Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2001-11-22 Informacje z ostatniej chwili
Wysłano dnia 20-01-2005 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Bardzo groźna sytuacja z naszą ustawąWejście w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów jest poważnie zagrożone. Minister pracy , zgodnie z zapisami ustawowymi (art. 62 ust. 1) do 1 listopada br. powinien powołać Komitet Organizacyjny Izb Psychologicznych. Termin ten, mimo przygotowania przez środowisko proponowanych do Komitetu osób i projektu regulaminu działania Komitetu , nie został dotrzymany. Jednocześnie minister pracy i polityki społecznej podjął , bez konsultacji ze środowiskiem, prace nad nowelizacją ustawy, jeszcze przed jej wejściem w życie. Projekt nowelizacji, całkowicie wypacza sens ustawy. Dopuszcza do wykonywania zawodu osoby bez wykształcenia psychologicznego, nie stawia im żadnych innych wymagań merytorycznych, nie daje też szansy na określanie standardów zawodowych ani odpowiedzialności zawodowej. Minister pracy proponuje by przynależność do samorządu była dobrowolna. Oznacza to, że powstałoby jeszcze jedno stowarzyszenie, bez żadnych możliwości nadzoru merytorycznego nad działalnością psychologów ani występowania w imieniu środowiska wobec organów administracji państwowej i samorządowej.
Projekt nowelizacji ustawy został zaakceptowany w dniu 20 listopada przez Radę Ministrów i w pakiecie ustaw trafi do Sejmu.
Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraziło stanowczy protest wobec trybu i propozycji nowelizacji ustawy przed tym nim zaczęła obowiązywać. Poniżej przekazujemy komentarz do propozycji nowelizacji :

CO OZNACZAJĄ ZMIANY PROPONOWANE W NOWELIZACJI USTAWY?
przygotowane przez ministra pracy i polityki społecznej
(20 listopada 2001)

 1. W art. 5 wprowadza się:
  • w ust. 1 jedynie możliwość tworzenia samorządu zawodowego ( było: psychologowie tworzą samorząd)
  • w ust. 2 przynależność do samorządu jest dobrowolna ( było: psychologowie wykonujący zawód i psychologowie-stażyści stają się członkami samorządu z mocy ustawy )
   Komentarz:
   Dobrowolność przynależności oznacza, że można wykonywać zawód psychologa pozostając poza samorządem, a więc nie spełniając wymogów stawianych członkom samorządu, bez żadnej merytorycznej kontroli, także bez odpowiedzialności.
 2. skreślono nadzór ministra pracy nad wykonywaniem ustawy.
 3. wykreślono tytuł " prawo wykonywania zawodu", nazywając rozdział 2 " Lista zrzeszonych psychologów"
 4. wykreślono art. 7 określający powstanie prawa wykonywania zawodu psychologa.
  Komentarz:
  Oznacza to rezygnację z przyznawania z mocy ustawy prawa do wykonywania zawodu ( tak jak jest to np. w zawodzie lekarza, pielęgniarki, aptekarza, adwokata itp. ).
 5. w art. 8 stworzono zapis, który oznacza, że tylko osoby zrzeszone(?) w samorządzie muszą spełniać warunki dotyczące posiadania:1. magisterium z psychologii, 2. pełną zdolność do czynności prawnych, 3. umiejętność posługiwania się językiem polskim oraz 3. odbyć staż zawodowy.
  Komentarz:
  Oznacza to, że osoby wykonujące zawód psychologa niezrzeszone w dobrowolnym samorządzie nie muszą spełniać tych warunków, a więc mogą pracować jako psychologowie bez dyplomu psychologa itd.
 6. w art. 8 skreślono zapisy dotyczące:
  • ograniczonego prawa wykonywania zawodu przez stażystów,
  • konieczności odbycia przeszkolenia przez psychologa, który ma ponad 5 lat przerwy w pracy zawodowej,
  • delegacje dla ministra d/s pracy dotycząca określenia zasad odbywania stażu zawodowego po studiach.
 7. w art. 9 skreślono, że psychologowi, wobec którego niedotrzymano terminu 30-dniowego wpisu na listę samorządu przysługuje skarga na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.
  Komentarz:
  Zapis ten jest konsekwencją przyjęcia, że samorząd jest dobrowolnym zrzeszeniem. Nowe, jeszcze jedno stowarzyszenie psychologów? Do takiego rozwiązania nie jest potrzebna ustawa o zawodzie psychologa, wystarczy prawo o stowarzyszeniach.
 8. w art. 10 skreślono wszystkie zapisy dotyczące niezdolności psychologa do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.
  Komentarz:
  Oznacza to, że psycholog może świadczyć swoje usługi nawet w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że jest chory psychicznie i nie może ponosić odpowiedzialności za stan swoich usług.
 9. w art. 11 wykreślono wszystkie zapisy dotyczące możliwości skreślenia z listy samorządu psychologów, którzy zostali ubezwłasnowolnieni wyrokiem sądu, pozbawieni prawa wykonywania zawodu przez sąd lub uznani przez komisję lekarską za niezdolnych do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.
  Komentarz:
  Wykreślenie tych zapisów jest konsekwencją zlikwidowania w ustawie "prawa do wykonywania zawodu psychologa".
 10. w art. 15 w ust. 2 wprowadzono zamiast Rady Ministrów ministra właściwego d/s szkolnictwa wyższego jako organ odpowiedzialny za określenie zasad, trybu i warunków uzyskiwania specjalizacji zawodowej.
  Komentarz:
  Zgodnie z poprzednim zapisem ustawowym, Rada Ministrów na wniosek Rady Krajowej Psychologów określała te zasady przekazując swoje kompetencje ministrowi właściwemu d/s określonej specjalizacji tzn. np. ministrowi zdrowia w przypadku specjalizacji z psychologii klinicznej, ministrowi edukacji w przypadku specjalizacji szkolnej, ministrowi sprawiedliwości w przypadku specjalizacji sądowej itp. Proponowany zapis wskazuje na niezrozumienie istoty specjalizacji zawodowej w zakresie różnych dziedzin psychologii. Specjalizacja taka jest co prawda dalszą edukacją, ale ściśle związaną odpowiednim dziedziną psychologii , w którym działa psycholog.
 11. Wykreślono art. 16 mówiący o powołaniu Komisji Ekspertów, która miała określać listę metod psychologicznych zastrzeżonych dla psychologów i standardy kształcenia podyplomowego i wykonywania prywatnej praktyki psychologicznej. Konsekwentnie wykreślono w pozostałych zapisach - art. 19 ust.1, art. 33 ust. 1 pkt. 5 i art. 42 pkt. 6 Komisje Ekspertów.
 12. Wykreślono art. 17 mówiący o prawie i obowiązku kształcenia podyplomowego psychologów oraz kto i na jakich zasadach ma prawo prowadzenia tego kształcenia poza jednostkami uprawnionymi na mocy odrębnych przepisów.
 13. W art. 18 wykreślono, że warunkiem prowadzenia prywatnej praktyki psychologicznej jest prawo wykonywania zawodu psychologa i wpis do rejestru prywatnych praktyk psychologicznych prowadzony przez Regionalna Izbę Psychologiczną.
  Komentarz:
  Oznacza to, że każdy, niezależnie od wykształcenia ma prawo otworzyć i zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym prywatny gabinet psychologiczny. W nowym zapisie nie ma żadnych warunków, które musi spełniać osoba prowadząca prywatna praktykę psychologiczną, może być wróżką, astrologiem itp.
 14. Wykreślono rozdział 8 - "przepis karny" i art. 61 mówiący o tym, że osoba, która świadczy usługi psychologiczne nie mając prawa wykonywania zawodu psychologa podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.
  Komentarz:
  Oznacza to , że bezkarnie, bez żadnych kwalifikacji i wykształcenia można świadczyć usługi pseudopsychologiczne, stanowić zagrożenie dla klientów i pacjentów i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności.
 15. W art. 62 ust. 1 wprowadzono zapis, iż ogólnopolskie stowarzyszenia psychologiczne zainteresowane powołają Komitet Organizacyjny Izb Psychologów.
  Komentarz:
  Oznacza to, że tworzy się następne stowarzyszenie ( zwane tutaj zrzeszeniem) psychologiczne, które zgodnie z proponowana nowelizacja nie ma żadnych uprawnień ochrony tytułu psychologa oraz tworzenia standardów zawodowych zawodu. Do powołania takiego stowarzyszenia wystarczy ustawa o stowarzyszeniach, nie jest potrzebna ustawa o zawodzie i samorządzie zawodowym.

BROŃMY NASZEJ USTAWY

Środowisko psychologów musi być solidarne i wspólnie występować do marszałka Sejmu z protestami przeciwko tej "karykaturalnej" nowelizacji. Próbujmy też szukać zrozumienia dla wagi ustawy i przyjętych w niej rozwiązań u posłów. Każda inicjatywa, która doprowadzi do zablokowania proponowanej nowelizacji ustawy jest cenna.

Rada Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu natychmiast podjęła uchwałę protestującą przeciwko pomysłom ministra pracy. Sens ustawy został wypaczony i staje się ona zbędna - nie będzie chronić ani naszych klientów ani zawodu psychologa. Nie może być tak, by o sprawach zawodu decydowali wyłącznie urzędnicy bez porozumienia się ze środowiskiem i wbrew jego woli.

Jesteśmy przygotowani do powołania samorządu zawodowego, pracujemy nad spisaniem wszystkich psychologów, którzy spełniają dwa warunki ustawowe: maja dyplom magistra psychologii i pracują jako psychologów co najmniej dwa lata. Mamy też gotowe projekty regulaminów organów samorządowych. Odłożenie realizacji ustawy o 2 lata ( propozycja rządu ) spowoduje , że coraz więcej szarlatanów, pseudoprofesjonalistów będzie wykonywać usługi psychologiczne. Wzmocni się też dobre samopoczucie różnego rodzaju szkół i szkoleń rzekomo przygotowujących psychologów.

Nie bądźmy bierni wobec próby zdeprecjonowania naszego zawodu i pozbawienia nas ustawy, o którą środowisko starało się od ponad 30 lat.

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku