Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Różne: { Raport o stanie orzecznictwa psychologicznego w Polsce }
Wysłany przez admin dnia 23-01-2005 (8567 odsłon)
Różne

Na stronie umieszczono Raport o stanie orzecznictwa psychologicznego w Polsce ( stan prawny na wrzesień 2003) przygotowany przez Panią Teresę Szustrową.

pobierz raport...

(Czytaj więcej... | )

Różne: { Komunikat dla prowadzących działalność psychologiczną i psychoterapeutyczną }
Wysłany przez admin dnia 23-01-2005 (5591 odsłon)
Różne

Po długich staraniach Towarzystwa, także dzięki skutecznym działaniom Wojciecha Hanbowskiego prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, w klasyfikacji PKD został wyodrębniony kod działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej: 85.14.D w dziale "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna".

(Czytaj więcej... | )

Różne: Wielokulturowość a diagnoza psychologiczna.
Wysłany przez admin dnia 05-02-2014 (6825 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

Książka pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej
dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości
oraz wielojęzyczności” – już wydana (dostępna bezpłatnie)

Od roku 2012 przy współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej trwały prace nad książką pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności” (Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska, H., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J. i Kosno, M.).

Publikacja kierowana jest w głównej mierze (choć nie tylko!) do osób zajmujących się diagnozą psychologiczną dzieci w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

(Czytaj więcej... | )

Różne: Testy projekcyjne - głos w dyskusji
Wysłany przez admin dnia 27-03-2012 (9036 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

Stanowisko Pracowni Testów Psychologicznych PTP Spółka z o.o.
wobec akcji Klubu Sceptyków Polskich

W ostatnich tygodniach rozgorzała dyskusja na temat stosowania testów projekcyjnych. Dyskusję wywołał Klub Sceptyków Polskich akcją upublicznienia tablic testowych Testu Rorschacha, wraz z przykładami "bezpiecznych odpowiedzi". Pracownia Testów Psychologicznych chciałaby przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

(Czytaj więcej... | )

Różne: Techniki projekcyjne.
Wysłany przez admin dnia 04-03-2012 (22283 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

Techniki projekcyjne - czy ich stosowanie w diagnozie psychologicznej jest uzasadnione merytorycznie?

       W dniu 24 lutego na stronie Klubu Sceptyków Polskich ukazała się informacja na temat protestu zorganizowanego „przeciwko stosowaniu szkodliwych testów przez psychologów sądowych i klinicznych (...), przede wszystkim testu Rorschacha”. Jednocześnie rozpętała się burza medialna wokół tego protestu. Argumentacja protestujących ma charakter często niemerytoryczny i odwołujący się do stereotypów.Jednocześnie pojawiają się zdjęcia tablic testu Rorschacha, a upublicznianie także w Internecie narzędzi diagnostycznych czy ich fragmentów jest nie tylko naruszeniem praw autorskich, ale także jest sprzeczne z etyką zawodu psychologa. Niepokojąca wrzawa wokół warsztatu diagnostycznego psychologa wymaga komentarza.Traktowanie na równi wszystkich technik projekcyjnych, podobnie jak i różnych celów diagnozy (terapeutycznego, sądowego, orzeczniczego, opiniodawczego itd.) jest wyrazem nieuprawnionej generalizacji. Ponadto niektóre zarzuty (np. porównania do wróżenia z fusów) odwołują się do stereotypów sprzecznych ze stanem wiedzy psychologicznej.

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne chce podjąć dyskusję w kręgu profesjonalistów nad zaletami i wadami różnorodnych technik diagnozy psychologicznej. Poniższym tekstem inicjujemy taką dyskusję, czekamy na Państwa glosy.

(Czytaj więcej... | )

Różne: Specjalizacja kliniczna
Wysłany przez admin dnia 22-01-2005 (208959 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

Znajdziesz tutaj:

(Czytaj więcej... | )

Różne: Psycholodzy pomagający psychologom
Wysłany przez admin dnia 09-11-2006 (76066 odsłon)
Różne

Psycholodzy pomagający psychologom

(Czytaj więcej... | )

Różne: Nagroda im. Stefana Błachowskiego - regulamin
Wysłany przez admin dnia 05-12-2007 (4145 odsłon)
Regulamin Nagrody
im. Stefana Błachowskiego

zatwierdzony przez Zarząd Główny PTP w dniu 23 maja 1970 r.

 1. Nagroda im. Stefana Błachowskiego przyznawana jest za osiągnięcia naukowe w zakresie psychologii członkom Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Celem nagrody jest popieranie młodych talentów w dziedzinie psychologii.
 2. Fundusz nagrody stanowią dopłaty do składek członków PTP, dotacje i inne kwoty, które z tym przeznaczeniem wpłynęły do Zarządu Głównego PTP.
 3. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny PTP na podstawie decyzji jury powoływanego przez Prezydium Zarządu Głównego PTP.
 4. Nagrodę przyznaje się na podstawie jednej lub więcej prac z zakresu psychologii (wydanych drukiem lub w maszynopisie), które stanowią oryginalny dorobek autora.
 5. O nagrodę ubiegać się może każdy członek PTP. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać Zarządy Oddziałów PTP oraz członkowie Zarządu Głównego PTP. Wnioski o nagrodę powinny być przesłane w terminie do 30 kwietnia każdego roku pod adresem Zarządu Głównego PTP. Do każdego wniosku winna być załączona w 2 egzemplarzach proponowana praca.
 6. Jury powoływane jest po upływie powyższego terminu i po wpłynięciu przynajmniej trzech wniosków o przyznanie nagrody. Skład członków jury oraz jego liczbę ustala każdorazowo Prezydium Zarządu Głównego, zależnie od ilości wniosków i tematyki zgłaszanych prac. Przewodniczącym jury jest zawsze przewodniczący Zarządu Głównego PTP.
 7. Jury ustala każdorazowo liczbę i wysokość nagród, uwzględniając liczbę i poziom zgłoszonych prac oraz wysokość funduszu. Jury może uznać, że żadna ze zgłoszonych prac nie zasługuje na nagrodę, wtedy niewykorzystany fundusz przechodzi na lata następne.
 8. Nagroda może być przyznawana nie częściej niż raz w roku. Wręczana jest przez przewodniczącego Zarządu Głównego PTP na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 9. We wszystkich spornych sprawach dotyczących przyznawania nagrody instancją odwoławczą jest Zarząd Główny PTP.
 10. Zmiana regulaminu może być dokonana tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia PTP.

(Czytaj więcej... | )

Różne: Nagroda im. Prof. W. Budohoskiej - regulamin
Wysłany przez admin dnia 20-12-2004 (5015 odsłon)

Regulamin nagrody im. Prof. W. Budohoskiej za najlepszą, polską pracę badawczą z dziedziny neuropsychologii i psychofizjologii.

Zatwierdzony przez ZG PTP na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2002 roku

 1. Z inicjatywy uczniów profesor Wandy Budohoskiej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ustanawia się nagrodę , której celem jest promowanie polskich osiągnięć z zakresu badań leżących na styku psychologii i neurobiologii. Nagroda za najlepszą, wykonaną w Polsce pracę badawczą z dziedziny neuropsychologii i psychofizjologii nosi nazwę Nagrody im. Prof. Wandy Budohoskiej.

 2. Fundusz nagrody stanowić będą wpłaty indywidualnych ofiarodawców. Pierwszym fundatorem nagrody jest uczeń prof. Wandy Budohoskiej dr Marek Celiński, który wpłacając 10 000 złotych utworzył fundusz tej nagrody. Lista ofiarodawców będzie publikowana w czasopismach Towarzystwa.

 3. Nagroda jest przyznawana za pojedynczą publikację - pracę doświadczalną, kliniczną lub koncepcyjną, wykonaną w decydującej mierze w Polsce, która ukazała się drukiem w jednym z międzynarodowych lub polskich czasopism naukowych lub w postaci książkowej.

 4. Nagrodę przyznaje się co dwa lata za publikację, która ukazała się drukiem w dwóch poprzednich latach. Termin składania wniosków: 30 kwietnia w latach nieparzystych.( W 2003 roku wyjątkowo do 31 października)

 5. Prawo zgłoszenia do Nagrody przysługuje instytutom naukowym, oddziałom terenowym PTP oraz indywidualnym osobom, członkom PTP . Zgłoszenia do Nagrody przesyłane są do biura ZG PTP.

 6. Jury Nagrody jest powoływane w pierwszych trzech edycjach nagrody przez Zarząd Główny PTP. ZG PTP powołuje 2 osoby spośród członków Towarzystwa oraz 1 osobę w porozumieniu z dyrekcją Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego. Przewodniczącym jury jest z urzędu przewodniczący PTP. Po 6 latach tworzy się Kapitułę nagrody z osób nagrodzonych. Kapituła staje się jury Nagrody. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje jury w tajnym głosowaniu. Liczba nagrodzonych prac oraz wysokość nagrody zależy od decyzji Jury.

 7. Dyplom honorowy wręcza się uroczyście na Zjeździe PTP. Informacja o przyznaniu Nagrody oraz sylwetka laureata zostaje zamieszczona w materiałach informacyjnych PTP oraz odpowiednich polskich czasopismach naukowych.

(Czytaj więcej... | )

Różne: Nagroda im. Bogdana Zawadzkiego - regulamin
Wysłany przez admin dnia 05-12-2007 (4234 odsłon)
Regulamin Nagrody
im. Bohdana Zawadzkiego

(tekst ujednolicony)

 1. Nagroda im. Bohdana Zawadzkiego przyznawana jest psychologom – członkom zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, za wybitne osiągnięcia w praktyce psychologicznej. Celem nagrody jest popieranie udanych wzorców działalności praktycznej.
 2. Konkurs na nagrodę im. Bohdana Zawadzkiego ogłasza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 3. Nagrodę przyznaje corocznie Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na podstawie decyzji jury powoływanego każdorazowo przez Prezydium ZG PTP. Jury stanowią specjaliści reprezentujący różne dziedziny praktyki psychologicznej. Przewodniczącym jury jest przewodniczący Zarządu Głównego PTP.
 4. Kandydatów do nagrody zgłaszają członkowie PTP – indywidualnie lub zbiorowo, nie później niż do 30 kwietnia danego roku. Zgłoszenie powinno być wszechstronnie umotywowane.
 5. Jury powoływane jest po ogłoszeniu konkursu w danym roku i wpłynięciu co najmniej 1 wniosku.
 6. Nagrodę przyznaje się osobom wyróżniającym się w następujących dziedzinach praktyki psychologicznej:
  1. tworzenie sprawdzonych w praktyce programów pomocy psychologicznej,
  2. zorganizowanie placówki psychologicznej,
  3. prowadzenie działalności, która zyskuje aprobatę społeczną dla wiedzy i możliwości aplikacyjnych psychologii, np. w szkole, osiedlu, zakładzie pracy,
  4. tworzenie systemów i programów edukacyjnych, podręczników i innych form kształcenia praktyków,
  5. popularyzacja psychologii,
  6. tworzenie narzędzi służących praktyce psychologicznej,
  7. inicjowanie i realizacja prac naukowych mających znaczenie dla praktyki psychologicznej

   Kryteria oceny w ramach tych dziedzin działalności praktycznej podane są w aneksie załączonym do regulaminu.
 7. Jury ustala każdorazowo liczbę nagród (nie wyższą niż 3) i wysokość nagród, uwzględniając liczbę kandydatów i poziom ich działalności. Jury może uznać, że żaden ze zgłoszonych kandydatów nie zasługuje na nagrodę – wtedy niewykorzystany fundusz przechodzi na lata następne.
 8. Fundusz nagrody stanowią:
  1. coroczne wpłaty dokonywane na ten fundusz przez Pracownie PTP ze środków przeznaczonych na obsługę działalności statutowej – w wysokości nie mniejszej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane przez ZUS za rok poprzedzający okres, za który przyznawane są nagrody
  2. darowizny.
 9. Nagroda, przyznawana raz w roku, wręczana jest przez przewodniczącego Zarządu Głównego PTP na Zjeździe Naukowym, Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTP bądź posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego.
 10. Redakcje „Nowin Psychologicznych” i „Przeglądu Psychologicznego” zobowiązuje się do przedstawienia dorobku laureatów nagrody na swoich łamach.
 11. We wszystkich spornych sprawach dotyczących przyznawania nagrody – instancja odwoławczą jest Komisja Rewizyjna Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 12. Zmiana regulaminu może być dokonana tylko uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

A N E K S
do Regulaminu Nagrody im. Bohdana Zawadzkiego

Kryteria oceny działalności praktycznej do łącznego stosowania przy ocenie osiągnięć praktycznych przedstawionych do nagrody.

 1. Skuteczność oddziaływań w ramach danej dziedziny działalności praktycznej.
 2. Oryginalność zastosowania metody, pomysłu lub jego realizacji.
 3. Zasięg oddziaływania.
 4. Stopień powiązania z istniejącą wiedzą psychologiczną i poziom uzasadnienia merytorycznego przyjętych rozwiązań.
 5. Nagradzana działalność nie powinna trwać krócej niż 3 lata.
 6. Jury każdorazowo ma prawo uzupełnienia powyższych kryteriów.

(Czytaj więcej... | )

Różne: Metody diagnostyczne.
Wysłany przez admin dnia 16-11-2012 (50147 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

Znajdziesz tutaj:

(Czytaj więcej... | )

Różne: Materiały do Funduszy Norweskich
Wysłany przez admin dnia 13-04-2006 (4990 odsłon)
Różne

Polskie Towarzystwo Psychologiczne może osobom zainteresowanym udostępnić program komputerowy pomocny przy ubieganiu się o fundusze norweskie w ramach Programów Pomocowych UE. Otrzymaliśmy także półroczną licencję do bezpłatnego korzystania z infolinii.

(Czytaj więcej... | )

Różne: Lista Ministra Zdrowia
Wysłany przez admin dnia 19-10-2012 (23292 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

 

 

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie:
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

(stan na dzień 5.02.2013 r.)
L.p.
Jednostka organizacyjna/ specjalizująca
Dokładny adres
Województwo
Liczba miejsc szkoleniowych
1.
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 98
Dolnośląskie
65
2.
Szpital Uniwersytecki im. dr. A.Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Psychiatrii (ul.Kurpińskiego 19)
85-094 Bydgoszcz ul.M.Skłodowskiej-Curie 9
Kujawsko-Pomorskie
40
3.
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.
M.Kaczyńskiego SPZOZ
20-442 Lublin ul.Abramowicka 2
Lubelskie
25
4.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Zakład Psychologii Klinicznej
(ul.Chodźki 6)
20-950 Lublin
Al.Racławickie 1
Lubelskie
30
5.
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi,
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
91-229 Łódź
ul.Aleksandrowska 159
Łódzkie
30
6.
SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny
Instytut Stomatologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, Ośrodek
Kształcenia Psychologów Klinicznych
(ul.Czechosłowacka 8/10)
92-216 Łódź
ul.Pomorska 251
Łódzkie
30
7.
Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ
30-393 Kraków ul.Babińskiego 29
Małopolskie
26
8.
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
31-501 Kraków
ul. Kopernika 36
Małopolskie
49
9.
Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera
w Krakowie sp. z o.o. - Szpital
Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
31-826 Kraków
os.Złotej jesieni 1
Małopolskie
14
10.
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum
Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza,
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału LekarskiegoWUM
05-802 Pruszków,
ul.Partyzantów 2/4
Mazowieckie
12
11.
Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ, Oddział Psychiatryczny i IV Klinika Psychiatryczna IPiN
01-809 Warszawa ul.Cegłowska 80
Mazowieckie
40
12.
Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie
00-665 Warszawa ul.Nowowiejska 27
Mazowieckie
9
13.
Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-952 Warszawa, ul.Sobieskiego 9
Mazowieckie
95
14.
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr.
Stanisława Deresza w Choroszczy
16-070 Choroszcz
Plac Z.Brodowicza 1
Podlaskie
30
15.
Zakład Psychologii Klinicznej Katedry
Chorób Psychicznych Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
80-952 Gdańsk,
ul.Dębinki 7
Pomorskie
70
16.
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
40-844 Katowice
ul.Kossutha 9
Śląskie
70
16.
NZOZ Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”
44-100 Gliwice, ul.Asnyka 10
Śląskie
24
17.
Wojewódzki Zespół Lecznictwa
Psychiatrycznego
10-228 Olsztyn, ul.Wojska Polskiego 35
Warmińsko - Mazurskie
12
18.
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
60-535 Poznań
ul. Polna 33
Wielkopolskie
25
19.
Szpital Kliniczny im. Heliodora
Święcickiego UM im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu,
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Chirurgii
Onkologii Gastroenterologicznej i
Chirurgii Plastycznej
60-355 Poznań ul.Przybyszewskiego 49
Wielkopolskie
3
20.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Psychologii
60-568 Poznań
ul.Szamarzewskiego 69
Wielkopolskie
50
21.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 AM, Katedra Psychiatrii AM w Poznaniu – Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Psychiatrii Dorosłych
60-572 Poznań ul.Szpitalna 27/33
Wielkopolskie
41
22.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T.Sokołowskiego PAM, Katedra i Klinika Psychiatrii PAM (ul.Broniewskiego 26)
71-252 Szczecin ul.Unii Lubelskiej 1
Zachodniopomorskie
20

Suma miejsc:

786

(Czytaj więcej... | )

Różne: Lista konsultantów wojewódzkich.
Wysłany przez admin dnia 20-10-2012 (11044 odsłon)
Narzędzia pracy PsychologaWarszawa,  listopad 2015

KONSULTANCI W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Obszar
Tytuł, imię i nazwisko
Kontakty
krajowy
Dr n. hum.
Bernadetta Izydorczyk
Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania
„Dąbrówka”
ul. Asnyka 10, 44-122 Gliwice
tel. 32 282-84-70
fax. 32 238-34-70 wew. 10
Instytut Psychologii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
Tel. 32 359-97-16
b.izydorczyk@interia.pl
oln@psychoterapia-silesia.pl
ips@us.edu.pl
dolnośląskie
mgr Birutè Čupaila-
Tomaszewska
ul. Januszowicka 11C m. 12
53-135 Wrocław
tel. 71 786-90-02
birute500@wp.pl
kujawsko-pomorskie
prof. dr hab. n. med. Alina
Borkowska
Katedra i Zakład Neuropsychologii
Klinicznej
Collegium Medicum w Bydgoszczy
UMK w Toruniu
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz
tel./fax. 52 585-37-02
tel. kom. 505-818-855
alab@cm.umk.pl
lubelskie
dr hab. n. med. Alicja
Nasiłowska-Barud
Zakład Psychologii Klinicznej
UM w Lublinie,
ul. W. Chodźki 6, 20-093 Lublin,
tel. 81 4486860,
alicja.nasilowska-barud@umlub.pl
lubuskie
mgr Izabela
Sumińska
ul. Grobla 29
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. kom. 693 884 370
łódzkie
Dr nauk med. Leonard
Szafraniec
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny
WAM UM w Łodzi - Centralny
Szpital Weteranów
Poradnia Psychologiczna
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
42 639 36 63
601 978 592
szafran_m@o2.pl
małopolskie
dr n. hum. Mirosława Jawor
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Psychiatrii Dorosłych,
Dzieci i Młodzieży,
ul. Kopernika 21 A, 31-501 Kraków,
tel. 12 424 87 54,
fax. 12 424 87 39
mjawor@su.krakow.pl
mazowieckie
dr Aleksandra Kühn-
Dymecka
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Przychodnia Przykliniczna
ul. Sobieskiego 9, 02 957 Warszawa
tel. 22 458 25 34,
fax 22 842 40 34
dymecka@ipin.edu.pl
opolskie
mgr Joanna Więcek - Mika
Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 1a
47-370 Zielina
Tel. 505 688 966
joannamika@op.pl
podlaskie
wakat
 
podkarpackie
dr n. med.
Jonathan Britmann
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie
Psychiatryczny Zespół Leczenia
Środowiskowego
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków
tel. 22 73910 74
www.psych.edu.pl/szpital
zls@psych.edu.pl
pomorskie
dr hab.n. społ. Małgorzata
Lipowska
Uniwersytet Gdański
Instytut Psychologii
ul. Bażyńskiego 4, 80 - 952 Gdańsk
58 523 43 24
malgorzata.lipowska@ug.edu.pl
śląskie
dr n. hum. Katarzyna
Sitnik-Warchulska
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Psychologii
ul. Medyków 12
40-752 Katowice
tel. 32 208 86 45
tel. kom. 507 077 179
k.sitnikwarchulska@gmail.com
świętokrzyskie
wacat
 
warmińsko-mazurskie
mgr Ewa Koziatek-
Maślanka
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
Al. Wojska Polskiego 35
10-228 Olsztyn
tel. 89 678 53 95
koziak1@o2.pl
wielkopolskie
mgr Jadwiga Migaszewska-
Majewicz
Zakład Psychologii Dziecka
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem
ul. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań
tel. 61 850 63 01
61 852 04 58
fax 61 852 98 06
jagodamaj@interia.pl
zachodniopomorskie
dr n. med. Ryszard Kamiński
Zachodniopomorski Instytut
Psychoterapii
ul. Królowej Korony Polskiej 26/1-1a
70-480 Szczecin
tel/fax. 91 422 60 60
tel. kom. 502 444 270
kamir60@interia.pl
kaminski@zip.org.pl

(Czytaj więcej... | )

Różne: List Konsultanta Krajowego.
Wysłany przez admin dnia 19-10-2012 (15482 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

 

Warszawa 15.10.2012

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy,

           Mimo wielu trudności specjalizacja z psychologii klinicznej uzyskała status pozwalający na ugruntowanie naszego zawodu wśród służących ochronie zdrowia społeczeństwa.

           Stary tryb specjalizacji dwustopniowej odchodzi do historii, zaś nowy - jednostopniowy, ciągle jeszcze wzbudza dyskusje wśród psychologów. Tryb i kształt specjalizacji zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia powinien być nam wszystkim znany to jednak nadal kierowane są do mnie pytania z różnych regionów kraju.

           Uruchomienie tej informacji internetowej pozwoli na udzielanie odpowiedzi w sprawach ogólnych dotyczących specjalizacji tak, by wszyscy zainteresowani mogli się z nimi zapoznać.

           Kierując się dobrem każdej osoby zainteresowanej uzyskaniem specjalizacji przekazuję podstawowe informacje:

 1. Warunki i program specjalizacji dostępny jest na stronach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod adresem:
  www.cmkp.edu.pl

 2. Konsultanci Wojewódzcy są uprawnieni do podejmowania decyzji w sprawie specjalizacji w ich regionie. Lista poniżej.

 3. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem specjalizacji pełni kierownik specjalizacji , z którym należy uzgodnić kolejne kroki w trakcie realizowania programu specjalizacyjnego. Lista akredytowanych placówek umożliwiających specjalizację jest na stronie internetowej CMKP.

 4. Państwowy egzamin specjalizacyjny przeprowadzany jest dwa razy w roku (wiosna-jesień) w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

   Dr Bernadetta Izydorczyk
Konsultant Krajowy
                    w dziedzinie Psychologii Klinicznej

(Czytaj więcej... | )

Różne: Linki
Wysłany przez admin dnia 20-12-2004 (63541 odsłon)
Różne
Linki do stron internetowych związanych z psychologią.

(Czytaj więcej... | )

Różne: Kategoryzacja narzędzi diagnostycznych.
Wysłany przez admin dnia 16-11-2012 (51420 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

Komisja d/s Testów Psychologicznych PTP przygotowała kategoryzację narzędzi diagnostycznych z punktu widzenia dostępu do nich różnych grup użytkowników, kwalifikacje wymagane przy zakupie testów oraz oświadczenie klienta. Wymagania te obowiązują od 1 stycznia 2013 roku.

W czerwcu 2010 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wznowił działalność Komisji do spraw Testów Psychologicznych. Jednym z celów jej działania było uporządkowanie dostępu do oferowanych na rynku narzędzi diagnostycznych. Komisja zaprosiła do współpracy głównych wydawców testów, z zaproszenia skorzystały jedynie Pracownia Testów Psychologicznych PTP oraz wydawnictwo ERDA.

Potrzeba określenia jednoznacznych reguł dotyczących możliwości dostępu do testów wynika z jednej strony z ich dużego zróżnicowania ze względu na kompetencje potrzebne do ich poprawnego stosowania, a z drugiej strony - ze względu na ich zróżnicowane przeznaczenie (nie tylko psychologowie są ich adresatami). Dokonując wstępnej kategoryzacji testów,
Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

 • Konsekwencje użycia danego testu dla osoby badanej - im poważniejsze są te konsekwencje, tym wyższe kwalifikacje należy posiadać, by móc dany test stosować. Testy mające duże konsekwencje dla osoby badanej, to takie, których wyniki mogą być podstawą decyzji wpływających na zmianę losu jednostki (orzecznictwo, opinie mające konsekwencje prawne).
 • Diagnozowane obszary - im bardziej pogłębionej wiedzy psychologicznej wymaga użycie danego testu oraz im bardziej "wrażliwą" zmienną mierzy, tym wyższe kwalifikacje należy posiadać, by móc go stosować. Przykładem "wrażliwej" zmiennej jest inteligencja, a "mało wrażliwej" - zainteresowania.
 • Kompetencje psychometryczne - czy poprawne użycie danego testu (ocena i interpretacja wyników) wymaga dogłębnej znajomości psychometrii, czy też możliwe jest na podstawie informacji zawartych w podręczniku.
 • Trudność w stosowaniu - czy poprawne użycie testu wymaga specyficznych kompetencji nabywanych w toku studiów lub szkoleń, czy też wystarczy znajomość instrukcji.

Dodatkowym kryterium była decyzja Autora testu - niektórzy z nich kierując test do publikacji zastrzegali, że ma być dostępny nie tylko dla psychologów. Testy te oznaczone są w spisie A.

Kategoryzacja zaproponowana przez Komisję do spraw Testów Psychologicznych, a także opis wymaganych kwalifikacji i dokumentów niezbędnych do zakupu testów z poszczególnych kategorii, zostały skierowane do szerokiej konsultacji obejmującej Instytuty Psychologii uczelni wyższych, stowarzyszenia psychologów i oddziały Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na podstawie uzyskanych opinii wprowadzono szereg zmian, modyfikując wersję pierwotną. Aktualna wersja, która będzie uzupełniana wraz z pojawianiem się nowych testów, przedstawiona jest poniżej.

Należy podkreślić, że uwzględnienie danego testu w tej kategoryzacji nie oznacza pozytywnej oceny jego wartości. Spis zawiera testy dostępne na rynku, opublikowane przez wymienione na wstępie dwa wydawnictwa. Ocenie testów służyć będą recenzje, których przygotowaniem ma zająć się Zespół ds. testów psychologicznych przy Komitecie Psychologii PAN.

(Czytaj więcej... | )

Różne: Jak odróżnić kąpiel od kipieli?
Wysłany przez admin dnia 19-04-2012 (8717 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

mgr Andrzej Śliwerski
Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej
Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki

Dr Tomasz Witkowski
Klub Sceptyków Polskich, Wrocław

Jak odróżnić kąpiel od kipieli?

Odpowiedź na komentarz dotyczący kampanii "Psychologia to nauka, nie czary"
napisany przez pracowników naukowych Uczelni Heleny Chodkowskiej w Warszawie

(Czytaj więcej... | )

Różne: Jak odróżnić dziecko od kąpieli.
Wysłany przez admin dnia 16-03-2012 (12268 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

dr hab. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, prof. WSZiP

mgr Bartosz Szymczyk Katedra Metod Diagnostycznych i Zastosowań Psychologii

Wydział Psychologii, Uczelnia Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Jak odróżnić dziecko od kąpieli.

Komentarz na temat niefortunnych skutków działań podjętych z dobrymi intencjami i w zasadniczo słusznej sprawie.

Akcja Klubu Sceptyków Polskich, zatytułowana "Psychologia to nauka, nie czary" dotyczy ze wszech miar słusznego postulatu, by w diagnozie psychologicznej - zwłaszcza takiej, od której mogą zależeć losy ludzkie, a więc na przykład w diagnozie do celów sądowych - posługiwać się rzetelnymi, wiarygodnymi, niekontrowersyjnymi narzędziami. Postulat ten w pełni podzielamy, identyfikujemy się także bez zastrzeżeń z hasłem, iż psychologia jest nauką i dzięki eksplozji badań empirycznych, którą obserwujemy w ostatnich dekadach, coraz lepiej odróżnia się od pseudonauki. Nie jesteśmy także bezkrytycznymi obrońcami testów projekcyjnych - przeciwnie: przykładamy dużą wagę do upowszechniania wiedzy o ich ograniczeniach.

(Czytaj więcej... | )

Różne: Europejska Federacja Towarzystw Psychologicznych
Wysłany przez admin dnia 19-10-2012 (21250 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

Znajdziesz tutaj:

(Czytaj więcej... | )

Różne: EFPA - Meta-Kodeks Etyczny
Wysłany przez admin dnia 19-10-2012 (6977 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

efpa

European Federation of
Psychologists' Associations

META-KODEKS ETYCZNY

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Ateny, lipiec 1995
Poprawiony przez Zgromadzenie Ogólne Granada, lipiec 2005

      1. Preambuła

Psychologowie rozwijają wiarygodną i rzetelną wiedzę opartą na badaniach naukowych i stosują tę wiedzę w różnych kontekstach do wyjaśniania procesów psychicznych i zachowania ludzi. Czyniąc to pełnią wiele funkcji w takich dziedzinach jak: badania naukowe, edukacja, diagnoza, terapia, konsultacja, czy orzecznictwo sądowe.

Starają się także pomóc ogółowi społeczeństwa w dokonywaniu kompetentnych ocen i wyborów w sferze ludzkiego zachowania i dążą do wykorzystania swej wiedzy w celu poprawy kondycji jednostki i społeczeństwa.

Europejska Federacja Towarzystw Psychologicznych (European Federation of Psychologists Associations) ma obowiązek dopilnować, by kodeksy etyczne stowarzyszeń członkowskich były zgodne z poniższymi podstawowymi zasadami, które mają dostarczyć ogólnej filozofii i wskazówek obejmujących wszystkie sytuacje, z jakimi stykają się zawodowi psychologowie.

Stowarzyszenia krajowe powinny wymagać od członków, by stale rozwijali swoją świadomość etyczną, i powinny wspierać służące temu szkolenia. Stowarzyszenia krajowe powinny udzielać członkom konsultacji i wsparcia w kwestiach etycznych.

EFPA udziela następujących wskazówek co do treści kodeksów etycznych stowarzyszeń członkowskich:

 • Kodeks etyczny Stowarzyszenia powinien obejmować wszystkie aspekty zawodowych zachowań jego członków.

 • Wskazówki dotyczące treści kodeksów etycznych powinno się czytać łącznie z Zasadami Etycznymi EFPA

 • Kodeksy etyczne Stowarzyszeń członkowskich powinny opierać się na Zasadach Etycznych sformułowanych poniżej, a z pewnością nie powinny być z nimi sprzeczne.

 • Stowarzyszenia krajowe powinny posiadać procedury służące rozpatrywaniu zażaleń na swoich członków, a także procedury mediacyjne, korygujące i dyscyplinarne uwzględniające rodzaj i wagę zażalenia.

      2. Zasady etyczne

      2.1. Poszanowanie praw i godności osoby ludzkiej

Psychologowie darzą odpowiednim szacunkiem podstawowe prawa, godność i wartość każdego człowieka, i wspierają ich rozwój. Szanują prawa jednostki do prywatności, poufności, samostanowienia i autonomii, w zgodzie z innymi zawodowymi zobowiązaniami psychologa i z prawem.

      2.2. Kompetencje

Psychologowie starają się zapewniać i zachowywać wysokie standardy kompetencji w swojej pracy. Znają granice swoich kompetencji i ograniczenia swojej wiedzy fachowej. Świadczą tylko takie usługi i stosują tylko takie techniki, do których upoważnia ich wykształcenie, praktyka lub doświadczenie.

      2.3. Odpowiedzialność

Psychologowie są świadomi zawodowej i naukowej odpowiedzialności względem swoich klientów, wspólnoty i społeczeństwa w którym pracują i żyją. Psychologowie unikają wyrządzania szkody i są odpowiedzialni za swoje działania, i w miarę możliwości upewniają się, czy ich usługi nie są nadużywane.

       2.4. Etyka

Psychologowie starają się promować zasady etyczne w nauce, nauczaniu i praktykowaniu psychologii. W działaniach tych psychologowie są rzetelni, uczciwi i pełni szacunku wobec innych. Próbują wyjaśnić stronom, na czym polega ich funkcja oraz właściwie ją wypełniać.

      3. Treść Kodeksów Etycznych
          Stowarzyszeń Członkowskich

W niniejszym Meta-kodeksie termin "klient" odnosi się do każdej osoby, pacjenta, a także osób pozostających z psychologiem w relacji zależności oraz organizacji, z którymi psycholog ma relacje zawodowe, w tym relacje pośrednie.

Zawodowe kodeksy etyczne psychologów muszą uwzględniać co następuje:

 • Zawodowe postępowanie psychologów musi być rozpatrywane w ramach ich roli zawodowej, określonej przez relację zawodową.

 • Nierówności w zakresie wiedzy i władzy zawsze wpływają na relacje zawodowe psychologów z klientami i kolegami.

 • Im większa nierówność w relacji zawodowej i im większa zależność klientów, tym większą odpowiedzialność ponosi zawodowy psycholog.

 • Odpowiedzialność psychologa musi być rozpatrywana w kontekście relacji zawodowej.

      Współzależność czterech zasad

Należy pamiętać, że zawsze istnieją silne wzajemne powiązania między czterema podstawowymi zasadami etycznymi.
Dla psychologów oznacza to, że rozwiązywanie kwestii lub dylematów etycznych wymaga refleksji, a często rozmowy z klientami i kolegami, uwzględniającej wagę poszczególnych zasad etycznych. Podejmowanie decyzji i działań jest konieczne, nawet jeśli jakieś kwestie pozostają sporne.

      3.1. Poszanowanie praw i godności osoby ludzkiej

      3.1.1. Ogólny szacunek

 1. Szacunek dla wiedzy, intuicji, doświadczenia i specjalistycznej wiedzy klientów, stron trzecich, kolegów, studentów i ogółu społeczeństwa.

 2. Świadomość różnic indywidualnych, kulturowych i różnic związanych z pełnionymi rolami, w tym różnic związanych z niepełnosprawnością, płcią, orientacją seksualną, rasą, pochodzeniem etnicznym, narodowością, wiekiem, religią, językiem i pozycją społecznoekonomiczną.

 3. Unikanie praktyk, które są wynikiem uprzedzeń i mogą prowadzić do dyskryminacji.

      3.1.2. Prywatność i poufność

 1. Ograniczenie się do poszukiwania i przekazywania tylko tych informacji, które są potrzebne z punktu widzenia celu zawodowego.

 2. Właściwe przechowywanie i obchodzenie się z informacjami i zapisami, w dowolnej formie, aby zapewnić ich poufność, w tym stosowanie należytych zabezpieczeń, by dane miały charakter anonimowy, jeśli sytuacja tego wymaga, i udostępnianie materiałów tylko tym osobom, które z uzasadnionych powodów powinny je znać.

 3. Obowiązek poinformowania klientów i innych osób, z którymi pozostaje się w relacji zawodowej, o prawnych ograniczeniach dotyczących zachowania poufności.

 4. Obowiązek, by wówczas gdy system prawny wymaga ujawnienia informacji, ograniczyć się do ujawnienia wyłącznie tych informacji, które są istotne dla sprawy.

 5. Świadomość potencjalnego konfliktu między zasadą poufności a obowiązkiem ochrony klienta lub znaczącej strony trzeciej.

 6. Świadomość, że klient ma prawo dostępu do materiałów i zapisów, które go dotyczą, oraz do uzyskania koniecznej pomocy i konsultacji, co oznacza obowiązek dostarczenia mu stosownych i wyczerpujących informacji i służenia jego dobrze pojętemu interesowi, oraz świadomość, że prawo to rozciąga się na osoby, które pozostają w innego rodzaju relacji zawodowej z psychologiem, np. biorą udział w badaniach.

 7. Przechowywanie danych i pisanie raportów w taki sposób, by ich dostępność dla klienta nie narażała na szwank poufnego charakteru informacji dotyczących innych osób.

      3.1.3. Świadoma zgoda i dobrowolność zgody

 1. Wyjaśnianie i omawianie profesjonalnych działań, procedur i możliwych konsekwencji działań psychologa, które ma na celu upewnienie się, że klient udziela świadomej zgody przed i w trakcie interwencji psychologicznej.

 2. Wyjaśnianie klientom procedur dotyczących przechowywania zapisów i przedstawiania raportów.

 3. Świadomość, że klientów może być kilku, i że mogą to być klienci pierwszego i drugiego planu, mający różne relacje zawodowe z psychologiem, dla którego ta sytuacja oznacza szereg różnych obowiązków.

      3.1.4. Samostanowienie

 1. Maksymalizowanie autonomii i samostanowienia klienta, w tym poszanowanie ogólnego prawa do wejścia w relację zawodową z psychologiem i do zakończenia tej relacji, przy świadomości, że zasada autonomii powinna być równoważona przez zależność od innych i wspólnotę działań.

 2. Określenie granic tego rodzaju samostanowienia przy uwzględnieniu takich czynników jak wiek rozwojowy klienta, zdrowie psychiczne oraz ograniczenia nałożone przez postępowanie sądowe.

      3.2. Kompetencje

      3.2.1. Świadomość etyczna

Obowiązek dobrej znajomości zasad etycznych, w tym Kodeksu Etycznego, i łączenie kwestii etycznych z praktyką zawodową.

      3.2.2. Granice kompetencji

Obowiązek praktykowania w granicach kompetencji wynikających z wykształcenia, praktyki i doświadczenia.

      3.2.3. Granice procedur

 1. Świadomość ograniczeń procedur dla konkretnych zadań, i ograniczeń wniosków jakie można wyprowadzać w różnych warunkach i dla różnych celów.

 2. Obowiązek praktykowania w ramach istniejących teorii i metod, oraz znajomości najważniejszych kierunków rozwoju swojej dyscypliny.

 3. Obowiązek poszukiwania równowagi między potrzebą zachowania ostrożności w stosowaniu nowych metod a świadomością, że nieustannie pojawiają się nowe obszary praktyki i nowe metody, i że jest to zjawisko pozytywne.

      3.2.4. Stały rozwój

Obowiązek stałego rozwoju zawodowego.

      3.2.5. Niezdolność

Obowiązek zaprzestania praktyki jeśli zdolność osądu zostaje nadwątlona, także przez problemy o charakterze przejściowym.

      3.3. Odpowiedzialność

      3.3.1. Ogólna odpowiedzialność

 1. Za jakość i skutki działalności zawodowej psychologa.

 2. Za dobre imię zawodu psychologa.

      3.3.2. Propagowanie wysokich standardów

Propagowanie i utrzymywanie wysokich standardów działalności naukowej i praktycznej, i prowadzenie jej zgodnie z Kodeksem Etycznym.

      3.3.3. Unikanie wyrządzania szkody

 1. Unikanie nadużywania wiedzy i praktyki psychologicznej, minimalizowa dających się przewidzieć i nieuchronnych szkód.

 2. Świadomość potrzeby zachowania szczególnej ostrożności w toku badań naukowych lub w procesie oceny osób, które nie udzieliły zgody.

      3.3.4. Ciągłość opieki

 1. Poczuwanie się do odpowiedzialności za niezbędną ciągłość opieki zawodowej nad klientami, w tym za współpracę z innymi specjalistami, i za podjęcie odpowiednich działań, kiedy zachodzi konieczność zawieszenia lub zakończenia swojego zaangażowania.

 2. Odpowiedzialność za klienta po formalnym zakończeniu relacji zawodowej.

      3.3.5. Rozszerzona odpowiedzialność

Wzięcie na siebie ogólnej odpowiedzialności za działania naukowe i praktyczne, w tym za standardy etyczne pracowników, asystentów, osób będących pod superwizją i studentów.

      3.3.6. Rozwiązywanie dylematów

Świadomość, że zdarzają się dylematy etyczne i że na psychologu spoczywa odpowiedzialność za wyjaśnienie takich dylematów i konsultacje z kolegami i krajowym Stowarzyszeniem, oraz za poinformowanie odpowiednich osób o wymaganiach Kodeksu Etycznego.

      3.4. Etyka zawodowa

      3.4.1. Świadomość ograniczeń zawodowych

Obowiązek bycia świadomym własnych ograniczeń osobistych i zawodowych, zalecenie, by w trudnych sytuacjach korzystać ze specjalistycznej pomocy i wsparcia.

      3.4.2. Uczciwość i precyzja

 1. Precyzja w przedstawianiu kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia, kompetencji i afiliacji.

 2. Precyzja w przedstawianiu wiedzy, obowiązek dostrzegania i nie ukrywania alternatywnych hipotez, dowodów lub wyjaśnień.

 3. Uczciwość i dokładność w odniesieniu do wszelkich finansowych konsekwencji relacji zawodowej.

 4. Uznawanie potrzeby precyzji oraz ograniczeń wniosków i opinii formułowanych w profesjonalnych raportach i wypowiedziach.

      3.4.3. Szczerość i otwartość

 1. Ogólny obowiązek dostarczania informacji i unikania kłamstwa w badaniach naukowych i praktyce zawodowej.

 2. Obowiązek nie ukrywania informacji i nie odwoływania się do chwilowych kłamstw, jeżeli dostępne są alternatywne procedury. Jeżeli kłamstwo miało miejsce, istnieje obowiązek poinformowania o nim i odbudowania zaufania.

      3.4.4. Konflikt interesów i wykorzystywanie

 1. Świadomość problemów, które mogą wynikać z dwoistego powiązania i obowiązek unikania takich dwoistych powiązań, które zmniejszają niezbędny dystans zawodowy lub mogą prowadzić do konfliktu interesów lub wykorzystywania klienta.

 2. Zakaz wykorzystywania kontaktu zawodowego do przyszłych osobistych, religijnych, politycznych lub ideologicznych interesów.

 3. Świadomość tego, że konflikt interesów i nierównowaga sił w relacji zawodowej mogą istnieć także po formalnym zakończeniu relacji, i że nadal może obowiązywać odpowiedzialność zawodowa.

      3.4.5. Działalność kolegów

Obowiązek przekazywania uzasadnionych uwag krytycznych dotyczących zawodowej działalności kolegów i obowiązek powiadamiania kolegów, a w razie potrzeby także odpowiednich stowarzyszeń zawodowych i władz, jeśli istnieje podejrzenie, że doszło do nieetycznego działania.

(Czytaj więcej... | )

Różne: EFEKT FLYNNA
Wysłany przez admin dnia 08-07-2013 (22893 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

WYNIKI w Skali Inteligencji WECHSLERA dla Dzieci (WISC-R)

EFEKT FLYNNA

Polskie normy do WISC-R zostały opracowane ponad 20 lat temu. Ze względu na zjawisko znane pod nazwą „efektu Flynna” (Flynn, 2012) wyniki (wyrażone w Ilorazie Inteligencji) uzyskiwane przez obecnie badane dzieci są zawyżone w stosunku do tych, jakie dzieci te otrzymywałyby, gdyby normy były aktualne. Rezultaty polskich badań pokazują, że różnica wynosi około 7-9 punktów Ilorazu Inteligencji (Jaworowska, 2010; Jaworowska, Matczak, Fecenec, 2013).

Jak, w takiej sytuacji, psycholog powinien interpretować wyniki w WISC-R badanych dzieci? Nie powinien stosować żadnych algorytmów (wzorów), które automatycznie zamieniałyby uzyskany wynik na wynik „poprawiony”. Natomiast powinien interpretować uzyskany wynik, uwzględniając wiedzę na temat błędu wynikającego z nieaktualnych norm. Innymi słowy, powinien przyjąć, że choć wynik otrzymany dziecka wynosi np. Ilor.Int. = 80, to biorąc pod uwagę „efekt Flynna” związany z nieaktualnymi normami, jest to najprawdopodobniej wynik w granicach 73-71 Ilorazu Inteligencji.

(Czytaj więcej... | )

Różne: Badanie - Zawody zaufania publicznego
Wysłany przez admin dnia 19-04-2008 (4486 odsłon)
Różne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Informuję uprzejmie, ze otrzymaliśmy raport z badań PENTORA wykonanych na zamówienie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa p.t. "Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków", który został ostatnio opublikowany. Tekst raportu dostępny jest na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://www.piib.org.pl/
Link do tekstu poniżej.
Zachęcam do lektury raportu, który dostarcza istotnej informacji o społecznym odbiorze również naszego zawodu. Przyda się ona w działaniach na rzecz realizacji naszych samorządowych celów.

Z serdecznymi koleżeńskimi pozdrowieniami
Adam Niemczyński
Przewodniczący PTP

Pobierz raport "Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków"

(Czytaj więcej... | )

Różne: ANKIETA dla psychologów posiadających I stopień specjalizacji.
Wysłany przez admin dnia 15-11-2012 (9377 odsłon)
PTP

Szukając rozwiązania problemu uzupełnienia I stopnia specjalizacji z psychologii klinicznej zwracamy się z prośbą do Koleżanek i Kolegów posiadających ten stopień o pilne wypełnienie załączonej ankiety. Będziemy się starać w Ministerstwie Zdrowia, by wprowadziło tryb specjalny, ale musimy uzyskać orientację ile osób jest chętnych, by uzupełnić specjalizację.

Jan Tylka - Krajowy Konsultant
Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Ankieta do pobrania

(Czytaj więcej... | )

Różne: 2021_02_22 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.
Wysłany przez admin dnia 22-02-2021 (806 odsłon)
Różne
INFORMACJA O SZKOLENIU PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ".
 
Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje szkolenia dla psychologów prowadzących badania osób pracujących z bronią i kandydatów ubiegających się o zezwolenie naposiadanie broni na podstawie art. 15c z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2020, poz.955) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. ( Dz. U. z 2019 poz.1562 z późn. zm.)

Celem szkolenia jest rzetelne przygotowanie kadry psychologów do prowadzenia powyższych badań wg programu zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymagania:
 1. tytuł magistra psychologii
 2. co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata praktyki w diagnozowaniu, w ostatnim pięcioleciu zatrudnienie na stanowisku psychologa.
W związku ze stanem epidemii, możliwością zakażeniem wirusem, zmieniona została formuła szkolenia z trybu stacjonarnego na on-line do odwołania. Szkolenie będzie odbywać się weekendowo.
Wykłady i warsztaty w terminach :
10 - 11.04.2021 r. (sobota, niedziela)
17 - 18.04.2021 r. (sobota, niedziela)
24.04.2021 r.         (sobota)
Zajęcia superwizyjne dotyczące orzekania połączone z rozmową egzaminacyjną na bazie własnych badań diagnostycznych i przygotowanych orzeczeń odbędą się w terminie :
29.05.2021 r.  (sobota)

(Czytaj więcej... | )

Różne: 2021_02_16 Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie publikacji MEN
Wysłany przez admin dnia 16-02-2021 (453 odsłon)
Różne
Stanowisko Komitetu Psychologii PAN
w sprawie publikacji "Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych"
przez Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.

(Czytaj więcej... | )

Różne: 2020_03_23 KORONAWIRUS - PRZYDATNE INFORMACJE
Wysłany przez admin dnia 23-03-2020 (2099 odsłon)
Różne

(Czytaj więcej... | )

Różne: 2020_03_22 WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
Wysłany przez admin dnia 22-03-2020 (7748 odsłon)
Różne
POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE
POMOC W STANIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Lista psychologów - członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
oferujących bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób wymagających wsparcia w ramach akcji
Polskie Towarzystwo Psychologiczne - pomoc w stanie epidemii koronawirusa.

Informujemy, że poniższa lista będzie stopniowo aktualizowana zgodnie z bieżącymi zgłoszeniami
Informujemy, że w akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie epidemii koronawirusa mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni PTP lub członkowie nadzwyczajni PTP posiadający certyfikaty lub rekomendacje Towarzystwa w zakresie umiejętności specjalistycznych.

Imię i Nazwisko
Dane Kontaktowe
Uwagi
Krzysztof Bakalarztel. 731 03 10 86
e-mail: polskipsychologsydney@gmail.com
Skype: polskipsychologsydney
strona www: www.polski-psycholog.com
 
Sylwia Barsow
tel. 609 970 121
e-mail: sbarsow@gmail.com
 
Agnieszka Blejatel. 602 804 773
e-mail: agnieszka.bleja@icloud.com
 
Aleksandra Borkowskatel. 606 363 804
e-mail: alexabo@poczta.onet.pl
 
Joanna Czupryńska-Wiewióra
tel. 504 082 116
konsultacje telefoniczne lub online z wykorzystaniem Whatsapp lub Skype
Katarzyna Dallemura-Grześ
tel. 600 646 755
e-mail: k.dallemura@wp.pl
 
Maria Dekerttel. 600 990 878 
Marzanna Farnicka
e-mail: marzanna@farnicka.pl 
Ilona Fekietae-mail: ilonaarendt@gmail.com 
Anna Głowacz
tel. 605 668 520 
Agata Hensoldt - Jankowska
tel. 696 086 745
e-mail: agata.hensoldt@osrodekprzystan.com
www.osrodekprzystan.com
 
Justyna Iwanowskatel. 607 655 266
e-mail: just.in.zgora@gmail.com
messenger: Justyna Iwanowska Psycholog
www.justynaiwanowska.pl
 
Paulina Jaworska
tel. 519 162 423poniedziałek, środa, piątek, sobota,
w godzinach  15.00 - 22.00
Andrzej Kędzierski
tel. 730 822 320
w godz. 10.00 - 21.00
Marta Kocembae-mail: marta.kocemba@yahoo.com 
Jolanta Kruszakin
 tel. 517 075 892Sulęcin / Gorzów Wielkopolski

poniedziałek 14.00 - 16.00
czwartek 14.00 - 16.00
piątek 14.00 - 16.00
sobota 08.00 - 10.00
Barbara Langman
Whats App: Barbara Langman
e-mail: barbaralangman@gmail.com
poniedziałki 9.00 - 12.00
środy 15.30 - 18.00
soboty 10.00 - 13.00
Dorota Lebiatowska

tel. 690 555 301
e-mail: dorota.lebiatowska@wp.pl
 
Agnieszka Laus-Rzepecka
tel. 601 826 907 
Mirosław Madejski
tel. 512 634 964czwartek, piątek, sobota 13.00 - 19.00
Aleksandra Musielak
tel. 507 196 221
skype: Aleksandra Musielak
 
Joanna Nolbrzak Drozd
tel. 663 010 181piatek 16.00-18.00
sobota 16.00-18.00
Teresa Panas
e-mail: tpanas@poczta.onet.pl
tel. 509 257 885
 
Ewa Roszak
e-mail: ewam.roszak@gmail.com
Skype: ewam.roszak
Skype:
wtorki 18.00-20.00
(rozpoczynając od 24.03)  
czwartki 18.00-20.00
(rozpoczynając od 19.03)
Anna Sachanowicz
tel. 516 383 545
e-mail: anna.sachanowicz@gmail.com
 
Danuta Skomerska-Suszek
tel. 600 828 816
poniedziałek 18.00 - 20.00
wtorek 18.00 - 20.00
środa 18.00 - 20.00
czwartek 16.00 - 20.00
piątek 20.00 - 22.00
sobota 10.00 -14.00
niedziela 14.00 - 18.00
Aleksandra Stanektel. 512 357 158
e-mail: pracownia@mocpoznania.pl
skype: Aleksandra Stanek, Poznań
 
Wojciech Szlaguratel. 732 896 665
wtorek    13.00 - 16.00
czwartek 13.00 - 17.00
Dominik Szlitter
tel. 797-198-549
 
Krzysztof Troczyńskitel. 604 109 592
e-mail: krzysztof.troczynski@interia.pl
 
Barbara Żukowskatel. 606 95 30 66
www.pracowniaintegra.pl
Białystok
wtorek -17.00-18.00
piątek 8.00-10.00
Jarosław Żukowski
tel. 664 95 19 24
www.pracowniaintegra.pl
Białystok
poniedziałek 12.00-13.00
wtorek 18.00-19.00

(Czytaj więcej... | )

Różne: 2016_05_16 Standardy opiniowania psychologicznego
Wysłany przez admin dnia 16-05-2016 (9231 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych - 9 kwietnia 2016.

Przedstawiamy wypracowane w szerokiej konsultacji standardy.

(Czytaj więcej... | )

Różne: 2016-03-22 Psycholog jako zawód
Wysłany przez admin dnia 22-03-2016 (2349 odsłon)
Różne

Sześć powodów, dla których powinniśmy być razem

J. M. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska_Psycholog jako zawód_PP 2015,4.pdf

(Czytaj więcej... | )

Różne: 2014-02-11 ZAWÓD PSYCHOLOGA
Wysłany przez admin dnia 11-02-2014 (2247 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa

INFORMACJA O ANKIECIE DOTYCZĄCEJ ZAWODU PSYCHOLOGA

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikował sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii na temat regulacji wykonywania zawodu psychologa i powołania samorządu zawodowego psychologów przeprowadzonych w okresie od 31 października do 31 grudnia 2013 roku.

Treść dokumentu w formie elektronicznej

(Czytaj więcej... | )

Różne: 2006-01-28 Tragedia w Chorzowie
Wysłany przez admin dnia 30-01-2006 (8321 odsłon)
Różne

LISTA OŚRODKÓW GOTOWYCH DO UDZIELANIA
BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
POSZKODOWANYM W TRAGEDII W CHORZOWIE.
 

WE WSKAZANYCH MIEJSCACH, ZARÓWNO KAŻDY POSZKODOWANY W TRAGEDII W CHORZOWIE I JEGO RODZINA, JAK RÓWNIEŻ OSOBY ZAANGAŻOWANE W UDZIELANIE POMOCY OFIAROM WYPADKU, MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ PO POMOC PSYCHOLOGICZNĄ. WSKAZANE OŚRODKI ZGŁOSIŁY SWĄ GOTOWOŚC DO UDZIELANIA POMOCY I ZAPEWNIAJĄ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANĄ KADRĘ.

PAMIĘTAJMY, ŻE SKUTKI STRESU POURAZOWEGO SĄ CZASEM ODDALONE W CZASIE, DLATEGO BARDZO WAŻNYM JEST, ZAPEWNIENIE WSPARCIA I POMOCY DŁUGOFALOWEJ.

INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE UNIWERSYTET ŚLĄSKI UDOSTĘPNIŁ BEZPŁATNIE DLA RODZIN POSZKODOWANYCH HOTEL PRZY UL. BYTKOWSKIEJ.

W HOTELU FUNKCJONUJE PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, W KTÓRYM PRACOWNICY WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ CZŁONKOWIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOOGICZNEGO, PEŁNIĄ DYŻURY

CODZIENNIE W GODZINACH 10.00 – 16.00.

Przewodnicząca Oddziału Terenowego Katowice
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Dr Beata Kozak

(Czytaj więcej... | )

Różne: . Techniki projekcyjne
Wysłany przez admin dnia 04-03-2012 (38549 odsłon)
Narzędzia pracy Psychologa
· Techniki projekcyjne - czy ich stosowanie w diagnozie psychologicznej jest uzasadnione merytorycznie?

· Jak odróżnić dziecko od kąpieli.

· Stanowisko Pracowni Testów Psychologicznych PTP Spółka z o.o. wobec akcji Klubu Sceptyków Polskich

· Jak odróżnić dziecko od kipieli.

(Czytaj więcej... | )