Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2005-03-04 Informacje o pracach nad nowelizacją
Wysłano dnia 05-03-2005 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Informacja o pracach nad nowelizacją ustawy o zawodzie
Psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( druk nr 2084)  1. Rok 2005 rozpoczął się kolejnym posiedzeniem nadzwyczajnej podkomisji sejmowej 19 stycznia. Na posiedzeniu tym przedłożony został 24-stronicowy projekt sprawozdania podkomisji, w którym ponad 2/3 to zapisy całkowicie nowe i nie dyskutowane na poprzednich posiedzeniach. Najbardziej zaskakującym był także fakt, iż w proponowanym projekcie nie znalazły się uprzednio przegłosowane przez posłów przepisy dotyczące okresu przejściowego, a gwarantujące, że nie zostaną wpisane do samorządu zawodowego osoby bez kwalifikacji i wykształcenia. Na posiedzeniu tym Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Psychologicznych i Związków Zawodowych Psychologów uzyskał  informację, że możemy w czasie do końca stycznia przesłać swoje uwagi do projektu. Uwagi te przesłano do posła Tadeusza Cymańskiego 31 stycznia 2005 roku - nie zostały one uwzględnione.

    Szczególnym novum były bardzo obszerne przepisy dotyczące psychoterapii obejmujące szczegółowe regulacje dotyczące ramowego programu nauczania psychoterapii, odbywania szkoleń, warunku i trybu zaliczania szkoleń oraz uznawania równoważności wykształcenia w zakresie psychoterapii.
  2. 15 lutego 2005 roku odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji, na którym prawie dwie godziny dyskutowano wyłącznie o przepisach dotyczących psychoterapii, a pozostałe ważne dla zawodu psychologa problemy znowu zostały zignorowane. Na tym posiedzeniu, w którym uczestniczyli także psychiatrzy: prof. Aleksandrowicz i prof. Pużyński koncentrowano się wyłącznie na tym, jak wpisać do ustawy o zawodzie psychologa ogólne regulacje dotyczące wszystkich psychoterapeutów, nie tylko psychologów.  Przewodniczący Cymański, jedyny obecny poseł , zakończył posiedzenie  konkluzją , iż teraz sprawozdanie zostanie przedłożone połączonym Komisjom Zdrowia i Gospodarki. Nie wiemy, jakie będzie to sprawozdanie i czy jakiekolwiek nasze uwagi zostały uwzględnione.
  3. 2 marca 2005 roku we wczesnych godzinach porannych odbyło się krótkie posiedzenie podkomisji, na które nie zaproszono nikogo z przedstawicieli środowiska. Jedynymi psychologami byli przedstawiciele MONu. Na posiedzeniu tym ponownie podjęto problem regulacji dotyczących psychoterapii co prawdopodobnie oznacza, że połączone komisje sejmowe będą dalej pracować nad tekstem, który nie był zaakceptowany przez środowisko psychologów i zawierający przepisy zdecydowanie oprotestowane przez środowisko. W najlepszym przypadku możemy się spodziewać, że wersja przepisów dotyczących psychoterapii  przedstawiona przez Komitet Porozumiewawczy Psychologów w piśmie z dnia 22 lutego stycznia 2005 roku będzie przedstawiona bez rekomendacji zarówno strony rządowej jak i podkomisji.

Nasza propozycja dotycząca zapisu art. 4 ustawy to:

"Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności:

  1. diagnozie psychologicznej,
  2. wydawaniu opinii psychologicznych,
  3. orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią,
  4. psychoterapii,
  5. udzielaniu pomocy psychologicznej."

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2 b w brzmieniu:

2 a) Przepis ust. 1 pkt. 4 nie narusza uprawnień do wykonywania psychoterapii przez osoby o wykształceniu innym niż psychologiczne.

  2 b)  Przepis ust. 1 pkt. 5  nie wyklucza wykonywania czynności lub świadczenia usług polegających na udzielaniu pomocy z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej.

Uzasadnienie:

Zapis artykułu 4 ustęp 1 w punkcie 4 dotyczącym psychoterapii wskazuje, iż jedną z form wykonywania zawodu psychologa jest świadczenie usług psychoterapeutycznych. Jednakże psychoterapia uprawiana jest także przez osoby o innym wykształceniu niż psychologiczne tzn. lekarzy psychiatrów, pielęgniarki, pedagogów, resocjalizatorów, itp.  Proponowany zapis w ust. 2a gwarantuje, że osoby te będą mogły świadczyć usługi psychoterapeutyczne. Umieszczanie w ustawie o zawodzie psychologa szczegółowych rozwiązań dotyczących psychoterapeutów, którzy są nie tylko psychologami, może być traktowane jako próba monopolizacji psychoterapii przez psychologów. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzając regulację co do wykonywania psychoterapii dla psychologów podnosimy poprzeczkę tylko wobec przedstawicieli naszego środowiska. Poczucie odpowiedzialności wobec klientów powinno zmobilizować inne środowiska do regulacji dla innych zawodów wykonujących usługi psychoterapeutyczne. To w gestii ministra do spraw zdrowia pozostaje określenie, po konsultacjach z przedstawicielami środowiska psychoterapeutycznego zrzeszonego w licznych stowarzyszeniach,  zasad i standardów uprawiania psychoterapii. Ustawa o zawodzie psychologa powinna ograniczać się wyłącznie do problemu uprawiania psychoterapii przez psychologów.

Wyrażamy swój protest i  zaniepokojenie związane z zakończeniem prac podkomisji i brakiem jednoznacznego stanowiska w sprawie artykułu 63 ust.2 kluczowego dla Ustawy, zabezpieczającego dostęp do zawodu psychologa osób z odpowiednim wykształceniem oraz ochroną klienta przed osobami bez kwalifikacji. Ciężar dyskusji został przeniesiony na szczegółowe zapisy regulujące wykonywanie zawodu psychoterapeuty i odnoszący się tylko do jednej z 5 wymienionych w Ustawie form wykonywania usług psychologicznych i do niewielkiej części środowiska psychologicznego. Jednocześnie nie omówiono dyskusyjnych i ważnych dla naszego zawodu przepisów dotyczących np. stażu podyplomowego.

W tej sytuacji uważamy, że  należy podjąć wszelkie możliwe wysiłki  i dostępne środki zabezpieczające psychologów i naszych klientów  przed uchwaleniem tej szkodliwej nowelizacji, która nie tylko nie gwarantuje ochrony zawodu , ale stwarza okazję, by różni "cudotwórcy" w majestacie prawa nazywali się psychologami.

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku