Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2004-10-15 Stanowisko PTP
Wysłano dnia 23-01-2005 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Warszawa 15.10.2004 r

INFORMACJA O PRACACH NAD NOWELIZACJĄ USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA I SAMORZĄDZIE ZAWODOWYM PSYCHOLOGÓW

Podkomisja sejmowa d/s nowelizacji naszej ustawy zintensyfikowała swoje prace. Pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec maja, ale dopiero we wrześniu rozpoczęto merytoryczną pracę nad poszczególnymi zapisami (tekst nowelizacji druk 2084 dostępny na stronach sejmowych).

Jako ekspertów do prac zaproszono przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (A.Ciupa, M.Toeplitz-Winiewska, J.Mellibruda), Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce ( M.Ciszewska-Urbaniak, S. Piotrowiak), ogólnopolskiego zrzeszenia związków zawodowych psychologów (M.Jaklewicz-Jankowska), psychologów wojskowych (M. Macander) .

Z dużym zdziwieniem psychologowie uczestniczący w posiedzeniach podkomisji stwierdzili, że zaproszono także przedstawicieli Stowarzyszenia Psychologów i Terapeutów związanego z Europejską Akademią Psychologii Integracyjnej - dawny Jupiter oraz "Forum Psychologicznym" wydawanym przez tą akademię. Osobą uczestniczącą w posiedzeniach jest I. Balińska, która nie będąc psychologiem wypowiada się we wszystkich sprawach merytorycznych dotyczących psychologów. Paradoksalna to sytuacja, tak jakby nad problemami zawodu lekarza wypowiadali się uzdrowiciele. Nic więc dziwnego, że przedstawicielka niepsychologów stara się sparaliżować i przeciągnąć dyskusje wielokrotnie wracając do wątków, które już wcześniej zostały rozstrzygnięte przez podkomisję lub w ogóle nie były wnoszone w nowelizacji.

Sądzimy, że koledzy - psychologowie muszą wiedzieć o zagrożeniach, jakie pojawiły się w pracach podkomisji:

  1. podważane są podstawowe zapisy ograniczające dostęp do zawodu osobom nie posiadającym wykształcenia psychologicznego i żadnych kwalifikacji. Tekst art. 63 ust. 2 nowelizacji ustawy nie gwarantuje ochrony zawodu przed zalewem cudotwórcami i innymi szarlatanami, którzy zarejestrują działalność gospodarczą pod hasłem "usługi psychologiczne".
  2. kompromisem gwarantującym prawa osobom, które od wielu lat wykonywały czynności psychologiczne, jest zaproponowany przepis, zgłoszony przez reprezentanta ministra d/s pracy, który brzmi:
    " Osoby, które do dnia wejścia w życie ustawy wykonywały zawód psychologa w rozumieniu ustawy co najmniej przez dwa lata i posiadają dyplom magistra uzyskany na polskiej uczelni wyższej lub uznawany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, a nie spełniają warunków do wpisania na listę psychologów, o których mowa w art. 8 ust. 1 mogą w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wystąpić z wnioskiem do Krajowej Rady Psychologów o czasowe wpisanie na listę psychologów."
  3. podważona została potrzeba odbywania rocznego podyplomowego stażu zawodowego przed uzyskaniem pełnych uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu. Pojawiły się natomiast nierealistyczne propozycje wprowadzenia tego stażu w ramach studiów akademickich.

Mając świadomość, że wypracowana propozycja nowelizacji naszej ustawy będzie daleko idącym kompromisem dotyczącym np. zakresu ingerencji organu nadzoru (ministra d/s pracy) w autonomiczną działalność samorządu zawodowego psychologów, jednocześnie dostrzegamy potrzebę pilnego wprowadzenia w życie tej ustawy. Są jednak takie obszary, które w żadnym razie nie mogą ulec zmianie i zniekształceniu, ponieważ one nadają sens wprowadzenia tej regulacji prawnej. Te obszary to przede wszystkim precyzyjne określenie kto może wykonywać zawód psychologa i jakie są niezbędne ustawowe zabezpieczenia, by wykonywać go w sposób odpowiedzialny. Opisane powyżej kierunki prac podkomisji wskazują na najważniejsze zagrożenia jakie mogą się pojawić, jeżeli w sprawozdaniu podkomisji nie będzie jednoznacznych określeń dotyczących tych dwóch problemów.

Następne posiedzenie podkomisji odbędzie się 5 listopada. Być może będą to końcowe prace. Od nich zależy, czy jesteśmy gotowi zaakceptować projekt prawa dotyczącego zawodu psychologa.

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku