Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 1998-2000 Kalendarium prac nad Ustawą
Wysłano dnia 20-01-2005 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Kalendarium prac nad Ustawą od stycznia 1998 roku do 8 czerwca 2000 roku.1998------------------
Styczeń. Odbyło się spotkanie przedstawicieli ZG PTP (M. Toeplitz-Winiewska, J. Mellibruda i A. Sękowski) z posłem AWS prof. Adamem Bielą. W czasie spotkania zwrócono się do posła z prośbą o pilo-towanie projektu ustawy zaakceptowanego przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP.
20 maja. Posłowie zgłosili projekt do Marszałka Sejmu (druk 394).

1999
------------------
5 stycznia.
Odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy w komisjach sejmowych. Obradowały połączone Komisje Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Zdrowia. Posłem sprawozdawcą był Adam Biela. W głosowaniu 13 posłów było za odrzuceniem projektu ustawy, 4 - przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Poseł A. Biela wobec negatywnej opinii komisji postanowił projekt wycofać i podjąć prace wraz z szeroką reprezentacją środowisk psychologicznych (9 stowarzyszeń i związki zawodowe) nad nowym projektem.
7 października. Pierwsze czytanie nowego projektu ustawy (druk nr 1302) w trzech połączonych Komisjach: Zdrowia, Transportu i Łączności oraz Polityki Socjalnej.
Nowy projekt różnił się od poprzedniego układem artykułów oraz uszczegółowieniem problemów związanych z samorządem. Po burzliwej dyskusji, w czasie której część posłów była za odrzuceniem od razu ustawy, powołano Podkomisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu. Przewodniczącą Podkomisji została Ewa Mańkowska (AWS), a w jej skład weszli: Zofia Krasicka-Domka i Adam Biela z AWS, Maria Stolzman i Stanisław Kracik z UW, Kazimierz Chrzanowski, Kazimierz Nycz i Andrzej Olszewski z SLD.
Podkomisja pracowała od 7 października 1999 do 14 kwietnia 2000 i spotkała się 8 razy. We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa (M. Toeplitz-Winiewska i A. Ciupa) i innych stowarzyszeń psychologicznych. Szczegółowo omówiono każdy artykuł projektu, wniesiono szereg poprawek przygotowywanych przez psychologów między posiedzeniami Podkomisji.

2000
------------------
6 czerwca. Omówiony i poprawiony projekt przedłożono na posiedzeniu trzech połączonych Komisji: Zdrowia, Opieki Społecznej oraz Transportu i Łączności. Rozpoczęto prace nad uzgodnieniem treści projektu.
26 lipca. Po 3 burzliwych posiedzeniach projekt ponownie skierowano do Podkomisji m.in. w celu dopracowania artykułu dotyczącego prowadzenia psychoterapii. Wątpliwości podchwycone przez posłów-lekarzy zgłosił w dyskusji Krajowy Specjalista ds. Psychiatrii prof. S. Pużyński.
Wrzesień. Na początku miesiąca odbyły się dwa posiedzenia Podkomisji, na które celowo nie zaproszono psychologów. W trakcie posiedzeń posłowie razem z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia wprowadzili istotne merytoryczne poprawki: ograniczono niezależność działania psychologów - przede wszystkim psychoterapeutów podporządkowano lekarzom. To Ministerstwo Zdrowia w drodze rozporządzenia ma określać standardy wykonywania psychoterapii przez psychologów. Jednocześnie wprowadzono zapis ograniczający nasz wpływ na ustalanie listy metod psychologicz-nych zastrzeżonych dla psychologów oraz zasad odbywania doskonalenia zawodowego, podyplomowego. Komisja powołana do tych zadań składać się będzie z 3 przedstawi-cieli resortów i tylko 2 psychologów.
Zmiany te, o których przypadkowo dowiedzieliśmy się tuż przed kolejnym posiedzeniem trzech Komisji, wywołały wzburzenie psychologów. Podjęliśmy szereg kroków zmierzających do zmiany niekorzystnych zapisów (listy do przewodniczących Komisji i Marszałka Sejmu, rozmowy z posłami).
14 i 15 września. Odbyły się posiedzenia 3 Komisji, w których uczestniczyli przedstawiciele psychologów. Posłowie zdecydowali o przekazaniu projektu do drugiego czytania. Niekorzystne dla psychologów zapisy pozostały.
25 października. Na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu. Na sali sejmowej było 15 posłów. Trzy kluby w swoich wystąpieniach dostrzegły potrzebę uchwalenia ustawy (AWS, Unia Wolności, PSL). SLD wnioskował o odrzuceniu w całości projektu. Wniesiono 21 poprawek, w tym - na prośbę Towarzystwa - 3 poprawki zmieniające niekorzystne dla psychologów zapisy. Opinia rządu przedstawiona przez wiceministra zdrowia Andrzeja Rysia była niejednoznaczna, wskazywano w niej na potrzebę różnych zmian, ale mało konkretnie. Konkluzja opinii: w obecnej postaci rząd nie akceptuje ustawy.
8 listopada. Na posiedzeniu trzech Komisji omawiano poprawki (jest ich już 27). W czasie burzliwej dyskusji, przy próbach torpedowania obrad przez posłów SLD, omówiono 7 poprawek, przyjmując jedynie poprawkę dostosowującą projekt do standardów Unii Europejskiej. O standardach prowadzenia psychoterapii przez psychologów decydować będzie Minister Zdrowia w swoim rozporządzeniu.
29 listopada. Na kolejnym posiedzeniu trzech Komisji w dalszym ciągu omawiano poprawki. Zmieniono zapis dotyczący Komisji Ekspertów, która ustalać będzie listę metod psychologicznych zastrzeżonych dla psychologów oraz zasady doskonalenia podyplomowego. Przyjęto, że w skład Komisji wchodzić będzie 4 psychologów i 3 przedstawicieli resortów zdrowia, edukacji i pracy. Ponadto omówiono jeszcze 2 poprawki.

2001
------------------
1 lutego. Na kolejnym posiedzeniu trzech Komisji zakończono omawianie poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania projektu. Oznacza to, że projekt wraz z poprawkami zostanie przedstawiony do trzeciego czytania na posiedzeniu plenarnym . Teraz czekamy na uchwalenie ustawy przez Sejm.
1 marca. Sejm uchwalił ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
197 posłów głosowało za uchwaleniem, 176 było przeciwnych, 25 posłów wstrzymało się od głosowania. Ustawa zostala skierowana do Senatu RP.
30 marca. Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ustanawia uchwałę wprowadzającą do tekstu ustawy poprawki.
11 maja. Połączone komisje sejmowe - Komisja Zdrowia, Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja Transportu i Łączności obradowały nad poprawkami Senatu uchwalonymi w dniu 30 marca 2001 roku. Komisje pozytywnie zaopiniowały poprawki redakcyjno-legislacyjne tzn.:
1,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,21,22,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46 i 47.
Natomiast poprawki merytoryczne, w istotny sposób zmieniające sens ustawy szczęśliwie, zgodnie w opinią środowiska psychologów, zostały zaopiniowane negatywnie. Są to poprawki :
2,7,12, 18,19,20,23,24,25,26 i 41.
Komisje uznały, że powinny zostać zapisy uchwalone przez Sejm. Nadzór nad wykonaniem ustawy sprawować powinien minister właściwy do spraw pracy (art. 6). Oczekujemy teraz na posiedzenie plenarne Sejmu, który głosować będzie nad poprawkami Senatu. Opinie połączonych komisji odgrywać będą decydującą rolę w dalszych decyzjach Sejmu.
8 czerwca. Sejm przegłosował poprawki Senatu, co oznacza że prace legislacyjne nad ustawą zostały zakończone. Marszałek Sejmu prześle tekst ustawy do podpisu do prezydenta.

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku