
Psychiatrzy
33
SEGA
Skala Ekspresji Gniewu
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
34
SKREŚL
Czytanie ze Skreśleniami
Pedagodzy, logopedzi
35
SWLSA
Skala Satysfakcji z Życia
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
36
TABA
Skala Typu A/B - wersja DM
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
37
TSN-M, TSN-S
Test Szybkiego Nazywania - wersje dla dzieci Młodszych oraz dla dzieci Starszych
Pedagodzy, logopedzi
38
TYP-AA
Skala Typu A-Framingham
Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci
39
TZ
Test zainteresowań
Doradcy zawodowi
40
TZJ
Test Zdolności Językowych
Pedagodzy
41
UF 3
Usuwanie Fonemów - kl. III
Pedagodzy, logopedzi
42
UF 5
Usuwanie Fonemów - kl. V
Pedagodzy, logopedzi
43
UZ
Uzupełnianie Zdań
Pedagodzy, logopedzi
44
WKP
Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji
Doradcy zawodowi
45
ZETO
Zetotest
Pedagodzy, logopedzi

B - DLA PSYCHOLOGÓW; DLA INNYCH PROFESJONALISTÓW PO SZKOLENIU/SZKOLENIACH

Lp.
Skrót
Pełna nazwa testu
Szczególnie przydatne dla:
1
BIP**
Bochumski Inwentarz
Osobowościowych Wyznaczników Pracy
Specjaliści HR, doradcy zawodowi
2
CwP**
Człowiek w Pracy
Specjaliści HR, doradcy zawodowi
3
DINEMO**
Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej
Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi
4
DMI-2A**
Diagnoza Możliwości Intelektualnych - 2
Pedagodzy
5
FROSTIG**
Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej
Pedagodzy
6
INTE**
Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE
Pedagodzy, lekarze, promocja zdrowia, socjolodzy
7
KKSA
Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi
8
KPŻ
Kwestionariusz Postaw Życiowych
Pedagodzy, socjolodzy, filozofowie
9
LEKSYKON
Test Językowy Leksykon
Pedagodzy
10
LBQ**
Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego
Specjaliści HR, doradcy
zawodowi
11
LMI**
Inwentarz Motywacji Osiągnięć (Leistungsmotivationsinventar)
Specjaliści HR, doradcy zawodowi
12
PKIE**
Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi
13
RHLB**
Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych …
Neurologopedzi
14
SD
Skala Dyrektywności
Socjolodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi
15
SESA
Skala Samooceny Rosenberga
Pedagodzy, socjolodzy
16
SIE-T**
Skala Inteligencji Emocjonalnej - Twarze
Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi
17
SUPIN
Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych
Lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci
18
TCT-DP**
Rysunkowy Test Twórczego Myślenia
Pedagodzy
19
TRE**
Test Rozumienia Emocji
Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi
20
UMACL
Przymiotnikowa Skala Nastroju
Lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci
21
Hermans**
Metoda Konfrontacji z Sobą
Psychoterapeuci, terapeuci uzależnień

B1 - DLA PSYCHOLOGÓW; DLA INNYCH PROFESJONALISTÓW PO SZKOLENIU

Lp.
Skrót
Pełna nazwa testu
Szczególnie przydatne dla:
1
KKSA
Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi
2
KPŻ
Kwestionariusz Postaw Życiowych
Pedagodzy, socjolodzy, filozofowie
3
LEKSYKON
Test Językowy Leksykon
Pedagodzy
4
PROKOS
Profil Kompetencji Społecznych
Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi
5
SD
Skala Dyrektywności
Socjolodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi
6
SESA
Skala Samooceny Rosenberga
Pedagodzy, socjolodzy
7
SUPIN
Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych
Lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci
8
UMACL
Przymiotnikowa Skala Nastroju
Lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci

B2 - DLA PSYCHOLOGÓW; DLA INNYCH PROFESJONALISTÓW PO SZKOLENIU
TESTY WYMAGAJĄCE UKOŃCZENIA OGÓLNEGO SZKOLENIA Z PSYCHOMETRII ZAKOŃCZONEGO EGZAMINEM A NASTĘPNIE SZKOLENIA Z ZAKRESU TEGO KONKRETNEGO TESTU (LUB GRUPY PODOBNYCH TESTÓW).

Lp.
Skrót
Pełna nazwa testu
Szczególnie przydatne dla:
1
BIP**
Bochumski Inwentarz
Osobowościowych Wyznaczników Pracy
Specjaliści HR, doradcy zawodowi
2
CwP**
Człowiek w Pracy
Specjaliści HR, doradcy zawodowi
3
DINEMO**
Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej
Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi
4
DMI-2A**
Diagnoza Możliwości Intelektualnych - 2
Pedagodzy
5
FROSTIG**
Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej
Pedagodzy
6
INTE**
Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE
Pedagodzy, lekarze, promocja zdrowia, socjolodzy
7
LBQ**
Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego
Specjaliści HR, doradcy
zawodowi
8
LMI**
Inwentarz Motywacji Osiągnięć (Leistungsmotivationsinventar)
Specjaliści HR, doradcy zawodowi
9
PKIE**
Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi
10
RHLB**
Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych …
Neurologopedzi
11
SIE-T**
Skala Inteligencji Emocjonalnej - Twarze
Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi
12
TCT-DP**
Rysunkowy Test Twórczego Myślenia
Pedagodzy
13
TRE**
Test Rozumienia Emocji
Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi
14
Hermans**
Metoda Konfrontacji z Sobą
Psychoterapeuci, terapeuci uzależnień

C - TESTY TYLKO DLA PSYCHOLOGÓW

Lp.
Skrót
Pełna nazwa testu
Uwagi
1
ACL
Lista Przymiotnikowa
 
2
APIS-P(R)
Bateria Testów APIS-P(R)
 
3
APIS-Z
Bateria Testów APIS-Z
 
4
BENTON
Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 
5
CAT-A, CAT-H i CAT-S*
Test Apercepcji Tematycznej
 
6
CFT 1-R
Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 1 zrewidowana przez Rudolfa H. Weiβa i Jürgena Osterlanda
 
7
CFT 3
Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – Wersja 3 Raymonda B. Cattella i Alberty K.S. Cattell
 
8
CFT 20-R
Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 2 zrewidowana przez R. H. Weiβa we współpracy z B.Weiβem
 
9

CISS
Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
 
10
CTT
Kolorowy Test Połączeń - wersja dla Dorosłych
 
11
CUIDA
Kwestionariusz do oceny kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów
 
12
CVLT
Kalifornijski Test Uczenia się Werbalnego
 
13
d2
Test d2 do badania uwagi
 
14
DSR*
Dziecięca Skala Rozwojowa
 
15
DUM
Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu
 
16
EAS
Kwestionariusz Temperamentu
 
17
EPQ-R
Kwestionariusz Osobowości Eysencka
 
18
FCZ-KT
Formalna Charakterystyka Zachowania -
Kwestionariusz Temperamentu
 
19
FTT*
Test bajek
 
20
IDS
Skale Inteligencji i Rozwoju
 
21
IDS-P
Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
 
22
IPP
Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej
 
23
IVE
Kwestionariusz Impulsywności
 
24
KBPK
Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli
 
25
KPD
Kwestionariusz do Pomiaru Depresji
 
26
Leiter*
Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera
 
27
MFF
Test Porównywania Znanych Kształtów
 
28
MMPI ®-2*
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2
 
29
MSEI
Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
 
30
NEO-FFI
Inwentarz Osobowości NEO-FFI
 
31
NEO-PI-R
Inwentarz Osobowości NEO-PI-R
 
32
OMNIBUS
Test Inteligencji Omnibus
 
33
PTS
Kwestionariusz Temperamentu PTS
 
34
RAVEN
Testy Matryc Ravena - wszystkie wersje
 
35
RFFT
Test Płynności Niewerbalnej Ruffa
 
36
RISB
Test Niedokończonych Zdań Rottera
 
37
ROR*
Test Rorschacha
 
38
SCENOTEST*
Scenotest
 
39
SOR
Skale Oceny Rodziny
 
40
SPK-DP
Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych
 
41
STAI
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
 
42
STAIC
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci
 
43
TAT*
Test Apercepcji Tematycznej
 
44
TIC
Test Intentio Consensio
 
45
TIS
Bateria testów TIS
 
46
TO
Test Osobowości
 
47
ToiZ
Test Osobowości i Zainteresowań
 
48
TPB
Test Piramid Barwnych
 
49
TRS-S, TRS-Z
Test Rozumienia Słów -
wersja Standard oraz wersja dla Zaawansowanych
 
50
TSD
Test Słownikowy dla Dzieci
 
51
TUS
Testy Uwagi i Spostrzegawczości
 
52
WAIS-R*
Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych
- wersja zrewidowana
 
53
WCST*
Test Sortowania Kart z Wisconsin
 
54
WISC-R*
Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci
- wersja zmodyfikowana
 
55
ZTU
Zestaw Testów Uzdolnień
 

* Zalecane szkolenie z danego testu
** Testy wymagają ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii, a następnie szkolenia z zakresu tego konkretnego testu (lub grupy podobnych testów).
A Test znalazł się w danej grupie zgodnie z decyzją Autora.

Niżej podane są informacje na temat wymaganych kwalifikacji oraz dokumentów potwierdzających je, niezbędnych do zakupu testów zaliczonych do poszczególnych kategorii.
KWALIFIKACJE WYMAGANE PRZY ZAKUPIE TESTÓW

Kategoria testów
Przeznaczenie testów (dla kogo)
Wymagane kwalifikacje
Wymagane dokumenty/informacje
C
Tylko dla psychologów
Ukończone studia magisterskie z psychologii. Osoby, które mają tytuł doktora psychologii, a nie ukończyły studiów psychologicznych, mogą kupować testy wyłącznie do celów naukowych.
Dyplom ukończenia studiów psychologicznych. *
B
B1
B2
Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu.
Ukończone studia wyższe magisterskie lub podyplomowe na kierunkach, które przygotowują do pracy z ludźmi (nauki pedagogiczne, społeczne i medyczne) oraz ukończone szkolenie wg programu zaakceptowanego przez PTP
Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub podyplomowych z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych lub medycznych (w zależności od rodzaju testu) oraz certyfikat ukończenia szkolenia zaakceptowanego przez PTP.
A
Dla psychologów; dla innych profesjonalistów
Ukończone studia wyższe magisterskie lub podyplomowe na kierunkach, które przygotowują do pracy z ludźmi (nauki pedagogiczne, społeczne i medyczne). W przypadku psychoterapeutów - dowolne studia wyższe.
Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskie lub podyplomowych z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych lub medycznych; w przypadku psychoterapeutów - dyplom ukończenia studiów wyższych oraz certyfikat psychoterapeutyczny.

* W przypadku studiów dwustopniowych dyplom magisterski i licencjacki z psychologii.

Uwaga - studenci psychologii oraz doktoranci, którzy ukończyli inny, niż psychologia, kierunek, mogą kupić testy psychologiczne do celów badawczych wyłącznie wtedy, gdy promotorem jest psycholog. Przy sprzedaży wymagane jest oświadczenie promotora.

Każdy nabywca testu psychologicznego, bez względu na to, czy jest psychologiem, czy nie, przed dokonaniem pierwszego zakupu zostanie zobowiązany do podpisania poniższego Oświadczenia.

OŚWIADCZENIE KLIENTA

Oświadczam, że mam wystarczające kwalifikacje, by testy, które kupuję w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego/wydawnictwie ERDA, stosować zgodnie z zasadami opisanymi w Standardach dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice (GWP, 2007) oraz w Wytycznych Międzynarodowej Komisji ds. Testów dotyczących stosowania testów (www.practest.com.pl).

Zobowiązuję się do przestrzegania poniższych podstawowych zasad dotyczących ochrony testów:

  1. Nie ujawniania treści pytań/zadań testowych osobom badanym przed rozpoczęciem badania, ani żadnym innym osobom nieuprawnionym do stosowania testów.
  2. Przechowywania materiałów testowych w taki sposób, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
  3. Nie odsprzedawania ani nie pożyczania materiałów testowych nieuprawnionym osobom ani organizacjom.
  4. Przestrzegania prawa autorskiego w odniesieniu do materiałów testowych, to znaczy nie reprodukowania ani mechanicznie, ani elektronicznie arkuszy i zeszytów testowych, kluczy oraz podręczników, a także nie modyfikowania testów bez uprzedniej zgody wydawcy.

 

Podpis

Pokrewne linki
· Więcej o Narzędzia pracy Psychologa


Najczęściej czytany tekst o Narzędzia pracy Psychologa:
Specjalizacja kliniczna

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku