Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: Ubezpieczenia dla członków PTP
Wysłany przez admin dnia 26-01-2016 (3229 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

SPECJALISTYCZNE UBEZPIECZENIE DLA CZŁONKÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Warszawa, 26 stycznia 2016

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, został opracowany program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej psychologów.

Program powstał z myślą o psychologach wszystkich specjalności. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że nowością jest bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, niedostępny dotychczas na rynku w polisach adresowanych do naszej grupy zawodowej.

Ubezpieczenie ma charakter polisy grupowej. Przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki możliwe jest dzięki platformie do zawierania ubezpieczeń (strona ta dedykowana jest wyłącznie naszemu ubezpieczeniu grupowemu) pod adresem:

https://ptp.net-insurance.pl/

Na stronie tej dostępne są szczegóły oferty oraz warunki ubezpieczenia.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2018_10_28 Stanowisko PTP w sprawie psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży.
Wysłany przez admin dnia 28-10-2018 (533 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko PTP zostało przedłożone Ministerstwu Zdrowia w ustalonym dla konsultacji publicznej terminie i zostały wykorzystane w nim wszystkie nadesłane uwagi.

Warszawa, 19 października 2018              

PTP 155/ZG/18

Szanowna Pani
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

 

Szanowna Pani Minister,

              Polskie Towarzystwo Psychologiczne w dniu 5 bm. otrzymało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Projekt został opublikowany na stronach rządowych kilka dni wcześniej, ale nie został przesłany Towarzystwu w wersji elektronicznej. W sytuacji kolegialnego opiniowania projektów skróciło to Towarzystwu okres pracy i utrudniło przygotowanie uwag do nowelizacji przepisów ważnych dla psychologów. Poniżej przedstawiamy uwagi ogólne do projektu, w załączniku – uwagi szczegółowe.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2018_10_16 Ostrzeżenie dla psychologów
Wysłany przez admin dnia 16-10-2018 (445 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Uwaga na „izbę” prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów. Aktualnie nie ma samorządu zawodowego więc nie istnieją Izby o których mowa w Ustawie, ponieważ powinny one być powołane przez Ministerstwo właściwe do spraw pracy, wspólnie ze środowiskiem psychologów (art. 62. Ustawy). Niemniej osoba szukająca w Internecie danych o izbach (również nie wszyscy absolwenci studiów są przecież zorientowani) może trafić na stronę „izby” prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów.Stowarzyszenie promuje „izbę psychologów”. Jej status i zakres działania nie wynika jasno z przedstawionych materiałów, niemniej z całą pewnością osoba wstępująca do „izby” nie wypełnia tym samym warunków Ustawy i nie uzyskuje prawa do wykonywania zawodu. Jak wynika z materiałów zamieszczonych na stronie kandydat nie musi nawet mieć dyplomu psychologa.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2018_09_23 Komunikat prasowy
Wysłany przez admin dnia 23-09-2018 (312 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Łódź, dnia 16.09.2018

KOMUNIKAT PRASOWY

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów wzywa Panią Minister Elżbietę Rafalską do jak najszybszego wznowienia prac nad Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Od siedemnastu lat psychologowie w Polsce bezskutecznie starają się o stworzenie i przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uregulowań prawnych zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2018_06_11 Stanowisko PTP w sprawie najniższego wynagrodzenia
Wysłany przez admin dnia 11-06-2018 (913 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, 07.06.2018              

PTP 80/ZG/18

Szanowna Pani
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

 

Szanowna Pani Minister,

              Polskie Towarzystwo Psychologiczne przesyła uwagi do projektu Ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z dnia 23.05.2018 roku.

              Stanowczo protestujemy przeciwko pomijaniu miejsca i roli psychologów w ochronie zdrowia. W proponowanych przepisach, po raz kolejny, nie uwzględniono licznej rzeszy psychologów, którzy zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia, współuczestniczą w świadczeniu usług zdrowotnych.

              Można jedynie przypuszczać, że to właśnie przepis art. 2 w nowym, dodanym punkcie 4, dotyczy także psychologów. Psychologowie zatrudniani w podmiotach leczniczych wykonują specjalistyczną psychologiczną diagnostykę oraz różnorodne formy oddziaływań psychologicznych, a ich działalność profesjonalna ma istotne znaczenie dla przebiegu procesu leczniczego. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w licznych przepisach prawnych dotyczących świadczeń gwarantowanych, w których udział psychologa w oddziaływaniach wobec pacjentów, jest jednym z wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Nieporozumieniem byłoby więc traktowanie tej specjalistycznej, profesjonalnej pracy jako jedynie „…pozostającej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” (punkt 3 projektu).

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2018_05_24 Komunikat o RODO
Wysłany przez admin dnia 24-05-2018 (2222 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

KOMUNIKAT 2 DOTYCZĄCY NOWYCH ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

       Najważniejsza, na tę chwilę, informacja dla psychologów prowadzących własną działalność jest taka, żeby przed podjęciem jakichkolwiek usług psychologicznych, uzyskać zgodę zainteresowanych nimi, na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych musi być na piśmie i jest niezależna od zgody klienta/pacjenta na usługę psychologiczną, która jest zawierana w ramach kontraktu.
Informacja o polityce prywatności w PTP znajduje się w linku w nagłówku strony.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2018_05_18 Stanowisko dotyczące rehabilitacji dzieci
Wysłany przez admin dnia 19-05-2018 (575 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, 09.05.2018              

PTP 66/ZG/18

Szanowny Pan
Zbigniew J. Król
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

    Polskie Towarzystwo Psychologiczne przekazuje poniżej uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.04.2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwaga ogólna

    Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża poważne zaniepokojenie faktem, iż w Minister Zdrowia w przygotowanym projekcie nie uwzględnia wyników aktualnych, wieloletnich badań skuteczności różnorodnych form rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi natomiast wprowadza się metody – Sensoryczną Integrację ( SI) , których skuteczność nie została potwierdzona naukowo ani praktycznie.
W uzasadnieniu do zmian projektu wskazuje się także na rezygnację z premiowania psychologa klinicznego, a wiec osoby kompetentnej o wysokich kwalifikacjach do diagnostyki i oddziaływania wobec dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Brak merytorycznego uzasadnienia do takiego ograniczenia.

Szczegółowe uwagi załączamy.

Z poważaniem                               
Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca PTP                    

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2018_05_18 Stanowisko dotyczące opieki okołoporodowej
Wysłany przez admin dnia 18-05-2018 (284 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, 11 maja 2017              

PTP 67/ZG/18

Szanowna Pani
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

 

Szanowna Pani Minister,

    Polskie Towarzystwo Psychologiczne, po raz kolejny, nie zostało zaproszone do konsultacji przygotowywanego ważnego aktu prawnego, projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Zaproszenie nie zostało także przesłane Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie psychologii klinicznej. Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w dniu 4 kwietnia br. z terminem zgłaszania uwag do 7 bm. Mimo to, pozwalamy sobie przesłać w załączeniu ważne uwagi z nadzieją, że będą rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją rozporządzenia.

    Prosimy także, po raz kolejny, aby w przyszłości, projekty aktów prawnych dotyczących szeroko rozumianej ochrony zdrowia, w tym także udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, były kierowane do Towarzystwa. Dotyczą one znaczącej liczby psychologów, wśród nich specjalistów w dziedzinie psychologii klinicznej, udzielających świadczeń zdrowotnych w placówkach ochrony zdrowia. Zgłaszamy gotowość dalszej pracy nad przepisami rozporządzenia dotyczącego opieki okołoporodowej. Psychologowie - specjaliści świadczący usługi zdrowotne, powinni uczestniczyć w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej.

Zał. 1

Z wyrazami szacunku                   
Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca PTP                    

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2018_05_15 Stanowisko w sprawie protestu
Wysłany przez admin dnia 15-05-2018 (464 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko
Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w sprawie protestu opiekunów osób z niepełnosprawnością

     Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w imieniu członków Towarzystwa wyraża głębokie zaniepokojenie wydarzeniami ostatnich tygodni związanymi z odbywającym się w Sejmie protestem rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością. Stoimy na stanowisku, że próby tworzenia negatywnego stereotypu osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna sprzyjają budowaniu niechęci i nietolerancji ze strony społeczeństwa oraz pogłębianiu cierpienia i wyobcowania tych osób.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2018_04_19 Nowe zasady ochrony danych osobowych
Wysłany przez admin dnia 19-04-2018 (1487 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NOWYCH ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

    Polskie Towarzystwo Psychologiczne przygotowuje się do wdrożenia nowych przepisów ochrony danych osobowych (RODO), które będą obowiązywały od 25 maja 2018 roku.
26 kwietnia 2018 roku jest zaplanowane spotkanie ze specjalistą przygotowującym dla PTP wszystkie dokumenty związane z ochroną danych osobowych. Po tym spotkaniu przekażemy do wszystkich oddziałów właściwe instrukcje i informacje.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2018_04_19 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 19-04-2018 (437 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego o ważnych terminach w 2018 roku

Posiedzenia Prezydium ZG:
12 września, 10 października

Posiedzenia plenarne ZG:
20 czerwca, 7 listopada

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP
30 listopada - 2 grudnia

Posiedzenia Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych:
08 października, 12 listopada, 10 grudnia 2018 roku oraz 14 stycznia, 11 lutego, 11 marca, 08 kwietnia , 13 maja i 10 czerwca 2019 roku.
Termin egzaminu z psychologii klinicznej ustalany jest przez Komisję na wniosek zainteresowanych.
- do zapoznania się propozycja pytań egzaminacyjnych

Posiedzenie Rady Trenerów PTP: 19 września 2018

Zebranie Zarządu Oddziału PTP w Warszawie:
27 czerwiec 2018

Szkolenia dla psychologów nt. "Badanie psychologiczne osób starających się o broń lub posługujących się bronią"
Zapraszamy na sesję jesienną:
- I etap w dn. 11-12-13-14.X.2018 r.
- II etap w dn. 7-8-9.XII.2018r.
Informacje tel. 506 008 599
całkowity koszt szkolenia 2.500 zł, dla członków PTP koszt szkolenia 2.400 zł
możliwość zapłaty w 2 ratach
Obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń
Więcej informacji w zakładce "Szkolenia i warsztaty"

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2018_03_22 Uwagi PTP do projektu rozporządzenia MZ
Wysłany przez admin dnia 22-03-2018 (578 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Polskie Towarzystwo Psychologiczne przekazuje uwagi do projektu z dnia 9 marca 2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne przekazuje poniżej uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.02.2018 roku w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2018_03_09 Komunikat ZG - EuroPsy przyznane
Wysłany przez admin dnia 09-03-2018 (654 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego

Hurrra!!! W dniu 9 marca br. Polskie Towarzystwo Psychologiczne uzyskało akceptację EFPA na rozpoczęcie w Polce procedury przyznawania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy.
Dalsze szczegóły w kolejnych komunikatach i na stronie internetowej

www.europsy.info.pl

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2018_02_20 Komunikat ZG
Wysłany przez admin dnia 20-02-2018 (487 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego o zmianach opłat rekomendacyjnych

Od 1 marca 2018 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTP z dnia 19 czerwca 2013 r., zmieni się wysokość opłat rekomendacyjnych. Szczegóły w tabeli. Zaktualizowana wysokość opłat będzie umieszczona od 1 marca w opisach poszczególnych procedur rekomendacyjnych i w zakładce „przelew”. Ustalone opłaty będą w wysokości brutto, tzn. będą zawierały w sobie należny podatek VAT.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_12_29 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
Wysłany przez admin dnia 29-12-2017 (702 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

W opinii została podkreślona konieczność zapewnienia wszystkim pacjentom opieki psychologicznej.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_12_17 36 Kongres PTP w Gdańsku
Wysłany przez admin dnia 17-12-2017 (714 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Gdańsku – obejrzyj materiały filmowe

Polskie Towarzystwo Psychologiczne składa gorące podziękowania firmie Nautilus Media za niezwykła zaangażowanie w przebieg 36 Kongresu PTP czego wyrazem jest niestrudzona praca i zarejestrowanie filmowe wszystkich obrad kongresowych

Pierwszy Dzień

Drugi Dzień

Trzeci Dzień

Spotkanie w Filharmonii Bałtyckiej

Czwarty Dzień

Podsumowanie Kongresu

Sesja panelowa Euro-Psy

Sesja panelowa Opieka naprzemienna

Rozmowy o psychoterapii – wywiad z prof. Lidią Grzesiuk

Nautilus Media
    Firma zajmuje się produkcją programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych oraz materiałów promocyjnych.
    Realizowała programy i cykle programów dla regionalnych i ogólnopolskich stacji telewizyjnych
    jak również filmy reklamowe, promocyjne i instruktarzowe według własnego lub powierzonego scenariusza.
    www.nautilusmedia.com, kontakt biuro@nautilusmedia.com

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_11_20 Komunikat OPZZ
Wysłany przez admin dnia 20-11-2017 (877 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat OZZP dotyczący ustaleń na spotkaniu Porozumienia Zawodów Medycznych 6 listopada 2017

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_11_01 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów
Wysłany przez admin dnia 01-11-2017 (1416 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PSYCHOLOGÓW

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów to organizacja zrzeszająca psychologów wszystkich specjalności i branż bez względu na formę zatrudnienia. Naszym pierwszym i nadrzędnym celem jest integracja całego środowiska i reprezentowanie interesów wszystkich psychologów (także tych pracujących indywidualnie, bez wsparcia i pomocy kolegów).
Planujemy zapytać o zdanie wszystkich do których uda nam się dotrzeć dzięki szeroko zakrojonym konsultacjom społecznym.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_10_30 Strajk Psychologów
Wysłany przez admin dnia 30-10-2017 (1081 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
wobec akcji protestacyjnej psychologów

Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża poparcie dla psychologów, którzy przyłączyli się do protestu Porozumienia Zawodów Medycznych. Warunki pracy psychologów w placówkach ochrony zdrowia, brak czasu (a nawet warunków lokalowych) na pracę z pacjentami, często uniemożliwiają sprostanie profesjonalnym standardom. W trosce o dobro pacjentów oraz jakość usług psychologicznych wspieramy działania zmierzające do zmian tej niekorzystnej sytuacji. Mamy jednocześnie nadzieję, że obecna trudna sytuacja, niebezpieczna zarówno dla pacjentów jak i osób świadczących usługi zdrowotne, w najbliższych dniach zostanie pozytywne rozwiązana.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_10_25 List do Ministra Radziwiłła
Wysłany przez admin dnia 25-10-2017 (1939 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, 24 października 2017              

 

Szanowny Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-001 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów zwracają się z apelem i postulatem potwierdzenia zakwalifikowania usług psychologa zatrudnionego w ochronie zdrowia (o statusie psychologa bez specjalizacji, psychologa w trakcie specjalizacji oraz psychologa ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej), jako wykonującego zawód medyczny.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_10_01 Psychologia - Kluczowe koncepcje
Wysłany przez admin dnia 01-11-2017 (756 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

PSYCHOLOGIA – KLUCZOWE KONCEPCJE – NOWE WYDANIE

W październiku nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazało się nowe, zaktualizowane wydanie pięciotomowego podręcznika „Psychologia. Kluczowe koncepcje” autorstwa Philipa Zimbardo, Roberta Johnsona i Vivian McCann. Polskie Towarzystwo Psychologiczne objęło tę publikację patronatem.

„Psychologia. Kluczowe koncepcje” to pięć tomów solidnej wiedzy psychologicznej, podanej w niezwykle przystępny i przyjazny sposób. Nowe wydanie zostało zaktualizowane o wyniki badań z ostatnich lat oraz najbardziej aktualne zagadnienia. Podręcznik ten może służyć zarówno studentom, jak i entuzjastom psychologii. Philip Zimbardo, zwany „twarzą i głosem psychologii”, wraz z Robertem Johnsonem i Vivian McCann przybliżają Czytelnikom podstawowe teorie i pojęcia psychologii. Strukturę podręcznika Autorzy zaplanowali tak, by ułatwiała uczenie się i zapamiętywanie materiału, a także zachęcała do krytycznego myślenia. Liczne przykłady, ćwiczenia i zadania pozwalają odnieść wiedzę psychologiczną do własnego doświadczenia i dostrzec jej zastosowania w codziennym życiu.

Tom I: Podstawy psychologii

Tom II: Motywacja i uczenie się

Tom III: Struktura i funkcje świadomości

Tom IV: Psychologia osobowości,

Tom V: Psychologia społeczna

Więcej informacji: http://bit.ly/2ycX3o8

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_07_12 Stanowisko ws kompetencji psychologa i psychoonkologa
Wysłany przez admin dnia 12-07-2017 (2401 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

      PTP 92/ZG/17

 

Warszawa 06.07.2017             

 

Sz. Pani
Dr n. med. Maria Jagas
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Plac Hirszfelda 12
53 - 413 WROCŁAW

 

       W odpowiedzi na pismo NDO/336/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku wyjaśniamy, że trudno wskazywać podział kompetencji w pracy z pacjentem chorym na nowotwór miedzy psychologami , którzy mają 5-letnie przygotowanie zawodowe a psychoonkologami, którzy mają roczne studia podyplomowe po studiach I lub II stopnia w dziedzinie psychoonkologii.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_07_11 Stanowisko PTP w sprawie psychopedagoga
Wysłany przez admin dnia 11-07-2017 (1654 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w sprawie „PSYCHOPEDAGOGA”

      W odpowiedzi na pismo DRP.II.40413.21.2017.EZD z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego dotyczącego utworzenia nowego zawodu/specjalności „Psychopedagog”, Polskie Towarzystwo Psychologiczne stwierdza, że jesteśmy zdecydowanie przeciwni utworzeniu nowego zawodu/specjalności „psychopedagog”.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_06_08 Walne zebranie Sekcji Socjoterapii
Wysłany przez admin dnia 08-06-2017 (1040 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Nieudane NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
SEKCJI SOCJOTERAPII

       Zarząd Główny PTP, zgodnie z art. 45 i 47 ust.3 i 4 Statutu, zwołał w dniu 3 czerwca br. Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji Socjoterapii. Powodem zwołania zebrania był brak aktywności Sekcji, a więc konieczność reaktywowania jej działalności i wybór nowych władz Sekcji.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_06_08 Certyfikat socjoterapeuty
Wysłany przez admin dnia 08-06-2017 (862 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Zaproszenie

Komisja Certyfikatów Socjoterapeutycznych Zarządu Głównego zaprasza do składania aplikacji osoby chcące ubiegać się o certyfikat socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warunkiem ubiegania się o certyfikat jest członkostwo w Towarzystwie. Poniżej link do warunków ubiegania się o certyfikat.

www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=394

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_05_18 Sekcja Psychologii Lotniczej
Wysłany przez admin dnia 18-05-2017 (590 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na zebranie założycielskie Sekcji Psychologii Lotniczej PTP. Powołanie Sekcji ma związek z wdrażaniem dyrektywy EASA (Opinia 14/2016)

https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-142016

Na Walnym zebraniu podejmiemy decyzje co do zasad działania Sekcji i podjęcia kroków w celu zapewnienia właściwych standardów realizacji Dyrektywy w Polsce.
Termin Zebrania to 06.06.2017 o godz. 17:00 w Warszawie na Stawki 5/7 (sala zostanie podana później).

Zapraszamy wszystkich psychologów związanych z lotnictwem.
Osobom nie należącym do Towarzystwa proponujemy dołączenie do nas.

Więcej informacji i zgłoszenia: adam.tarnowski@ipsyt.pl

Dr hab. Adam Tarnowski prof. UW
Certyf. EAAP AP106
Wiceprzewodniczący PTP

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_05_04 Konkurs na Dyrektora OBIUP PTP
Wysłany przez admin dnia 24-01-2017 (1334 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

KONKURS NA DYREKTORA OBiUP PTP

       Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ogłasza konkurs na dyrektora Ośrodka Badań i Usług Psychologicznych.
Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych jest wydzieloną samofinansującą się placówką PTP z siedzibą biura w Warszawie przy ul. Mickiewicza 64 m 66.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_04_28 Komunikat ZG PTP
Wysłany przez admin dnia 28-04-2017 (828 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Konkurs na redaktora naczelnego „Nowin Psychologicznych”

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ogłasza konkurs na redaktora naczelnego „Nowin Psychologicznych”. Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które:

 1. Mają doświadczenie w pracy redakcyjnej;
 2. Przedstawią koncepcję rozwoju czasopisma i tworzenia zespołu współpracowników;
 3. Znają język angielski;
 4. Są członkami PTP.
 5. Atutem będą również następujące cechy

 6. Doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu pracą grupy.
 7. Znajomość nowoczesnych narzędzi wspomagających proces redakcyjny.
 8. Doświadczenie w pracy związanej z obszarami zastosowań psychologii.

Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. CV
 2. Listu motywacyjnego
 3. 3. Koncepcji rozwoju pisma i tworzenia zespołu współpracowników.

W dalszym etapie wybrani kandydaci zapraszani będą na rozmowę.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 czerwca 2017
Zgłoszenia prosimy składać za pośrednictwem maila na adres
ptp@psych.uw.edu.pl

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_03_27 Psychologia zaburzeń
Wysłany przez admin dnia 27-03-2017 (1463 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Pod naszym patronatem, nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, ukazała się książka Psychologia zaburzeń.

Psychologia zaburzeń

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_03_03 Stanowisko w sprawie EIPiP
Wysłany przez admin dnia 03-03-2017 (20095 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko w sprawie szkolenia proponowanego przez Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wraz z Sekcją Psychoterapii i Komisją Certyfikatów Psychoterapeutycznych, wyraża zasadnicze wątpliwości i zaniepokojenie w związku z szeroko nagłaśnianą w ostatnim czasie propozycją szkoleniową prywatnej firmy określającej się jako "Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii". Firma ta organizuje "Studium Dokształcające z zakresu terapii indywidualnej, par i rodzinnej". Program przewiduje 120 godzin szkolenia w ciągu 6 miesięcy, realizowanych wyłącznie na platformie interaktywnej i przeznaczony jest dla osób mających licencjat "z zakresu psychologii, psychiatrii, socjologii i innych dyscyplin", a w jego braku (czyli dla osób z wykształceniem średnim) organizatorzy proponują zakwalifikowanie na kurs po sprawdzeniu wiedzy w trybie online. Organizatorzy szkolenia podają, że "absolwenci szkolenia będą mogli diagnozować i prowadzić terapię indywidualną, par i rodzin".

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2017_01_24 Stanowisko ZG PTP
Wysłany przez admin dnia 24-01-2017 (1431 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, 2017.01.18

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie artykułu prof. Piotra Nowaka „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe” zamieszczonego na łamach „Rzeczypospolitej’’ 5 stycznia 2017

       Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w imieniu swoich członków wyraża niepokój i zbulwersowanie poglądami wyrażonymi w artykule, a dotyczącymi osób niepełnosprawnych i cierpiących na różnego typu zaburzenia rozwojowe i psychiczne.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2016_12_28 Uwagi do rozporządzeń Ministra Zdrowia
Wysłany przez admin dnia 30-12-2016 (1713 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Uwagi do rozporządzeń Ministra Zdrowia - świadczenia gwarantowane szpitalne

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2016_12_21 Stanowisko PTP
Wysłany przez admin dnia 21-12-2016 (1687 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

      PTP 166/ZG/16

 

Warszawa 19.12.2016             

 

Sz. Pan
Adam Podgórski
Zastępca Szefa
Kancelarii Sejmu

 

Szanowny Panie,

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne przesyła swoje uwagi i opinie dotyczące poselskiego projektu ustawy „zmiana ustawy o broni i amunicji”.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2016_12_20 Stanowisko PTP
Wysłany przez admin dnia 20-12-2016 (1689 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

      PTP 161/ZG/16

 

Warszawa 12.12.2016             

 

Sz. Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

 

Szanowny Panie Ministrze,

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne z niepokojem stwierdza, że projektowane zmiany w ZARZĄDZENIU MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia 6 grudnia 2016 roku są sprzeczne z zasadami wykonywania zawodu psychologa, a szczególnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej – art.14 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2001,73,763 z późn. zm.) Trzeba też podkreślić, że w art. 266 § 1 Kodeksu karnego naruszenie tajemnicy zawodowej jest zagrożone karą.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2016_12_06 Stanowisko PTP
Wysłany przez admin dnia 06-12-2016 (1583 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, listopad 2016

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

w sprawie przedstawiania w mediach osób z zaburzeniami psychicznymi

        Polskie Towarzystwo Psychologiczne z niepokojem obserwuje tendencję do kreowania przez media negatywnego wizerunku osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Stoimy na stanowisku, że tworzenie skrajnie zagrażającego stereotypu osoby psychicznie chorej sprzyja budowaniu barier, nietolerancji ze strony społeczeństwa oraz pogłębianiu cierpienia i wyobcowania osób chorych.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Wysłany przez admin dnia 17-11-2016 (6633 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Polskie Towarzystwo Psychologiczne zdecydowanie popiera stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie zdrowia osób o orientacji homoseksualnej. Szczególnego podkreślenia wymaga wskazanie negatywnych, społecznych konsekwencji szerzenia opinii sprzecznych z współczesną wiedzą na temat seksualności człowieka i kształtowanie uprzedzeń.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2016_10_19 Uwagi PTP do projektu rozporządzenia RM
Wysłany przez admin dnia 19-10-2016 (976 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

      PTP 137/ZG/16

 

Warszawa 17.10.2016 r.             

 

Sz. Pan
Jarosław Pinkas
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne przesyła uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.09.2016 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2016_09_22 Porozumienie Zawodów Medycznych
Wysłany przez admin dnia 22-09-2016 (1174 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, dnia 22.09.2016 r.             

 

PTP 121/ZG/16

 

Sz. Pan
Krzysztof Bukiel
Przewodniczący OZZL
Porozumienie Zawodów Medycznych

 

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne w pełni popiera postulaty Porozumienia Zawodów Medycznych dotyczące warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia . Sytuacja wynagradzania psychologów w ochronie zdrowia nie odbiega od innych zawodów medycznych , a w wielu przypadkach jest znacznie gorsza. Chcemy więc zwrócić uwagę na szczególnie trudną sytuację w zakresie świadczenia psychologicznych usług zdrowotnych.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2016_06_28 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 29-06-2016 (1209 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Certyfikacja PTP dla użytkowników testów w obszarze organizacji i pracy

           Zarząd Główny PTP rozpoczyna przygotowania do certyfikowania użytkowników testów w obszarze organizacji i pracy. Udostępniamy stosowną informację i ankietę dla osób, które podejmą starania o uzyskanie certyfikatu w trybie nominacji przez Zarząd Główny. Do przesyłanej do Towarzystwa ankiety prosimy o załączenie: kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie, zaświadczenia o wykonywaniu zawodu, kopii zaświadczeń potwierdzających szkolenia i doskonalenie zawodowe, i innych uznanych przez zgłaszającego się za ważne dla rozpatrzenia kandydatury w trybie nominacji.

           Wskazany w informacji i ankiecie termin nadsyłania ankiet przedłużamy do końca lipca.

Informacj i ankieta

Ankieta w formacie worda

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2016_05_16 Stanowisko PTP w sprawie projektu MEN
Wysłany przez admin dnia 20-05-2016 (1625 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko PTP w sprawie projektu MEN likwidacji klas integracyjnych

Warszawa 19.05.2016

Sz. Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

           Polskie Towarzystwo Psychologiczne z niepokojem przyjęło rozpoczęcie dyskusji nad tworzeniem oddzielnych klas dla dzieci z niepełnosprawnością. Z perspektywy psychologicznej i społecznej możliwość przebywania, uczenia się i rozwijania wśród rówieśników, w najbliższym, naturalnym i jak najmniej ograniczającym środowisku, jest wielką wartością i prawem każdego człowieka.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2016-10-11 Petycja w sprawie ustawy o zawodzie psychologa
Wysłany przez admin dnia 11-10-2016 (2426 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

P E T Y C J A
W SPRAWIE UREGULOWANIA STATUSU PRAWNEGO ZAWODU PSYCHOLOGA

Porozumienie niżej wymienionych stowarzyszeń zrzeszających psychologów oraz ogólnokrajowego zrzeszenia związków zawodowych psychologów zwraca się z apelem o podjęcie zdecydowanych działań w celu wdrożenia ustawowej regulacji zawodu psychologa. Obowiązujący od 1 stycznia 2006 roku akt prawny Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2001, 73,763 z późn. zm.), za którego wdrożenie odpowiada minister właściwy do spraw pracy, przez ponad 10 lat nie został wykonany zgodnie z ustawą Parlamentu. Od 2009 roku w MPiPS trwały prace nad tekstem projektu nowej ustawy, niestety, mimo przygotowania szczegółowych założeń i przy pełnej współpracy przedstawicieli środowiska psychologicznego, zostały zaniechane w październiku 2015 roku.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2016-04-11 Opinia prawna
Wysłany przez admin dnia 12-04-2016 (1973 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Wyciąg z opinii prawnej dotyczącej możliwości zatrudniania do prac
administracyjnych członków władz PTP oraz władz organów terenowych

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2016-03-26 Stanowisko ZG
Wysłany przez admin dnia 29-03-2016 (2455 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

STANOWISKO Zarządu Głównego PTP z dnia 16.03.2016

w sprawie możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej psychologa

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wyraża protest w sprawie przeprowadzenia rewizji i zajęcia przez policję nośników elektronicznych oraz dokumentów papierowych psychologa, Profesora Adama Tarnowskiego w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2016-03-01 Standardy opiniowania psychologicznego
Wysłany przez admin dnia 01-03-2016 (1920 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, 1 marca 2016

       Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
       W załączeniu przedstawiam do zgłoszenia uwag projekt standardów opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Proszę o zgłaszanie uwag oraz sugestii do dnia 15 marca 2016r. na adres elektroniczny: aczerederecka@ies.krakow.pl

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2015-12-15 Komunikat ZG PTP
Wysłany przez admin dnia 15-12-2015 (2179 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat dla psychologów uprawnionych do badań osób starających się o pozwolenie na broń.

W dniu 15 grudnia uzyskaliśmy z Ministerstwa Zdrowia następującą informację - Nowe Rozporządzenie MZ dotyczące badań psychologicznych osób starających się o broń jest aktualnie podpisane przez Ministra Zdrowia i zostało skierowane do podpisu Ministra spraw Wewnętrznych, powinno zostać opublikowane w Monitorze Polskim na początku przyszłego tygodnia. Wobec istniejącej luki prawnej -brak wzorów orzeczeń psychologicznych w Rozporządzeniu tym przewiduje się, że w okresie braku regulacji obowiązywać będą wzory orzeczeń wprowadzone Rozporządzeniem z dnia 7 września 2000 roku.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydane zostanie w terminie późniejszym, co oznacza , że nie będzie nadal wzorów orzeczeń psychologicznych.
W tej sprawie Towarzystwo wystąpi do Ministra Zdrowia w najbliższych dniach.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2015-10-01 Psychologia zaburzeń
Wysłany przez admin dnia 01-10-2015 (2610 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Polskie Towarzystwo Psychologiczne objęło patronatem zapowiadaną publikację Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego.

Psychologia zaburzeń

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2015-09-24 STATUT PTP
Wysłany przez admin dnia 25-09-2015 (1819 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

STATUT PTP - nareszcie zarejestrowany

Po prawie trzyletnich zmaganiach udało się zarejestrować nowelizację statutu PTP uchwaloną przez Walne Zgromadzenie w 2012. Niestety Prezydent mst. Warszawy, jako organ nadzoru zakwestionował niektóre zapisy i w tej sytuacji Sąd Rejestrowy zarejestrował statut w kształcie, który zamieszczamy. Jednocześnie trzeba podkreślić, że dotychczas nie otrzymaliśmy postanowienia Sądu Rejestrowego, opieramy się wyłącznie na elektronicznym wyciągu z KRS.

W tekście statutu na czerwono zaznaczono zmiany.

STATUT 2012 - tekst ujednolicowny po uwzględnieniu uwag organu nadzoru zatwierdzony przez KRS

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2015-09-18 Nowa sekcja PTP
Wysłany przez admin dnia 18-09-2015 (2276 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Zapraszamy członków PTP do działań w nowej sekcji

        Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na posiedzeniu 24 czerwca br. na wniosek 20 członków założycieli powołał nową ogólnopolską sekcję pn. Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – PSR.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2014_12_18 Apel ZG
Wysłany przez admin dnia 18-12-2014 (3044 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Zwracamy się z gorąca prośbą o aktualizowanie swoich danych kontaktowych, ułatwi to kontakt z Wami. Upominamy się o to, ponieważ chcąc poinformować członków WOTu o Walnym Zebraniu okazało się, że w wielu przypadkach dane, które posiadamy są nieaktualne. Informacje o wszelkich zmianach kontaktowych najchętniej przyjmiemy mailowo na adres ptp@psych.uw.edu.pl

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2014_11_24 Komunikat ZG
Wysłany przez admin dnia 08-12-2014 (1903 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
ODNAWIANIE REKOMENDACJI TRENERAKICH UZYSKANYCH
W LATACH 2007 I 2008
 1. Trenerzy, którzy uzyskali rekomendacje trenerskie do końca 2007 roku ( na liście internetowej zaznaczeni na czerwono) powinni w terminie do końca lutego 2015 roku przesłać wniosek o odnowienie rekomendacji.

 2. Trenerzy , którzy uzyskali rekomendacje trenerskie do końca 2008 roku powinni przesłać wniosek o odnowienie rekomendacji do końca maja 20015 roku.

              Imienne zawiadomienia wraz z wzorem wniosku zostaną przesłane listami poleconymi.

Uwaga: Są nowe druki wniosków o odnowienie rekomendacji.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2014-09-14 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 14-09-2014 (2664 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Polskie Towarzystwo Psychologiczne w pełni popiera protest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczący zarówno obniżenia w 2015 roku nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień jak i brak działań a także programów opieki zdrowotnej dotyczących dzieci, młodzieży oraz osób w podeszłym wieku.

Tekst listu otwartego psychiatrów.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2014-03-28 Komunikat dla trenerów PTP
Wysłany przez admin dnia 28-03-2014 (4049 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego w sprawie ODNAWIANIE REKOMENDACJI TRENERSKICH

       Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego realizując zalecenie Walnego Zgromadzenia z 2007 roku podjął stopniowe odnawianie rekomendacji przyznawanych przez Towarzystwo. Na posiedzeniu 26 marca br przyznaliśmy - na skutek słusznych i licznych uwag krytycznych, że odnawianie rekomendacji trenerskich było zbyt pospiesznie, a wyznaczane terminy nadsyłania wniosków o odnowienie za krótkie. Przepraszamy trenerów za wyznaczenie tak krótkich terminów. Jednocześnie staraliśmy się dostosować wymagania do standardów uzyskiwania rekomendacji.

       Zarząd Główny podjął szereg decyzji związanych z potrzebą uszczegółowienia wymagań i stworzenia wszystkim trenerom lepszych warunków do składania wniosków.

 1. Przedłużono do 31 października 2014 roku termin składania wniosków o odnowienie rekomendacji trenerskich przez osoby, które je uzyskały do końca 2006 roku. Wnioski powinny zostać złożone zgodnie z przesłanym wcześniej wzorem. Nieodnowione w tym terminie wygasają 20 listopada 2014 roku.
 2. Lista trenerów, których rekomendacje zostały odnowione ukaże się na stronie internetowej PTP.
 3. Rada Trenerów przedłoży Zarządowi Głównemu najpóźniej na posiedzenie listopadowe zmodyfikowany wniosek odnawiania rekomendacji.
 4. Osoby posiadające rekomendacje uzyskane do końca 2007 i 2008 roku będą składać wnioski o odnowienie rekomendacji w specjalnym wyznaczonym terminie 4-miesięcy po opublikowaniu komunikatu zawierającego wniosek na stronie internetowej PTP i po otrzymaniu pisma z biura ZG PTP.

Zarząd Główny w dniu 26.03.2014 odnowił rekomendacje trenerskie następującym osobom

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2014-01-25 Certyfikat Psychologa Sportu
Wysłany przez admin dnia 25-01-2014 (2315 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

ROZPOCZYNAMY PROCEDURĘ CERTYFIKOWANIA PSYCHOLOGÓW SPORTU
W TRYBIE ZWYKŁYM

Uwaga ! Zmiana godziny egzaminu.

Zapraszamy wszystkich chętnych psychologów do składania wniosków w postępowaniu certyfikacyjnym na uzyskanie Certyfikatu Psychologa Sportu II Klasy. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Zarządu Głównego PTP; ul. Stawki 5/7 ; 00-183 Warszawa, z dopiskiem: Certyfikat PS KL II, lub bezpośrednio składać je w biurze Zarządu Głównego PTP, najpóźniej do 28 lutego 2014 (data dostarczenia pod w/w adres).
Opłata za procedurę certyfikacyjną wynosi 779,70 zł. i należy ją wnieść przy składaniu dokumentów na konto: 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058 z dopiskiem certyfikat sportu.
Wymagania formalne oraz opis procedury uzyskania Certyfikat Psychologa Sportu II Klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , pytania do egzaminu i spis zalecanej literatury znajdują się na stronie PTP

Egzamin z wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii sportu przeprowadzany przez Komisję Certyfikacyjną ZG PTP, odbędzie się w dniu 26 marca 2014r. o godzinie 15.00 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2013-12-04 Komunikat ZG
Wysłany przez admin dnia 06-12-2013 (2497 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego dotyczący rekomendowania przez PTP specjalistycznych umiejętności

       Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 20 listopada br. przyjął ważne uchwały dotyczące postępowań rekomendacyjnych:

 1. ustalił warunki utraty ważności przyznanych członkom PTP rekomendacji specjalistycznych umiejętności (tekst uchwały),

 2. wprowadził do warunków uzyskiwania rekomendacji trenerskich ich odnawianie i zmianę sposobu ustalania opłat rekomendacyjnych oraz dokonał stosownych zmian w regulaminie Rady Trenerów (tekst uchwały),

 3. dokonał zmian w warunkach formalnych uzyskiwania certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii PTP (tekst uchwały).

Wszystkie wprowadzone uchwałami zmiany zostaną zamieszczone w ujednoliconych tekstach zasad rekomendowania w zakładce "Certyfikaty i rekomendacje".

Uwaga rekomendowani trenerzy PTP zobowiązani do odnowienia rekomendacji!

Termin składania wniosków o odnowienie rekomendacji trenerskich został przedłużony do końca lutego 2014 roku.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2013-07-02 Ogłoszenie
Wysłany przez admin dnia 07-02-2013 (3071 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Ogloszenie dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdzialania Narkomanii
o rozstrzygnieciu konkursu na
uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej
w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacj
uzależnienia od narkotyków.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2012-11-09 Ogłoszenie
Wysłany przez admin dnia 09-11-2012 (3105 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Polskie Towarzystwo Psychologiczne w imieniu Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54,
tel. (0 22) 641 15 01, fax (0 22) 641 15 65,
www.kbpn.gov.pl

ogłasza konkurs
na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej
w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacj
uzależnienia od narkotyków.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2012-10-23 Komunikat
Wysłany przez admin dnia 23-10-2012 (2605 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Trzy oddziały terenowe reaktywowały swoją działalność -
Częstochowa, Radom i Siedlce
i zapraszają nowych członków do aktywnej działalności.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2012-09-18 Komunikat o WZD
Wysłany przez admin dnia 18-09-2012 (2613 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP - Warszawa 2012

       W dniach 30 listopada - 2 grudnia br. odbędzie się w Warszawie Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Miejscem obrad będzie Ośrodek Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6. Rozpoczęcie obrad planowane jest w piątek od godz. 14.00. Porządek pierwszego dnia przewiduje sprawozdania władz Towarzystwa. Drugi dzień obejmuje m.in. dyskusję nad sprawozdaniami i wyznaczenie kierunków działań na następną kadencję oraz przyjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie PTP. Trzeci dzień to tradycyjnie przyjęcie uchwał i wniosków.

      Szczegółowy program obrad zatwierdzi Zarząd Główny PTP na posiedzeniu 7 listopada br. i będzie on rozesłany delegatom oraz umieszczony na stronie internetowej.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2012-04-04 Komunikat ZG
Wysłany przez admin dnia 04-04-2012 (2472 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

CERTYFIKAT PTP W ZAKRESIE PSYCHOLOGII SPORTU

      Zarząd Główny PTP i Sekcja Psychologii Sportu rozpoczęły proces certyfikowania specjalistycznych umiejętności w zakresie psychologii sportu. Na posiedzeniu Zarządu Głównego 21 marca 2012 r. zostały przyjęte ogólne warunki uzyskiwania certyfikatu psychologa sportu w trybie nominowania przez Zarząd Główny oraz w trybie zwykłym, a także regulaminy komisji certyfikacyjnej i odwoławczej.

 1. Do dnia 20 maja br. ustalono termin przyjmowania wniosków o przyznanie certyfikatu w trybie nominacji.
 2. Wnioski rozpatrzy Zarząd Sekcji Psychologii Sportu, który przygotuje sprawozdanie z akcji zbierania zgłoszeń i przedstawi kandydatury do akceptacji Zarządowi Głównemu. Lista nominowanych zostanie zatwierdzona na posiedzeniu w czerwcu br.
 3. Wnioski do rozpatrzenia z adnotacją "procedura certyfikatu psychologa sportu w trybie nominacji", należy nadsyłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa.

Szczegóły informacji wraz z wykazem i wzorami wymaganych dokumentów zamieszczone są w zakładce „Certyfikaty i rekomendacje”, poz. X.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2012-03-26 Komunikat 2 o odnowieniu certyfikatów
Wysłany przez admin dnia 26-03-2012 (2491 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

UWAGA CERTYFIKOWANI PSYCHOTERAPEUCI I SUPERWIZORZY
PSYCHOTERPII, którzy uzyskali certyfikat do końca 2005 roku

i dotychczas nie złożyli wniosków o odnowienie certyfikatów

         Zarząd Główny na posiedzeniu 21 marca br. podjął decyzję o przedłużeniu terminu przesyłania wniosków o odnowienie certyfikatów do 15 maja 2012 roku. Zarząd Główny podejmie koleją decyzję o przedłużeniu ważności certyfikatów na swoim posiedzeniu 6 czerwca 2012.

         Zarząd Główny na tym samym posiedzeniu odnowił ważność certyfikatów psychoterapeutycznych i superwizorskich kolejnym 18 osobom.

         Nowe dyplomy dla wszystkich osób, którym przedłużono ważność certyfikatów, zostały przygotowane i będą rozsyłane po uregulowaniu II raty opłaty za odnowienie w wysokości 317,34 zł. W najbliższych dniach roześlemy stosowne zawiadomienie.

UWAGA: Nazwiska certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów, którzy nie złożą do 15 maja br. wniosków o odnowienie certyfikatów nie będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej Towarzystwa i nie będzie przyjmowane ich poparcie dla osób ubiegających się o certyfikaty psychoterapeutyczne w PTP.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2011_10_07 Certyfikat w zakresie socjotrapii
Wysłany przez admin dnia 07-10-2011 (2968 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego
w sprawie certyfikatu w zakresie socjoterapii

            Zarząd Główny PTP na posiedzeniu w czerwcu br. przyjął uchwałę zatwierdzającą wymogi formalne i procedurę uzyskiwania certyfikatu w zakresie socjoterapii w trybie zwykłym i zatwierdził listę osób, którym przyznano certyfikat w trybie nominacji. Zasady certyfikowania i lista osób, które uzyskały certyfikat w trybie nominacji, są zamieszczone w zakładce "certyfikaty i rekomendacje" w poz. IX.

            Zarząd Główny uwzględnił prośby wielu osób, które nie zdążyły zgromadzić i przesłać do Sekcji Socjoterapii wymaganej dokumentacji do trybu nominowania i przedłużył okres przyjmowania zgłoszeń do końca br. Wniosek według załączonego dokumentu należy przesłać do Tymczasowej Komisji Certyfikacyjnej, której siedziby użycza Pracownia Alternatywnego Wychowania, ul. Wólczyńska 225, 93-005 Łódź, z dopiskiem "certyfikat socjoterapeuty PTP w trybie nominacji". Przypominamy podstawowe kryteria certyfikowania socjoterapeutów w trybie nominacji.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2011-12-17 Komunikat ZG
Wysłany przez admin dnia 17-12-2011 (2899 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego

Polskie Towarzystwo Psychologiczne informuje, że zrezygnowało z patronatu nad Programem „Psycholog do Domu“ realizowanym przez PDD com Spółka Akcyjna i zawezwało spółkę do usunięcia ze swojej strony internetowej znaku wyróżniającego Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz zaprzestania powoływania się na współpracę z Towarzystwem w jakiejkolwiek formie.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2011-11-20 Komunikat o odnowieniu dyplomów.
Wysłany przez admin dnia 20-11-2011 (2822 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

UWAGA CERTYFIKOWANI PSYCHOTERAPEUCI I SUPERWIZORZY
PSYCHOTERPII

         Termin przesyłania wniosków o odnowienie certyfikatów został przedłużony do końca lutego 2012 roku tak, by Zarząd Główny mógł podjąć decyzję o przedłużeniu na swoim posiedzeniu 21 marca 2012.

         Zarząd Główny ZG na posiedzeniu 18 listopada odnowił ważność certyfikatów psychoterapeutycznych i superwizorskich
59 osobom.
         Nowe dyplomy zostaną przygotowane w terminie późniejszym, można jednak otrzymać zaświadczenie potwierdzające przedłużenie.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2011-10-24 Badania nad Integracją Psychoterapii
Wysłany przez admin dnia 05-12-2011 (2498 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

 

 

      Zespół Badań nad Integracja Psychoterapii (ZBIP) Wydziału Psychologii UW kierowany przez prof. dr hab Lidię Grzesiuk zachęca wszystkich uprawiających psychoterapię do wypełnienia ankiety, której wyniki pozwolą zorientować się w jak wygląda psychoterapia w praktyce, kto ją prowadzi i w jaki sposób.

      Oto link do Ankiety:

www.psychologia.pl/psychoterapia

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2010-11-21 Komunikat ZG
Wysłany przez admin dnia 21-11-2010 (3395 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego

W dniu 17 listopada 2010 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego,
w którym uczestniczyło 17 członków i zaproszeni goście.
Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

 1. Wybrano reprezentanta PTP do Specialised European Awarding Committee S-EAC for Psychotherapy. Została nim Zofia Milska-Wrzosińska.
 2. Zatwierdzono na wniosek Sekcji Interwencji Kryzysowej zasady certyfikowania specjalistycznych umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej w trybie przyspieszonym i w trybie zwykłym. Zatwierdzono listę osób, które otrzymały certyfikat w trybie nominacji oraz listę osób, którym nadano certyfikat honorowy. Osoby, które złożyły ankiety, a nie znalazły się na liście nominacji otrzymają indywidualną informację drogą elektroniczną. Zarząd Główny zatwierdził także regulamin Komisji Certyfikacyjnej i Komisji Odwoławczej oraz wybrał ich składy. Pełna informacja o zasadach rekomendacji zostanie w najbliższych dniach zamieszczona w zakładce "Certyfikaty i rekomendacje".
 3. Zatwierdzono budżet Spółki z o.o. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego za rok 2011.
 4. Uzupełniono skład Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych.
 5. Zatwierdzono wnioski Rady Trenerów o nowe rekomendacje trenerskie I i II stopnia oraz wnioski Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych o nowe rekomendacje psychoterapeutyczne.
 6. Zatwierdzono wniosek Zarządu Sekcji Psychoterapii o odnowienie rekomendacji dla Instytutu Analizy Grupowej Rasztów jako ośrodka szkolącego w psychoterapii.

Zarząd Główny rozpoczął prace nad:

 1. Zasadami trybu specjalnego uzyskiwania certyfikatu psychoterapeutycznego przez osoby będące specjalistami w dziedzinie psychologii klinicznej.
 2. Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP we wrześniu 2011 r. w sprawie zmiany statutu PTP.
 3. Nowelizacją statutów ośrodków doskonalenia nauczycieli w placówkach PTP Ośrodku Badań i Usług Psychologicznych i Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2010-09-08 Komunikat ZG
Wysłany przez admin dnia 08-09-2010 (4439 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

6 września Polskie Towarzystwo Psychologiczne przekazało do Ministerstwa Zdrowia uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 13 bm. Przewodnicząca PTP weźmie udział w konferencji uzgodnieniowej dotyczącej tego projektu. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem PTP.

Stanowisko PTP

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2010-09-08 Komunikat ZG
Wysłany przez admin dnia 08-09-2010 (3620 odsłon)

Stanowisko MEN w odpowiedzi na uwagi PTP dotyczące projektu rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania palcówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Ministerstwoi Edukacji Narodowej w odpowiedzi na liczne pisma protestujące dyrekcji i pracowników specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych i rodziców dzieci niepełnosprawnych a dotyczące projektu rozporządzenia z dnia 28 kwietnia przesłało do PTP odpowiedź:

Odpowiedż Ministerstwa Edukacji Narodowej

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2010-04-28 Komunikat ZG
Wysłany przez admin dnia 28-04-2010 (3319 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego

W dniu 24 marca 2010 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, w którym uczestniczyło 18 członków i zaproszeni goście.
Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

 1. Wybrano delegatów do organizacji międzynarodowych. Przedstawicielami do EFPA (Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych) zostali: prof. dr hab. Andrzej Sękowski, dr hab. prof. SWPS Jerzy Mellibruda, do IUPSyS (Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych) - prof. dr hab. Andrzej Sękowski.
 2. Zatwierdzono wniosek Sekcji Interwencji Kryzysowej o rozpoczęcie certyfikowania specjalistycznych umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej.
  Zaakceptowano ankietę, która zostanie rozesłana do wszystkich oddziałów, sekcji i placówek PTP, by zebrać informacje o kompetencjach osób pracujących w tej dziedzinie i wyłonić grupę do certyfikowania z nominacji.
 3. Zaakceptowano plan pracy ZG PTP na bieżącą kadencję.
 4. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego za 2009 rok.
 5. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki z o.o. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego za rok 2009.
 6. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Instytutu Psychologii Zdrowia PTP za rok 2009.
 7. Zmieniono skład Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych oraz znowelizowano regulamin jej pracy.
 8. Ustalono, że XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego odbędzie się w dniach 18 - 21 września 2011 roku w Katowicach. Przewodniczącym Komitetu Programowego został prof. Zbigniew Spendel, zastępczynią - prof. Małgorzata Górnik-Durose.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2010-04-26 Plan pracy Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 26-04-2010 (4146 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

PLAN PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP W KADENCJI
2010 -2012

Przedstawiony poniżej plan został zatwierdzony przez Zarząd Główny 24 marca 2010 r. Należy traktować go jako zachętę do zgłaszania się do realizacji wymienionych zadań.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2010-03-30 CERTYFIKAT W ZAKRESIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Wysłany przez admin dnia 30-03-2010 (4722 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

CERTYFIKAT W ZAKRESIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

 

Do Koleżanek i Kolegów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu
z zakresu interwencji kryzysowej PTP w trybie nominacji

      Interwencja kryzysowa w Polsce jest realizowana od 1991 roku i nie wszyscy pracujący w tym obszarze, niezależnie od swoich umiejętności, wiedzy i osiągnięć, znają się osobiście. Uwzględniając istniejący stan rzeczy, Sekcja Interwencji Kryzysowej PTP i Zarząd Główny PTP rozpoczynają proces certyfikowania specyficznych kompetencji w zakresie interwencji kryzysowej. Rozpoczynamy od nominowania grupy osób, które posiadają uznane w tym obszarze kompetencje. Pragniemy umożliwić w okresie przejściowym weryfikację dorobku zawodowego w zakresie interwencji kryzysowej dla szerszego grona profesjonalistów.

       Osoba ubiegająca się o przyznanie certyfikatu w trybie nominowania przez Zarząd Główny powinna do Zarządu Sekcji Interwencji Kryzysowej przesłać załączoną ankietę, zawierającą opis przebiegu pracy zawodowej oraz osiągnięcia w interwencji kryzysowej. Termin składania ankiet do końca czerwca 2010 roku .

      Zarząd Sekcji Interwencji Kryzysowej po zebraniu ankiet , przygotuje sprawozdanie i wnioski, które przedłoży Zarządowi Głównemu PTP do zatwierdzenia kandydatów ubiegających się o nominację.

Adres na jaki należy przesłać dokumenty:
Sekcja Interwencji Kryzysowej PTP - Komisja Certyfikacyjna
Zarząd Główny PTP
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa

Do pobrania Ankieta

W razie pytań prosimy o kontakt .

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2010-01-14 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 14-01-2010 (3321 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

 

Komunikat Zarządu Głównego
w sprawie wyłonienia kandydatów do funkcji konsultanta w dziedzinie psychologii
klinicznej w województwie wielkopolskim

 

    Zarząd Główny informuje, iż po konsultacji z Zarządem Oddziału PTP w Poznaniu postanowił rekomendować Wojewodzie Wielkopolskiemu kandydaturę Jadwigi Migaszewskiej-Majewicz, dotychczasowego konsultanta w dziedzinie psychologii klinicznej w województwie wielkopolskim, do pełnienia tej funkcji nadal.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2009-18-03 Stanowisko w sprawie projektu Minister Pracy i Polityki Społecznej
Wysłany przez admin dnia 18-03-2009 (3590 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, 18 marca 2009 

                   PTP 67/ZG/09

          Wg rozdzielnika

 Szanowne Koleżanki i Koledzy!

          W ślad za postulatem członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o sformułowanie na posiedzeniu w dn. 25 bm. stanowiska w sprawie projektu Minister Pracy i Polityki Społecznej zniesienia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, zwracam się z uprzejmym zaproszeniem o przybycie w tym dniu i przedstawienie opinii Państwa środowiska. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, II piętro. Początek narady w sprawie ustosunkowania się do projektu Minister o godz. 13:00.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2009-03-18 Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie
Wysłany przez admin dnia 08-03-2009 (5153 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, 5 marca 2009 

                   PTP 54/ZG/09

          Wg rozdzielnika

 Szanowne Koleżanki i Koledzy!

           Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Fedak skierowała do społecznej konsultacji projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów., zgodnie z którym traci moc ustawa o zawodzie i samorządzie psychologów oraz znosi się Komitet Organizacyjny Izb Psychologów a jego uchwały tracą moc i wygasają wszelkie decyzje wydane na podstawie tej ustawy.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2009-03-05 Badanie opinii psychologów dotyczących testów i badań testowych.
Wysłany przez admin dnia 05-03-2009 (3377 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Pracownia Testów Psychologicznych zachęcają wszystkich psychologów do wzięcia udziału w sondażu prowadzonym w krajach europejskich z inicjatywy Stałej Komisji European Federation of Psychologists' Associations (EFPA) ds. Testów i Badań Testowych. Ma on na celu poznanie opinii psychologów na temat różnych problemów związanych z testami i badaniami testowymi.
Aby wypełnić ankietę należy wejść na stronę Pracowni Testów Psychologicznych. (www.practest.com.pl)- Badanie opinii psychologów dotyczących testów i badań testowych.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2009-02-21 Stanowisko PTP wobec projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
Wysłany przez admin dnia 21-02-2009 (4208 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, dn. 11 września 2008 

                   PTP 134/ZG/08

          Szanowna Pani
          Mariola Dwornikowska
          Podsekretarz Stanu
          w Ministerstwie Zdrowia
          ul. Miodowa 15
          00-952 Warszawa

 Szanowna Pani Minister,

          W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przedstawiam poniżej uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 11 sierpnia 2008 r. . Towarzystwo skupia w swych szeregach szerokie grono psychoterapeutów, głównie psychologów, ale także osoby mające inne wykształcenie, w tym lekarzy, pedagogów, resocjalizatorów oraz osoby o innym wykształceniu humanistycznym i technicznym. Od 1991 r. Towarzystwo przyznaje certyfikaty psychoterapeuty oraz superwizora psychoterapii, obecnie na liście certyfikowanych są 142 osoby. Od 5 lat PTP rekomenduje ośrodki prowadzące profesjonalne, podyplomowe szkolenia w zakresie psychoterapii. Wiodącą rolę w PTP w problematyce psychoterapii ma powstała w 1998 r. Sekcja Psychoterapii licząca kilkuset członków, stawiająca sobie za cel artykułowanie i podtrzymywanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii, działanie na rzecz podwyższania kwalifikacji psychoterapeutów, współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami profesjonalnymi, dbanie o obiektywny obraz psychoterapii w oczach opinii publicznej. Opinia Sekcji, uwzględniająca ogólnopolską opinię psychoterapeutów pracujących zarówno w państwowej służbie zdrowia, jak i pozarządowej i w prywatnych gabinetach, jest podstawą do wypracowania stanowiska PTP wobec przedłożonego projektu.

Uwagi, sugestie i propozycje prezentujemy według kolejności zapisów projektu.

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2008-12-20 Uchwała
Wysłany przez admin dnia 20-12-2008 (3622 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

przyjęta na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2008 r.

       Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dostrzega potrzebę i w pełni popiera nowelizację Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U z 2001 nr 73 poz. 763 z pózn.zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2006 roku.

       Nie akceptujemy natomiast trybu postępowania polegającego na uchyleniu obowiązującego aktu prawnego i przygotowywaniu całkowicie nowej ustawy. Powstanie luka prawna w regulacji dotyczącej naszego zawodu, a jej zapełnienie trwać może wiele lat.

Konstruktywnym, efektywnym i jedynym akceptowalnym sposobem działania jest:

 1. Niezwłoczne wznowienie pracy Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów, powołanego Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 20 kwietnia 2006 roku. Wznowienie prac Komitetu może nastąpić wraz z powołaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewodniczącego, którego nie ma od 6 czerwca 2006 roku.
 2. Przystąpienie Komitetu do organizacji w trybie pilnym 13 zjazdów regionalnych i wyboru tymczasowych władz regionalnych izb psychologów. Trzy województwa maja wybrane władze tymczasowe izb psychologów,
 3. Zwołanie w trybie pilnym Krajowego Zjazdu Psychologów, który wybierze władze samorządu zawodowego psychologów.
 4. Podjęcie prac nad nowelizacją zapisów ustawy równocześnie z działaniami zmierzającymi do organizacji samorządu zawodowego.

Władze samorządu zawodowego psychologów będą gwarantem reprezentowania całego środowiska zawodowego psychologów w pracach parlamentarnych nad nowymi zapisami w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne jest zainteresowane i wyraża swoją gotowość uczestniczenia w pracach nad udoskonalaniem przepisów ustawy, a więc jej nowelizacją. Sformułowane w piśmie z dnia 17 listopada br. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uwagi krytyczne wobec niektórych artykułów ustawy wskazują obszary wymagające przygotowania nowych przepisów. Ustawa została uchwalona ponad siedem lat temu, jest więc całkowicie zrozumiałe, że wymaga nowelizacji, prawdopodobnie nie tylko we wskazanych artykułach.

       Merytoryczna ocena propozycji zmian możliwa będzie dopiero po sformułowaniu konkretnych zapisów ustawowych.

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jako organizacja zrzeszająca największą liczbę psychologów, będzie aktywnie uczestniczyć w pracach nad nowelizacją.

       Ponownie apelujemy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o powołanie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów i niezwłoczne zwołanie jego posiedzenia, co pozwoli wdrożyć przepisy ustawy. Prace nad nowelizacja mogą być prowadzone równocześnie z organizacją samorządu zawodowego.

Za Zarząd Główny PTP
dr hab. Adam Niemczyński
Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2008-12-20 Komunikat
Wysłany przez admin dnia 20-12-2008 (3973 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat

       W dniu 7 grudnia br. odbyła się narada przewodniczących stowarzyszeń psychologicznych działających w Polsce oraz przedstawicieli Oddziałów PTP na zaproszenie przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wystosowane 17 października br. w związku z przedłużającym się impasem w procesie wdrożenia postanowień ustawy z dn. 2 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. nr 73 poz. 763 z późniejszą zmianą). Narada zgromadziła przedstawicieli ośmiu stowarzyszeń oraz ośmiu Oddziałów PTP i jednej z trzech powołanych dotychczas i zaproszonych do wzięcia udziału w naradzie Regionalnych Izb Psychologicznych

       W związku z poczynaniami MPiPS w listopadzie br. które zamiast wdrażać wspomnianą ustawę przedstawiło krytyczną jej analizę i nie przedstawiło wyraźnie swoich zamiarów prócz zamiaru uchylenia tejże obowiązującej ustawy, zgromadzeni na naradzie w dniu 7 grudnia br. opowiedzieli się zgodnie:

 1. za wyrażeniem zdecydowanego sprzeciwu wobec próby uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z 2002 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2006 roku;
 2. za współdziałaniem na rzecz regulacji prawnej zawodu psychologa;
 3. za naradami tego rodzaju jak odbyta 7 grudnia br. w celu porozumiewania się między stowarzyszeniami dla wypracowania wspólnych stanowisk w istotnych kwestiach dla ogółu psychologów w Polsce.

Warszawa, 12 grudnia 2008 roku

Adam Niemczyński
Przewodniczący PTP

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2008-11-24 Standardy usług psychologicznych w ochronie zdrowia
Wysłany przez admin dnia 19-05-2008 (5337 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego o otwarciu dyskusji na temat standardów usług psychologicznych w ochronie zdrowia.

Zarząd Główny PTP powołał na posiedzeniu w dniu 26 marca 2008 r. Komisję pod przewodnictwem Anny Turczyńskiej. W jej składzie, obok przewodniczącej, znajdują się: Hanna Janowicz, Anna Jędryczka-Hamera, Marzenna Kucińska, Jerzy Mellibruda, Krystyna Teresa Panas.

Zadaniem głównym Komisji jest przygotowanie zaktualizowanych standardów usług psychologicznych w ochronie zdrowia i koordynacja wszelkich działań PTP na rzecz rozwoju praktycznej psychologii klinicznej w naszym kraju.

W tym kontekście zamieszczony zostaje list prof. Henryka Skłodowskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej dla województwa łódzkiego z zaproszeniem do dyskusji nad sformułowaną w nim diagnozą sytuacji i nakreślonymi kierunkami potrzebnych działań. Mam przekonanie, że taka dyskusja jest nam potrzebna, abyśmy skuteczniej zadbali o kondycję praktycznej psychologii klinicznej w Polsce.

Prosimy o nadsyłanie swego stanowiska w formie listu elektronicznego na adres ptp@psych.uw.edu.pl

Na stronie internetowej PTP zamieszczone zostaną wypowiedzi, których autorzy wyrażą zgodę na ich publikację.

Adam Niemczyński
Przewodniczący PTP

Przedstawiamy
STANDARDY PSYCHOLOGICZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
opracowanie zespołu psychologów PTP, które powstało w 1999 r. na zamówienie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Opracowanie to wymaga obecnie uzupełnień i aktualizacji, stanowi jednak nadal dobrą podstawę do negocjacji w czasie zawierania kontraktów z NFZ. Czy znacie Państwo ten dokument i odwołujecie się do jego zapisów? Czy i w jakim kierunku powinien on być modyfikowany?

Uwagi dotyczące Standardów oraz deklaracje współpracy nad zmianami prosimy przysyłać do Zarządu Głównego PTP.

Anna Turczyńska
Przewodnicząca Komisji ZG PTP

Wypowiedzi w dyskusji

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2006_02_19 Komunikat 01_06
Wysłany przez admin dnia 19-02-2006 (5156 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

 UCHWAŁA
Zarządu Głównego PTP
z dnia 1 lutego 2006 r.
w sprawie uprawnień do wykonywania psychoterapii
w kontekście ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dotyczące art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy rodzącego wątpliwości wokół uprawnień innych zawodów do wykonywania psychoterapii jest następujące:

Ustawa o zawodzie psychologa:

 1. dotyczy wyłącznie psychologów, a więc wykonywania tego zawodu przez osoby  posiadające dyplom magistra psychologii i spełniające pozostałe wymogi ustawowe;
 2. psychoterapia jest jedynie jedną z form wykonywania zawodu psychologa, co nie oznacza, że jest zastrzeżona dla psychologów;
 3. zapis art. 4 ust. 4 wyraźnie wskazuje, że to minister ds. zdrowia przygotuje rozporządzenie dotyczące standardów uprawniania psychoterapii przez psychologów.

Uczestniczący w pracach parlamentarnych lekarze – psychiatrzy,  w tym  prof. Stanisław Pużyński – krajowy specjalista ds. psychiatrii, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, w żadnym momencie nie wskazywali na fakt, iż ustawa o zawodzie psychologa może ograniczyć prawo wykonywania psychoterapii przez osoby kompetentne, ale nie posiadające wykształcenia psychologicznego.

Intencją środowiska psychologów nie jest  i nigdy nie było  ograniczenie prawa do wykonywania psychoterapii przez inne zawody dotychczas do tego uprawnione. 

(Czytaj więcej... | )

Z prac ZG PTP: 2006-09-22 Opinie dotyczące projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
Wysłany przez admin dnia 08-10-2006 (6257 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Uwagi Polskiej Rady Psychoterapii w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych w związku z dyskusją podczas Konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Zdrowia w dn. 22.09.2006.

(Czytaj więcej... | )