Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Rekomendacje: { Komunikat dla certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów psychoterapii }
Wysłany przez admin dnia 23-01-2005 (4979 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje
Zarząd Główny PTP informuje, że dostosował nazwę rekomendacji Towarzystwa dla psychoterapeutów do wymagań NFZ. Rekomendacje nazywają się: certyfikat psychoterapeuty i certyfikat superwizora psychoterapii.

Dla wszystkich rekomendowanych zostały przygotowane nowe dokumenty rekomendacyjne. Opłaty wynoszą:
- dla psychoterapeuty 25,00 zł
- dla superwizora psychoterapii 45,00 zł

Odbiór dokumentów i stosowna wpłata mogą być dokonane w biurze ZG PTP. Można także dokonać wpłaty na rachunek ZG. Formularz przelewu z numerem konta są do wydrukowania z naszej strony. Jeżeli przekazanie dokumentów miałoby nastąpić listownie, prosimy o zwiększenie opłaty o 5 zł na koszty listu poleconego.

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: XIV. Program PARTNER
Wysłany przez admin dnia 05-07-2006 (8520 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Program PARTNER

Warszawa lipiec 2006 roku

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: XIII. Rekomendacje dla szkoleń psychometrycznych.
Wysłany przez admin dnia 15-04-2013 (4415 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Procedura rekomendacji szkoleń z psychometrii oraz z poszczególnych testów
przeznaczonych
dla profesjonalistów niebędących psychologami

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
(pełny tekst)

 


     I.   Zasady ogólne
  1. Szkolenia przeznaczone są dla profesjonalistów niebędących psychologami, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do stosowania testów wymienionych w wykazie pn. KATEGORYZACJA TESTÓW (obejmujących testy wydawnictw Pracowni Testów Psychologicznych PTP oraz ERDA) w grupach B1, B2 oraz w grupach wydzielonych w ramach ścieżek specjalistycznych B2plus.

  2. Wykaz KATEGORYZACJA TESTÓW jest publikowany na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakładce Metody diagnostyczne.

  3. Szkolenia, które mogą zostać objęte programem rekomendacyjnym PTP, to takie, których programy dotyczą metod objętych KATEGORYZACJĄ PTP oraz, których programy są zgodne z wytycznymi Komisji ds. testów (pp. II, III i IV tego regulaminu).

   Komisja rozpoznaje trzy typy szkoleń:
   (1)    szkolenia z psychometrii,
   (2)    szkolenia z poszczególnych metod z kategorii B2,
   (3)    zaawansowane szkolenia dla użytkowników testów w ramach poszczególnych ścieżek specjalistycznych B2plus.

  Celem procedury rekomendacyjnej jest zapewnienie osobom ubiegającym się o dostęp (możliwość zakupu i stosowania) do narzędzi diagnostycznych objętych kategoryzacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego rzetelnej wiedzy psychometrycznej niezbędnej do wykorzystywania w praktyce metod z grup B1, B2 oraz B2plus, poprzez kontrolę jakości szkoleń podmiotów za nie odpowiedzialnych oraz weryfikację przygotowania i kwalifikacji osób szkolących.

  O rekomendacje mogą ubiegać się osoby lub instytucje, które spełniają opisane niżej warunki.

  Szkolenie, która uzyska rekomendację, ma prawo do używania następującego określenia „(nazwa szkolenia i prowadzącej je placówki) rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne”

  Lista szkoleń, które uzyskają rekomendację, będzie publikowana na bieżąco na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  Po każdej edycji szkolenia wnioskodawca, który otrzymał rekomendację, przesyła do Zarządu Głównego PTP:

  1. Informację o liczbie uczestników szkolenia.
  2. Imienną listę osób, które pomyślnie zaliczyły szkolenie i spełniły wszystkie wymagane programem warunki, a w związku z tym uzyskują certyfikat umożliwiający korzystanie z testów grupy B1, określonych testów z grupy B2, lub grupy testów B2plus w ramach poszczególnych ścieżek specjalistycznych. Certyfikaty dla uczestników są podpisywane przez przewodniczącego PTP i prowadzącego szkolenie.
  3. Podsumowanie wyników oceny satysfakcji udziału w szkoleniu (na podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych): osoba/instytucja odpowiedzialna za prowadzenie rekomendowanych przez PTP szkoleń, przekazuje do biura ZG PTP, zbiorcze podsumowanie wyników ankiety ewaluacyjne wg ustalonego wzoru z każdej edycji szkolenia..

  Procedura uzyskiwania rekomendacji

  1. Organizator szkolenia starający się o rekomendację przedkłada WNIOSEK, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnych opisanych poniżej oraz program prowadzonego szkolenia. Cała dokumentacja składana jest w formie papierowej i elektronicznej za pośrednictwem biura Zarządu Głównego PTP.
  2. Kompletna dokumentacja jest przekazywana do Komisja Testów PTP, która powołuje spośród siebie jej recenzenta. Na podstawie recenzji Komisja Testów sporządza opinię o zgłaszanym szkoleniu. Wszyscy członkowie Komisji Testów otrzymują pełną dokumentację wniosku drogą elektroniczną.
  3. Posiedzenia Komisji Testów są protokołowane. Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Komisji. W omawianiu i głosowaniu wniosku nie mogą brać udziału członkowie Komisji pozostający w aktualnej zależności służbowej z wnioskodawcą lub sami będący wnioskodawcami.
  4. Komisja ma prawo zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie informacji dodatkowych lub uzupełniających. Odrzucenie wniosku wymaga uzasadnienia.
  5. Odwołania od decyzji Komisji Testów dotyczących odmowy przyznania rekomendacji wnioskodawca może składać do Zarządu Głównego PTP w terminie 30 dni od jej otrzymania.
  6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Komisja przedstawia Zarządowi Głównemu PTP wniosek o przyznanie rekomendacji konkretnemu szkoleniu.

  Zatwierdzenie przez ZG PTP rekomendacji dla szkolenia upoważnia przewodniczącego PTP do podpisania umowy z organizatorem szkolenia. W umowie określany jest czas rekomendowania (nie dłużej niż 2 lata), liczba planowanych edycji, zobowiązania placówki wobec PTP, w tym warunki odpłatności za rekomendację wynoszącą 5% od opłat wnoszonych przez uczestników szkolenia powiększoną o należną stawkę podatku VAT.

  Polskie Towarzystwo Psychologiczne w ramach odpłatności za rekomendację szkoleń z metod B1, B2 oraz grup metod objętych ścieżkami specjalistycznymi B2plus zapewnia organizatorowi szkolenia:

  1. prawo do używania następującego określenia „(nazwa szkolenia i prowadzącej je placówki) rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne”
  2. publikację na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informacji o przyznaniu rekomendacji i wciągnięcie nazwy placówki/osoby na listę instytucji rekomendowanych przez PTP w zakresie przeprowadzania szkoleń psychometrycznych (odpowiednio do przyznanej rekomendacji: z grup metod B1, B2 lub B2plus)
  3. promocję rekomendowanych szkoleń z psychometrii i metod poprzez zamieszczanie na stronie internetowej PTP w zakładkach „Aktualności” oraz „Szkolenia i warsztaty” informacji o każdej uruchomionej edycji szkolenia
  4. możliwość publikowania na stronie internetowej organizatora szkolenia listy osób, które uzyskały prawo do zakupu i stosowania poszczególnych metod z grup B1, B2, B2plus wraz z numerem przyznanego przez Towarzystwo certyfikatu
  5. licencję na posługiwanie się logo PTP w zakresie promocji rekomendowanych szkoleń (na warunkach określonych w umowie zawieranej między organizatorem szkolenia a ZG PTP).

  Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o rekomendację:

  1. WNIOSEK sporządzony według ustalonego wzoru.
  2. Szczegółowy program szkolenia
  3. Planowane terminy szkoleń
  4. Warunki zaliczenia szkolenia zawierające:

   1. w przypadku szkoleń dotyczących testów z grupy B1 – obligatoryjny sprawdzian składający się z 2 części – teoretycznej oraz praktycznej (zastosowanie wybranego narzędzia); Komisja ma prawo wglądu we wzór egzaminu (sprawdzianu);
   2. w przypadku szkoleń dotyczących testów z grupy B2 – obligatoryjne wykonanie pracy empirycznej; Komisja ma prawo wglądu we wzór pracy.
   3. w przypadku szkoleń B2plus (poziom zaawansowany) – obligatoryjny sprawdzian umiejętności (w teorii i praktyce) wykorzystywania testów psychologicznych w obszarze praktyki diagnostycznej zgodnej z wybraną ścieżką specjalistyczną. Komisja ma prawo wglądu we wzór egzaminu.

  5. Życiorysy zawodowe osób prowadzących szkolenie.
  6. OŚWIADCZENIE o spełnieniu wymogów kwalifikacji przez prowadzących szkolenie
  7. Zobowiązanie osoby/instytucji odpowiedzialnej za szkolenie, że będzie realizować szkolenie według załączonego programu, przestrzegać kodeksu etycznego psychologa oraz przesyłać po każdej edycji zbiorcze podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych z każdej edycji szkolenia oraz informację, że rozpoczyna kolejną edycję tego samego szkolenia.
  8. Informacja o planowanej liczbie uczestników z tym, że część praktyczna może być prowadzona przez jedną osobę w grupie nie większej niż 15 osób.
  9. Informacja o koszcie szkolenia dla uczestnika.
  10. Proponowany wzór zaświadczenia i certyfikatu dla uczestników szkolenia.

  Szkolenie może prowadzić osoba mająca ukończone magisterskie studia psychologiczne, która:

  1. pracuje w zespole zajmującym się konstruowaniem, adaptowaniem, doskonaleniem narzędzi psychometrycznych i/lub kształceniem w tym zakresie;
  2. zna standardy stosowania testów i przestrzega zasad ich wykorzystywania.
  3. ma doświadczenie dydaktyczne (udokumentowane).

  Komplet dokumentów należy przesłać w dwóch wersjach:

  • papierowej: na adres Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa z adnotacją na kopercie: Szkolenie z psychometrii,
  • elektronicznej: na adres ptp@psych.uw.edu.pl


   II.   Ramowy Program szkolenia z psychometrii, którego zaliczenie upoważnia do stosowania i nabywania metod z grupy B1.

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających wykształcenie na poziomie magisterskim, a niebędących psychologami, które pracują z ludźmi. W szkoleniu mogą uczestniczyć też psychologowie oraz studenci V roku jednolitych magisterskich studiów psychologicznych (lub II roku studiów II stopnia z psychologii, pod warunkiem, że licencjat również uzyskali z psychologii). Szkolenie powinno być profilowane w taki sposób, aby podawane przykłady, zadania praktyczne oraz sprawdzian wiedzy i kompetencji dotyczyły narzędzi z grupy B1. Osoby prowadzące szkolenie powinny mieć udokumentowaną wiedzę z zakresu psychometrii oraz doświadczenie dydaktyczne. Szkolenie nie powinno być krótsze niż 15 godzin lekcyjnych.

  Każdy certyfikowany program szkolenia powinien zawierać następujące elementy:

 1. Podstawowe zasady etyczne obowiązujące w sytuacji badania testami
  1. Kontakt z osobą badaną
  2. Zasady zawierania kontraktu
  3. Pojęcie świadomej zgody,
  4. Prawa i obowiązki osoby badanej testem
  5. Zadania praktyczne

 2. Co to jest test psychologiczny?
  1. Definicja testu
  2. Pośredniość pomiaru dokonywanego za pomocą testu

 3. Procedura badania testem
  1. Pojęcie standaryzacji i jej rola w procesie badania testem
  2. Rola instrukcji i konieczność jej przestrzegania
  3. Jakie informacje o procedurze standaryzacji można znaleźć w podręczniku testowym?
  4. Zadania praktyczne

 4. Pojęcie rzetelności testu
  1. Co to jest rzetelność?
  2. Metody badania rzetelności oraz dostarczane przez nie informacje
  3. Współczynnik rzetelności i jego interpretacja
  4. Błąd standardowy pomiaru i jego związek z rzetelnością testu
  5. Przedział ufności i jego wykorzystanie w diagnozie testowej
  6. Jakie informacje o rzetelności można znaleźć w podręczniku testowym?
  7. Zadania praktyczne

 5. Pojęcie trafności testu
  1. Co to jest trafność testu?
  2. Rodzaje źródeł danych na temat trafności
  3. Jakie informacje o trafności można znaleźć w podręczniku testowym?
  4. Zadania praktyczne

 6. Normalizacja wyników
  1. Pojęcie normalizacji w psychometrii
  2. Rozkład wyników otrzymanych w teście jako podstawa normalizacji
  3. Podstawowe parametry rozkładu ( średnia i odchylenie standardowe)
   i ich znaczenie w interpretacji wyników testu
  4. Pojęcie grupy odniesienia
  5. Rodzaje norm i ich interpretacja
  6. Jakie informacje o normach można znaleźć w podręczniku testowym?
  7. Zadania praktyczne.

  Ocena kompetencji i ewaluacja szkolenia

  Certyfikat ukończenia szkolenia uzyskuje się na podstawie zaliczenia podstawowego sprawdzianu zawierającego część teoretyczną i praktyczną (zastosowanie wybranego narzędzia) przy uzyskaniu 70% poprawnych odpowiedzi z każdej z tych części. Osoba, która uczestniczyła w szkoleniu i nie zaliczyła sprawdzianu, może go jeden raz poprawiać bez konieczności powtórnego udziału w szkoleniu. Certyfikat można uzyskać eksternistycznie, tzn. bez konieczności udziału w szkoleniu, a tylko zaliczając sprawdzian. Osoba, która zalicza sprawdzian w trybie eksternistycznym, nie może go poprawiać. W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu osoba ma obowiązek wzięcia udziału w szkoleniu i dopiero po jego ukończeniu przystąpienie do kolejnego sprawdzianu.

  Organizator szkolenia przedkłada Komisji kryteria zaliczenia szkolenia oraz zobowiązuje się do wykonania ewaluacji według ustalonego wzoru ankiety ewaluacyjnej i przekazania do biura ZG PTP zbiorczego podsumowania wyników.

 III.   Ramowy program szkolenia z metod grupy B2

  Szkolenie jest zasadniczo przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie na poziomie magisterskim, a niebędących psychologami, które pracują z ludźmi. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uzyskanie certyfikatu PTP potwierdzającego pozytywne zaliczenie egzaminu z psychometrii przebiegającego według wytycznych Komisji ds. Testów. Obowiązek ten nie dotyczy psychologów i studentów V roku jednolitych magisterskich studiów psychologicznych (lub II roku studiów II stopnia z psychologii, pod warunkiem, że licencjat również uzyskali z psychologii), którzy również mogą uczestniczyć w tych szkoleniach. Celem szkolenia jest precyzyjne wprowadzenie w zasady stosowania danej metody (lub grupy metod) oraz trening kompetencji koniecznych dla jej stosowania. Efektem ma być nabycie kompetencji niezbędnych dla profesjonalnego posługiwania się daną metodą (lub grupą metod), co jest równoznaczne z umiejętnością samodzielnego posługiwania się podręcznikiem dla użytkownika testu (lub innymi materiałami umożliwiającymi zapoznanie się z podstawowymi parametrami psychometrycznymi narzędzia i standardową procedura jego stosowania, interpretowania i obliczania wyników). Szkolenie nie powinno być krótsze niż 6 godzin lekcyjnych. Zaliczenie szkolenia daje dostęp tylko do testu lub grupy testów objętych szkoleniem. Dostęp do wszystkich testów z grupy B2 dla danej ścieżki specjalistycznej (np. edukacja, HR) możliwy jest po ukończeniu zaawansowanego szkolenia dla użytkowników testów B2 w ramach wybranej ścieżki specjalistycznej. 

  Rekomendowany program szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia:

  1. Przedmiot badania – elementarna wiedza o badanym zjawisku
  2. Zastosowanie, – kto może być badany, kryteria włączające i eliminujące
  3. Opis metody: budowa, struktura, charakter pozycji testowych, rodzaje wyników; ćwiczenia praktyczne.
  4. Wartość psychometryczna metody: trafność, rzetelność, błąd pomiaru, normy.
  5. Procedura badania:
   1. Warunki badania
   2. Sposób prowadzenia badania
   3. Instrukcja i sposób rejestrowania odpowiedzi
   4. Ćwiczenia praktyczne

  6. Sposób opracowania wyników:
   1. Obliczanie wyników surowych i ich przekształcanie w wyniki przeliczone
   2. Korzystanie z norm zawartych w podręczniku
   3. Ćwiczenia praktyczne

  7. Interpretacja wyników
   1. Psychometryczna i psychologiczna interpretacja wyników
   2. Sens poszczególnych wyników w skalach lub wskaźników
   3. Interpretacja poszczególnych wskaźników i całościowa interpretacja wyników
   4. Ćwiczenia praktyczne

  8. Zasady etyczne prowadzenia badań testami w odniesieniu do danej metody – kontrakt, świadoma zgoda, informacje zwrotne.

  Ocena kompetencji uczestników szkolenia w zakresie posługiwania się metodami, których dotyczy szkolenie i sposób oceny satysfakcji z udziału w szkoleniu:

  Certyfikat ukończenia szkolenia, który uprawnia do zakupu i stosowania metody/metod będących przedmiotem szkolenia, uzyskuje się na podstawie oceny raportu z badania tą metodą/tymi metodami, jednej lub kilku osób. Ocenie powinna podlegać umiejętność przeprowadzenia badania zgodnie z procedurą i standardami etycznymi, poprawność obliczania i interpretowania wyników, umiejętność udzielenia informacji zwrotnych zgodnych z celem badania oraz znajomość kontekstu, w jakim badanie jest przeprowadzane. Organizator szkolenia przedkłada Komisji kryteria zaliczenia. Osoba, która uczestniczyła w szkoleniu i nie zaliczyła sprawdzianu, może go jeden raz poprawiać bez konieczności powtórnego udziału w szkoleniu.

  Organizator szkolenia zobowiązuje się do wykonania ewaluacji według ustalonego wzoru ankiety ewaluacyjnej i przekazania do biura ZG PTP zbiorczego podsumowania wyników ankiet ewaluacyjnych z każdej edycji szkolenia.

  IV.   Ramowy program zaawansowanego szkolenia dla użytkowników testów B2 w ramach wybranych ścieżek specjalistycznych B2plus.

  Szkolenie B2plus (poziom zaawansowany), czyli specjalne szkolenie dla użytkowników testów z metod B2 w ramach wybranej ścieżki specjalistycznej, jest ostatnim przewidzianym dla niepsychologów, etapem przekazywania wiedzy o prowadzeniu badań testami w ograniczonym kontekście zastosowań, (czyli w ramach wybranej ścieżki specjalistycznej).

  Ścieżki specjalistyczne to subkategorie grupujące testy z poziomu B2 w zbiory. Powodem zaklasyfikowania testów do danego zbioru, – czyli tej samej ścieżki specjalistycznej, jest podobieństwo zastosowań. Możliwe ścieżki specjalistyczne to np.: kontekst zastosowań psychologii pracy i organizacji (HR), kontekst zastosowań psychologii rozwojowej i szkolnej (EDU), kontekst zastosowań psychologii klinicznej i zdrowia (ZDR), itp.

  Po ukończeniu szkolenia B2plus i zdaniu egzaminu B2plus, absolwent uzyskuje dostęp do wszystkich testów zakwalifikowanych – obecnie i w przyszłości - do grupy B2 dla danej ścieżki specjalistycznej (np. grupa metod B2_HR).

  Szkolenie jest zasadniczo przeznaczone dla osób, które pracują z ludźmi i posiadają wykształcenie na poziomie magisterskim, a nie są psychologami. Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  1. Uzyskanie certyfikatu B1;
  2. Uzyskanie uprawnień do stosowania trzech metod z grupy B2 w jednej ze ścieżek specjalistycznych, np. HR, EDU, itp. (wykaz akceptowanych konfiguracji metod dla każdej ze ścieżek specjalistycznych objętych szkoleniami B2Plus znajduje się w zakładce KATEGORYZACJA TETÓW na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). 

  Obowiązek ten nie dotyczy psychologów, którzy ukończyli pięcioletnie jednolite studia magisterskie lub studia dwustopniowe (licencjackie + magisterskie) na kierunku psychologia. Udział studentów w szkoleniu B2plus jest wykluczony.

  Podstawowa umiejętność oczekiwana od osoby zainteresowanej uzyskaniem certyfikatu na poziomie B2plus, to umiejętność posłużenia się podręcznikiem/materiałami przeznaczonymi dla użytkownika testu, w celu znalezienia tam informacji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia badania oraz zinterpretowania wyników, bez konieczności korzystania z pracy pod superwizją i/lub szkolenia przedmiotowego. Pierwszym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności związanych ze stosowaniem testów i trafną – czyli zgodną ze standardami dla użytkowników testów - interpretacją wyników w testach, dobrze osadzoną w kontekście, pozbawioną cech nadmiernej generalizacji i innych często popełnianych błędów. Drugim celem jest rozwój umiejętności integrowania danych z badania, w którym zastosowano kilka testów, poprzez ćwiczenie budowania prostych modeli kompetencyjnych.
  Szkolenie kończy się egzaminem i nie powinno być krótsze niż 15 godzin lekcyjnych.

  PODSUMOWNIE: cykl szkoleń w ramach wybranej ścieżki specjalistycznej
  Efektem ukończenia cyklu szkoleń z psychometrii i poszczególnych metod udostępnionych niepsychologom w ramach KATEGORYZACJI TESTÓW PTP, ma być nabycie kompetencji niezbędnych do zgodnego z Europejskimi standardami dla użytkowników testów, posługiwania się wieloma metodami, we wskazanym i ograniczonym obszarze zastosowań oraz integrowania wyników uzyskanych z badania kilkoma testami w jednym raporcie diagnostycznym.
  Opanowanie materiału przerabianego w toku całej ścieżki specjalistycznej na szkoleniach psychometrycznych rekomendowanych przez PTP powinno być wystarczające, aby przygotować uczestników do ubiegania się o Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla użytkowników testów EFPA EuroTest.

  Rekomendowany program szkolenia B2plus powinien obejmować następujące zagadnienia:

  1. Krótkie omówienie głównych konstruktów teoretycznych mierzonych testami B2 z danej ścieżki specjalistycznej (definiowanie mierzonych zmiennych)
  2. Analiza błędów w procesie stosowania testów z danej ścieżki specjalistycznej:
   • Analiza błędów w kontraktach
   • Analiza błędów w budowaniu wskaźników i operacjonalizacji
   • Analiza błędów w interpretacji psychometrycznej i psychologicznej
   • Analiza błędów w informacjach zwrotnych
  3. Logika wnioskowania diagnostycznego (teoria + ćwiczenia). Jak integrować wyniki w testach, żeby uzyskać informacje o zmiennych, które są ujęte w hipotezach/pytaniach diagnostycznych, a testy wprost się do nich nie odnoszą?  Dobieranie wskaźników do zmiennych, operacjonalizacja, interpretacja i integracja danych.
  4. Powtórzenie najważniejszych wiadomości
  5. Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności w następujących obszarach: 
   1. Sprawdzian z wiedzy o testach z danej ścieżki specjalistycznej (praca z wchodzącymi w skład kompletów pomocy do poszczególnych testów dostępnych dla ich użytkowników)
   2. Przygotowanie kontraktu
   3. Interpretacja wyników
   4. Udzielenie informacji zwrotnych na podstawie dostarczonego raportu
   5. Dobranie wskaźników do jednej z dwóch przykładowych kompetencji

  Ocena kompetencji uczestników szkolenia w zakresie posługiwania się metodami, których dotyczy szkolenie i sposób oceny satysfakcji z udziału w szkoleniu:
  Certyfikat ukończenia szkolenia uzyskuje się na podstawie zaliczenia sprawdzianu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przy uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi z każdej z tych części. Osoba, która uczestniczyła w szkoleniu i nie zaliczyła sprawdzianu, może go jeden raz poprawiać bez konieczności powtórnego udziału w szkoleniu.
  Organizator szkolenia przedkłada Komisji kryteria zaliczenia szkolenia. Zobowiązuje się również do wykonania ewaluacji według ustalonego wzoru ankiety ewaluacyjnej i przekazania do biura ZG PTP zbiorczego podsumowania wyników ankiet ewaluacyjnych z każdej edycji szkolenia. Ocena satysfakcji uczestników szkolenia powinna być zaprezentowana w formie średniej arytmetycznej wyliczonej dla wszystkich pytań ankiety łącznie.  

   V.   Odnawianie rekomendacji

  Rekomendacja dla szkolenia jest przyznawana na dwa lata z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne trzy lata, o ile program szkolenia i osoba(y) szkoląca(e) nie uległa(y) zmianie, a przesłane ankiety ewaluacyjne są pozytywne.

  W przypadku zmiany programu czy prowadzącego szkolenie lub negatywnych ocen uczestników Komisja Testów ma prawo wystąpić do ZG PTP o cofnięcie certyfikatu.

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: XIII. Lista szkoleń w ramach programu PARTNER
Wysłany przez admin dnia 26-03-2013 (5175 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

LISTA SZKOLEŃ W PROGRAMIE PARTNER

 1. Wrocławska Szkoła Trenerów „Sieć” 2. Grupa TROP


 3.       

  • Szkoła Trenerów Biznesu
  • Szkoła Trenerów I stopnia
  • Szkoła Coachów I stopnia
  • Psychologiczna Szkoła Liderów 4. Śląska Szkoła Trenerów „Gniazdo” 5. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Centrum Kształcenia Praktycznego :


  • Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej 6. Fundacja Dzieci Niczyje


  • Studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci
  • Studium diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci
  • Studium dla psychologów – opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. 7. Szkoła Trenerów s.c. L.Wieczorek-Tutak


  • Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

 8. NEGOCJATOR Akademia Treningu i Psychoedukacji w Poznaniu  Janina Sobczak-Matysiak

  • Akademia Trenera ATUT przygotowująca trenerów warsztatów umiejętności psychospołecznych

 9. Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE w Krakowie

  Jerzy Korzewski

  • Szkoła Trenerów

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: XII. Szkolenia z psychometrii dla niepsychologów do stosowania testów z grupy B1
Wysłany przez admin dnia 04-11-2016 (2494 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Szkolenia z psychometrii dla niepsychologów do stosowania testów z grupy B1

Warszawa listopad 2016 roku

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: XII. Rekomendacje psychologów lotniczych
Wysłany przez admin dnia 19-05-2018 (1896 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Zasady uzyskiwania rekomendacji
psychologów lotniczych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zatwierdzone uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w dniu 28 marca 2018 r.

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: XI. Lista certyfikowanych użytkowników testów
Wysłany przez admin dnia 22-02-2018 (1824 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista osób, które uzyskały europejski certyfikat użytkownika testów w środowisku pracy i organizacji
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Warszawa, maj 2018

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: XI. Certyfikat dla użytkowników testów
Wysłany przez admin dnia 22-02-2018 (1275 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Zasady uzyskiwania oraz odnawiania ważności
Europejskich Certyfikatów
dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zatwierdzone uchwałami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w dniach 29 marca i 28 czerwca 2017 r.

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: X.Lista certyfikowanych psychologów sportu
Wysłany przez admin dnia 28-06-2012 (15141 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista osób, które uzyskały certyfikat psychologa sportu

Honorowe certyfikaty psychologa sportu

Polskie Towarzystwo Psychologiczne 6 czerwca 2012 r. przyznało honorowe certyfikaty psychologa sportu
następującym osobom:

prof. dr hab. Jacek Gracz
prof. dr hab. Andrzej Jakubik
mgr Jadwiga Kłodecka-Różalska
prof. dr hab. Tadeusz Rychta
dr hab. Tadeusz Sankowski
dr hab. Edward Wlazło
dr hab. Janusz Zdebski

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: X.Certyfikat w zakresie psychologii sportu
Wysłany przez admin dnia 04-04-2012 (17666 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Warunki formalne oraz procedura uzyskania
i odnawiania ważności
certyfikatu psychologa sportu
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 21 marca 2012 r. ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd Główny w dniach 26 marca i 25 czerwca 2014 r., 28 czerwca 2017 r. oraz 15 listopada 2017 r. (tekst ujednolicony)

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: VIII.Lista certyfikowanych osób w zkresie interwencji kryzysowej
Wysłany przez admin dnia 10-01-2011 (17731 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista osób, które uzyskały certyfikat z zakresu
interwencji kryzysowej

Honorowe certyfikaty z zakresu interwencji kryzysowej

Polskie Towarzystwo Psychologiczne w 2010 r. przyznało honorowe certyfikaty z zakresu interwencji kryzysowej następującym osobom:

prof. dr hab. Jacek Bomba
prof. dr hab. Czesław Czabała
prof. dr hab. Janusz Czapiński
prof. dr hab. Dorota Jasiecka
mgr Maria Lewicka-Jagodzińska
mgr Anna Lipowska-Teutsch
prof. dr hab. Maria Lis-Turlejska
prof. dr hab. Jerzy Mellibruda
prof. dr hab. Helena Sękowa

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: VIII.Certyfikaty w zakresie interwencji kryzysowej
Wysłany przez admin dnia 09-01-2011 (11905 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje
Znajdziesz tutaj:

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: VII. Lista Superwizorów Psychologii Klinicznej Dziecka
Wysłany przez admin dnia 22-01-2005 (39518 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista Superwizorów Psychologii Klinicznej Dziecka

lipiec 2016 roku

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: VII. Certyfikat Konsultanta w Zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (11071 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Warunki formalne i procedura
uzyskiwania oraz odnawiania certyfikatów
superwizora psychologii klinicznej dziecka
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zatwierdzone uchwałą ZG PTP z dniu 24 czerwca 2015

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: VI. Rekomendacja biegłych sądowych
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (26068 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Warunki przyznawania rekomendacji ptp psychologom ubiegającym się o pełnienie funkcji biegłych sądowych

zatwierdzone przez Zarząd Główny PTP w dniu 20 marca 2002 r., ze zmianami uchwalonymi przez ZG PTP w dniach 23 marca 2011 r. oraz 26 marca i 25 czerwca 2014 r.

tekst ujednolicony

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: VI. Lista Rekomendowanych Biegłych Sądowych
Wysłany przez admin dnia 22-01-2005 (59114 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista Rekomendowanych Biegłych Sądowych

styczeń 2018

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: Va. Lista Uprawnionych Psychologów (''BROŃ'')
Wysłany przez admin dnia 22-01-2005 (45529 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista Psychologów Uprawnionych

do prowadzenia badań psychologicznych
osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni

Warszawa czerwiec 2010 roku

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: V. Lista Certyfikowanych Psychologów (''BROŃ'')
Wysłany przez admin dnia 22-01-2005 (35480 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista Certyfikowanych Psychologów

do szkolenia i superwizji w zakresie psychologicznych badań osób
ubiegających się o pozwolenie na broń

Warszawa luty 2018 r.

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: V. Certyfikat
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (12820 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Zasady przyznawania certyfikatów psychologom prowadzącym badania osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni.

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: Lista Superwizorów warsztatu i treningu
Wysłany przez admin dnia 11-04-2014 (5835 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

III stopień - superwizorzy

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: Lista rekomendowanych psychologów lotniczych
Wysłany przez admin dnia 20-05-2018 (1649 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista osób,
które uzyskały rekomendację
psychologa lotniczego

Warszawa, styczeń 2019 roku

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: Lista odnowionych rekomendacji II stopnia
Wysłany przez admin dnia 15-04-2014 (6526 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

II stopień – trenerzy treningu interpersonalnego

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: Lista Aplikantów - Superwizorów PTP
Wysłany przez admin dnia 06-03-2012 (23619 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista Aplikantów - Superwizorów
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Warszawa, sierpień 2021 roku

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: IX.Lista certyfikowanych osób w zakresie socjoterapii
Wysłany przez admin dnia 06-10-2011 (13687 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista osób, które uzyskały certyfikat socjoterapeuty

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: IX.Certyfikat w zakresie socjoterapii
Wysłany przez admin dnia 07-10-2011 (13155 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Warunki formalne oraz procedura uzyskania certyfikatu socjoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 15 czerwca 2011 r. ze zmianą uchwaloną przez Zarząd Główny PTP 20 czerwca 2018 r.
teks ujednolicony

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: IV. Rekomendacja placówek i osób świadczących usługi psychologiczne
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (11028 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Zasady uzyskiwania rekomendacji PTP przez placówki i osoby świadczące usługi psychologiczne.


 
Uchwała Zarządu Głównego PTP
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu afiliowania placówek psychologii stosowanej przy Zarządzie
Głównym PTP z wyłączeniem placówek szkolących w zakresie psychoterapii

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: IV. Lista placówek i osób rekomendowanych przez PTP
Wysłany przez admin dnia 22-01-2005 (85948 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista Placówek Rekomendowanych przez
Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Warszawa luty 2014 roku

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: III. Rekomendacja dla trenerów i superwizorów grupowych treningów edukacyjnych.
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (77819 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Rekomendacje Trenerskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Przyznajemy następujące rekomendacje trenerskie:

 1. rekomendacja I stopnia - trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
 2. rekomendacja II stopnia - trener treningu interpersonalnego
 3. rekomendacja III stopnia - superwizor treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: III. Lista Trenerów i Superwizorów
Wysłany przez admin dnia 14-11-2008 (89821 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista Trenerów i Superwizorów
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Warszawa, wrzesień 2021 roku

Nazwisko i Imię
numer rekomendacji
data ważności
trener
Miasto
Kontakt
* trenerzy, którzy wyrazili chęć udzielania rekomendacji kandydatom
Abraham-Walasiak Krystyna
I/282
15.11.2024
trener warsztatu
Poznań
 
Alarcón Arias Luis
I i II 189
S. 61
24.03.2028
superwizor
Warszawa
 
Amarowicz-Pietrasiewicz Julia
I/176
21.04.2028
trener warsztatu
Warszawa
 
Andrychowicz Bożena
I i II/47
S 106
24.03.2028
superwizor
Tarnobrzeg
* 604 105 081
bandrychowicz@wp.pl
Arend Hanna Bożena
I/100
21.04.2028
trener warsztatu
Łódź
 
Auguścik-Zając Teresa
I i II 257
S 79
25.03.2022
superwizor
Radom
* 48 340 25 52
602 351 388
t.auguscik@interia.pl
www.psychodynamika-radom.pl
Baca-Marzecka Aleksandra
I/376
23.06.2028
trener warsztatu
Wrocław
* 514 879 058
baca.ola@gmail.com
Bajdak Honorata
I i II 144
21.04.2028
trener
Lublin
 
Balcerkiewicz Katarzyna
I/134
19.11.2021
trener warsztatu
Poznań
 
Banasiewicz-Tenerowicz Aleksandra
I/220
24.06.2022
trener warsztatu
Warszawa
 
Bartkowiak Rafał Krzysztof
I/387
19.11.2021
trener warsztatu
Kołobrzeg
* 501 530 212
rb@bartkowiakrafal.pl
www.bartkowiakrafal.pl
Baryłka Maciej
I i II 482
19.11.2021
trener
Warszawa
* 666 369 293
mbarylka@gmail.com
www.maciejbarylka.pl
Basińska Barbara
I/113
26.03.2021
trener warsztatu
Kłodawa
 
Bawolski Marek Jaromir
I/ 46
II/ 381
26.03.2021
trener
Wrocław
 
Bągorska Justyna
I/346
19.06.2020
trener warsztatu
Szczecin
 
Becker Kamila
I/128
21.04.2028
trener warsztatu
Warszawa
 
Bekair-Dłużyńska Iwona
I i II 316
26.03.2021
trener
Ostrołęka
 
Beszłej Magdalena
I i II 66
26.03.2021
trener
Wrocław
 
Bielecka-Prokop Monika
I/260
28.03.2025
trener warsztatu
Warszawa
 
Bieniasz Marta
I i II
S 2
21.04.2028
superwizor
Warszawa
 
Błażej-Beym Ewa Maria
I i II 382
16.03.2023
trener
Wrocław
* 603 741 101
ewa.blazej@psychoterapia.med.pl
Bochner Mirosława
I/335
06.06.2020
trener warsztatu
Katowice
 
Bochyńska Barbara
I i II 200
26.03.2021
trener
Radom
 
Bogucka Maria Ewa
I/388
19.11.2021
trener warsztatu
Sulejówek
* 504 436 494
maria.bogucka@wp.pl
Boral Franciszka
I i II 51
26.03.2021
trener
Warszawa
 
Borek Mirosław
I i II 221
21.04.2028
trener
Warszawa
* 603 130 262
miroslaw.borek@ewolucja.pl
Borowicz - Bartosik Agnieszka
I/401
24.06.2022
trener warsztatu
Łódź
 
Borowska-Stasica Dominika
I/357
23.06.2028
trener warsztatu
Bielsko-Biała
 
Boruta Barbara
I i II 52
19.11.2021
trener
Suwałki
 
Borzyszkowska Lucyna
I i II 383
26.03.2021
trener
Chojnice
 
Brala Stella
I i II 466
20.03.2020
trener
Warszawa
 
Brandys-Tylipska Teresa
I i II 54
S 62
21.04.2028
superwizor
Brzeg Opolski
 
Broda Martyna
I/428
28.03.2025
trener warsztatu
Katowice
 
Busiel Wojciech
I/309
II 474
22.09.2028
trener
Poznań
* 606 915 141
wojciech.busiel@halibut.pl
Butniewicz-Folusiak Izabela
I/358
09.10.2020
trener warsztatu
Katowice
 
Byczkowska Justyna
I/407
16.03.2023
trener warsztatu
Poznań
 
Chalimoniuk Ewa
I i II 213
26.03.2021
trener
Warszawa
 
Charczyński Marcin
I/230
04.11.2022
trener warsztatu
Pruszcz Gdański
 
Chludzińska Zofia
I i II 57
26.03.2021
trener
Lipiny
* 601 225 822
zofiachludzinska@wp.pl
Chodasz Aleksandra
I/160
19.11.2021
trener warsztatu
Warszawa
* achodasz@gmail.com
609 081 313
Cholewa Katarzyna
I i II 258
26.03.2021
S 102
28.06.2024
superwizor
 
 
Chruślicka Barbara
I i II 217
S 82
24.06.2022
superwizor
Wrocław
* 603 663 390
chru@wp.pl
Cieciorowska Paula
I/209
25.03.2022
trener warsztatu
Zielona Góra
* 604 619 677
p.cieciorowska@tlen.pl
Cisek Izabela
I/395
25.03.2022
trener warsztatu
Warszawa
* 660 633 377
iza@coachingciala.pl
www.coachingciala.pl
Cisek-Dąbrowska Joanna
I i II 170
26.03.2021
trener
Piekary Śląskie
 
Ciszewski Sebastian
​I i II/503
​24.06.2027
trenerSłupia
(łódzkie)
* 509 779 003
s.ciszewski@op.pl
Cużytek Małgorzata
I/336
06.06.2019
trener warsztatu
Kraków
 
Cygańska Iwona
I/366
23.06.2028
trener warsztatu
Warszawa
* 506 673 845
icyganska@gmail.com
Czaczuń Katarzyna
I/139
22.09.2028
trener warsztatu
Kraków
 
Czajkowska Alicja Katarzyna
I/389
19.11.2021
trener warsztatu
Wrocław
 
Czeczot Elżbieta
I/284
17.11.2017
trener warsztatu
Kędzierzyn-Koźle
 
Czernicka-Siwecka Jolanta
I/262
24.03.2017
trener warsztatu
Bytom
 
Czemierowska-Koruba Ewa
I i II 58
19.05.2028
trener
Busko-Zdrój
* 603 093 830
czemierka@o2.pl
Czernecka Magdalena
I/210
II 485
25.03.2022
trener warsztatu
Kraków
 
Czerniak Marek
I i II 176
26.03.2021
trener
Włodawa
 
Czerniakiewicz Halina
I i II 59
21.04.2028
trener
Warszawa
 
Czernicka-Siwecka Jolanta
I/262
24.03.2017
trener warsztatu
Warszawa
 
Czerniejewska Anna
I i II 283
S 83
04.11.2022
superwizor
Wrocław
* a.czerniejewska@interia.pl
71 78 88 663
603 641 663
Czerwińska Małgorzata
I/315
16.11.2018
trener warsztatu
Wrocław
 
Czupryńska-Wiewióra Joanna
I/88
II 410
21.04.2028
trener
Wrocław
joant@poczta.onet.pl
504 082 116
Czyżewska Katarzyna
I/147
26.03.2021
trener warsztatu
Warszawa
 
Ćwiek Mirosław
I/116
26.03.2021
trener warsztatu
Katowice
 
Dałek Marlena Anna
I/322
23.03.2019
trener warsztatu
Warszawa
 
Daniluk-Kula Barbara
I/294
23.03.2018
trener warsztatu
Warszawa
 
Daszkiewicz Danuta
I i II 317
23.06.2028
trener
Sępólno Kraj.
 
Dąbrowska-Powązka Anna
II 480
23.06.2028
trener
Wrocław
 
Dekert Maria
I i II 61
S 85
28.06.2024
superwizor
Stalowa Wola
600 990 878
Maria.dekert@zhr.pl
www.moweddekert.pl
Dembińska-Krajewska Daria
I/221
II 460
24.06.2022
trener
Poznań
 
Denst-Sadura Aleksandra
I/126
19.11.2021
trener warsztatu
Warszawa
* desa@vp.pl
Depta Maria
I/390
19.11.2021
trener warsztatu
Warszawa
 
Dębek Paweł
I/412
15.06.2023
trener warsztatu
Wrocław
* debek.pawel@gmail.com
Dębowska Małgorzata
I i II 250
21.04.2028
trener
Łódź
* tamadebo@wp.pl
Diec Agata
I/339
24.06.2027
trener warsztatu
Katowice
 
Dmitriew Wojciech
I/30
26.03.2021
trener warsztatu
Warszawa
* 603 130 265
wojciech.dmitriew@ewolucja.pl
Dmuchowski Jerzy
I , II, 55
S 55
26.03.2021
superwizor
Warszawa
 
Dodziuk Anna
I i II 4
S 4
26.03.2021
superwizor
Warszawa
 
Doleszczak Bogumiła
I/233
04.11.2022
trener warsztatu
Mława
 
Dolna Hanna
I i II 238
26.03.2021
trener
Toruń
* 509 164 186
dolna@econ.uni.torun.pl
Domeradzka Agnieszka
I/117
26.03.2021
trener warsztatu
Warszawa
 
Dominowska Mirosława
I/323
21.03.2019
trener warsztatu
Warszawa
 
Dotka Małgorzata
I/263
28.06.2024
trener warsztatu
Warszawa
 
Dragan Magdalena
I/80
26.03.2021
trener warsztatu
Wrocław
 
Dramiński Marek
I i II,
S 5
21.04.2028
superwizor
Warszawa
* marek.t.draminski@wp.pl
694 125 855
Drożdż Tomasz
I/183
19.11.2021
trener warsztatu
Kraków
* 604 286 388
tomek@rtz.pl
Dyluś-Beśka Dorota
I /377
25.06.2021
trener warsztatu
Nysa
* 606 793 135
dormed7@wp.pl
Eaton Aneta
I i II 336
26.03.2021
trener
Wrocław
 
Faliński Krzysztof
I/359
9.10.2020
trener warsztatu
Szczecin
 
Fedorowska Dorota
I/234
04.11.2022
trener warsztatu
Wrocław
* 602 12 45 60
mediacje@sotiko.pl
www.mediacje.sotiko.pl
Feja Piotr
I i II 360
26.03.2021
trener
Łódź
 
Femiak Joanna
I/367
26.03.2021
trener warsztatu
Warszawa
 
Fiech Krzysztof
I/137
21.04.2028
trener warsztatu
Katowice
 
Fijewski Piotr
I i II 7
S 7
23.06.2028
superwizor
Teresin
 
Filip Agata
I/264
24.03.2017
trener warsztatu
Czarny Bór
 
Fitzgerald Anna
I/347
19.06.2020
trener warsztatu
Poznań
 
Fornalska Dorota
I/101
21.04.2028
trener warsztatu
Łódź
 
Franczak Hanna
I/337
6.06.2019
trener warsztatu
Opole
 
Franczyk Agnieszka
I/341
20.03.2020
trener warsztatu
Opole
 
Froelich - Deja Aleksandra
I/66
II 436
S 99
19.11.2021
superwizor
Bydgoszcz
* 501 558 030
Gaicka-Kokot Jadwiga
I /378
25.06.2021
trener warsztatu
Poznań
 
Gajda Elżbieta
I/90
26.03.2021
trener warsztatu
Warszawa
 
Gasik Hanna
I/5
26.03.2021
trener warsztatu
Warszawa
 
Gierszewska-Pingot Paulina
I /379
25.06.2021
trener warsztatu
Bydgoszcz
 
Głowacka Renata Iwona
I/81
21.04.2028
trener warsztatu
Piotrków Tryb.
 
Golińska Lucyna
I i II 64
S 53
26.03.2021
superwizor
Łódź
 
Gontarek Małgorzata
I/169
04.11.2022
trener warsztatu
Warszawa
 
Gorzędowska Katarzyna
I/56
26.03.2021
trener warsztatu
Łódź
 
Gosk Joanna
I/266
28.06.2024
trener warsztatu
Poznań
 
Grab Sławomir
I i II 226
S 96
21.04.2028
superwizor
Sandomierz
* 603 791 475
grab@onet.com.pl
Grabiec Katarzyna
I/293
28.06.2024
trener warsztatu
Poznań
* 604 166 671
k.szymanska@blizej.com.pl
Grabowska Ewa
I/310
15.06.2018
trener warsztatu
Gdańsk
 
Grabska Alicja Barbara
I/316
16.11.2018
trener warsztatu
Gdańsk
 
Gramatyka Bożena
I/199
25.03.2022
trener warsztatu
Kraków
 
Graniger-Ptaszkiewicz Joanna
I/138
24.03.2028
trener warsztatu
Warszawa
 
Gregorczuk Monika Łucja
I/156
II 454
07.11.2025
trener
Warszawa
* monika.gregorczuk@wp.pl
889 662 804
Grobelna Agata
I/222
II 455
07.11.2025
trener
Poznań
 
Grobelny Bernadeta
I i II 472
24.06.2027
trener
Katowice
* 510 242 750
grobelny.bernadeta@gmail.com
Grochowalska Lucyna
I i II 367
26.03.2021
trener
Olsztynek
 
Grodzińska-Beszłej Magdalena
I i II 66
26.03.2021
trener
Wrocław
 
Gromińska Anna
I i II
378
24.02.2028
trener
Toruń
* 606-837-818
Growiec Katarzyna
I/418
15.06.2023
trener warsztatu
Warszawa
* k_growiec@gazeta.pl
Gryniewicz-Krzysztof Edyta
I/255
II 477
26.03.2021
trener
Zakopane
 
Grzegorczyk Anna
I/235
04.11.2022
trener warsztatu
Warszawa
 
Grzegorzewicz Barbara
I i II 67
19.05.2028
trener
Stalowa Wola
* 600 509 797
Grzelak-Zalewska Anna
I/360
09.10.2020
trener warsztatu
Świdnica
anna.grzelak@poczta.fm
Gwóźdź Katarzyna
I/135
II 478
22.09.2028
trener
Kraków
 
Haller de Hallenburg Olga
I i II 50
S 64
26.03.2021
superwizor
Kraków
 
Haracz-Dąbrowska Maria
I i II 9
S 9
21.04.2028
superwizor
Wrocław
 
Harasimiuk Violetta
I/268
15.11.2024
trener warsztatu
Warszawa
 
Hawryłko-Zygmunt Beata
I/107
II 437
14.10.2016
S 103
28.06.2024
superwizor
Lublin
* 508 059 701
beatahz@onet.eu
Hercog Ewa Joanna
I/148
04.11.2022
trener warsztatu
Rybnik
* 605 083 870
Hrynkiewicz-Bogenryter Jadwiga
I i II 319
21.04.2028
trener
Wrocław
 
Ignatowicz-Płaneta Aneta
494
15.11.2024
trener
Mielec
* 608 217 805
aignatowicz@yahoo.pl
Ilnicka Magdalena
I i II 69
26.03.2021
trener
Warszawa
 
Jabłoński Wojciech Jakub
I i II 70
26.03.2021
trener
Stara Miłosna
 
Jadczak-Szumiło Teresa
I i II 195
23.06.2028
trener
Żywiec
 
Jakimowski Piotr
I/161
II 417
25.03.2022
trener
Wrocław
602 181 607
Jakubowska Barbara
I i II 10
S 10
26.03.2021
superwizor
Warszawa
 
Jakubowski Jacek
I i II 11
S 11
26.03.2021
superwizor
Warszawa
* 602 551 045
22 615 28 91
jac.jakubowski@grupatrop.pl
Jałocha Justyna Joanna
I i II 71
S 70
26.03.2021
superwizor
Gdańsk
 
Janiszewska Aleksandra
I i II 305
26.03.2021
trener
Bydgoszcz
 
Janke Dorota Barbara
I i II 368
26.03.2021
trener
Olsztyn
 
Jankowska-Zdral Anna Maria
I/31
II 499
07.11.2025
trener
Warszawa
szkolenia@azdral.pl
508 265 333
Januszkiewicz Mirosława
I i II
19.05.2028
trener
Wrocław
* 501 7474 85
mirka.jan@gmail.com
Jasek Elżbieta
I i II
26.03.2021
trener
Gniezno
 
Jasińska Marzena
I/324
21.03.2019
trener warsztatu
Sopot
 
Jaskólska Iwona
I i II 308
26.03.2021
trener
Zielona Góra
 
Jaskulski Mieczysław
I i II 151
26.03.2021
trener
Warszawa
* 601 295 587
sjaskul@poczta.onet.pl
Jaszewska Katarzyna
I/212
25.03.2022
trener warsztatu
Świdnica
 
Jedliński Krzysztof
I i II 12
S 12
21.04.2028
superwizor
Warszawa
 
Jeżowska-Kwaśny Katarzyna
I i II 392
26.03.2021
trener
Bielsko-Biała
 
Jędrzejczyk-Wawryk Ewa
I/6
22.09.2028
trener warsztatu
Kraków
 
John-Borys Maria
I i II 13
S 13
23.06.2028
superwizor
Katowice
* 607 346 329
mjohnbor@interia.pl
Jopek Iwona
I i II 289
24.03.2028
trener
Olsztyn
 
Jóźwiak-Grzegorek  Małgorzata
I i II 74
S 74
21.04.2028
superwizor
Wrocław
* 502 337 770
m_jozwiak@onet.pl
Junik Wioletta Małgorzata
I i II 337
04.11.2022
trener
Sicienko
 
Jurecka Aleksandra
I i II 324
21.04.2028
trener
Lublin
* 81 744 20 69
81 740 18 62
aleksandrajurecka@op.pl
Juros Jadwiga
I i II 73
26.03.2021
trener
Chróścina Opolska
 
Jurys Natalia
I/325
21.03.2019
trener
Poznań
* 607 201 640
natalia_jurys@wp.pl
Jurzysta Dorota
I/342
20.03.2020
trener warsztatu
Warszawa
 
Kaczmarczyk Ireneusz
I/1
II 421
S 94
21.04.2028
superwizor
Piotrków Trybunalski
 
Kaczmarska Anna
I/269
II 483
21.04.2028
trener warsztatu
Poznań
* 604 362 479
kaczmarskanna@gmail.com
psycholog@annakaczmarska.com.pl
Kalińska-Grądziel Ewa
I/286
493
29.03.2024
trener warsztatu
Lublin
ewagradziel@gmail.com
progres@szkolatrenerow.info
Kapica Agnieszka
I i II 328
19.05.2028
trener
Tarnobrzeg
* 509 529 626
agakapica@wp.pl
Kapler Leszek
I i II 76
S 58
26.03.2021
superwizor
Warszawa
 
Kapuścińska Joanna
I/32
II 438
S 95
23.09.2027
superwizor
Katowice
* 606 470 744
joanna@blizejsiebie.net
Karczmarz Lidia
I/409
16.03.2023
trener warsztatu
Kraków
 
Kardasińska Joanna
I i II 422
25.03.2022
trener
Bytom
 
Karpeta Dobrosława
I/120
26.03.2021
trener warsztatu
Łomianki (pomorskie)
 
Kasprzak Zuzanna
I /381
25.06.2021
trener warsztatu
Kraków
 
Kasprzyk Paweł
I i II 80
21.04.2028
trener
Tychy
* 32 217 14 72
607 336 836
kasprzyk@man.pl
Kastelaniec Beata
I/237
04.11.2022
trener warsztatu
Warszawa
* 500 235 830
beatakastelaniec@wp.pl
Kastelaniec Włodzimierz
I i II 80
S 50
26.03.2021
superwizor
Warszawa
* 505 105 252
wkastelaniec@wp.pl
Kazimierczak Maria
I/7
26.03.2021
trener warsztatu
Warszawa
 
Kaźmierczak Katarzyna
I/200
II 431
04.11.2022
trener
Legnica
gabinet@skrzydla.net
606 980 113
Kempara Maria
I/47
26.03.2021
trener warsztatu
Będzin
magda.kempara@op.pl
Kielnik Danuta
I i II 404
26.03.2021
trener warsztatu
Bydgoszcz
 
Kierzek-Trzeciak Paulina
I /368
26.03.2021
trener warsztatu
Łódź
 
Kiliszkiewicz Mariusz
I/382
25.06.2021
trener warsztatu
Toruń
 
Kisiel Bożena
I i II 16
S 16
23.06.2028
superwizor
Gdańsk
 
Kisiel Mirosława
I/184
22.09.2028
trener warsztatu
Gdańsk
 
Kisiel Rafał
I/185
26.03.2021
trener warsztatu
Gdańsk
 
Kitrasiewicz Janusz
I i II 17
S 17
21.04.2028
superwizor
Kraków
 
Klimczak Arkadiusz
I/391
19.11.2021
trener warsztatu
Łódź
 
Kluge Przemysław
I/228
II 468
20.03.2020
trener
Warszawa
 
Knapik Anna
I/361
09.10.2013
trener warsztatu
Olsztyn
 
Kolska-Lach Beata
I i II 288
26.03.2021
trener
Poznań
* 668 851 217
beata.k.lach@gmail.com
Kołacz Ewa
II/374
26.03.2021
trener
Kozienice
*601 165 522
ewa.kolacz@komtech.eu
Kołodziejczyk Andrzej
I i II 83
S 71
19.05.2028
superwizor
Starachowice
 
Kołodziejczyk Tomasz
II/84
26.03.2021
trener
Łódź
 
Konopek Iwo
I/383
II 505​
28.10.2027
trener
Katowice
 
Kopeć Teresa
I i II 456
07.11.2025
trener
Poznań
 
Korczowska-Woźniak Kamila
I/48
II 397
21.04.2028
trener
Wrocław
* 602 187 514
kamilakorczowska@wp.pl
Koske-Zduńczyk Iwona
I i II 320
26.03.2021
trener
Białystok
* 85 675 44 28 w.26
Kosmala Joanna
I i II 457
07.11.2025
trener
Warszawa
 
Kosowska-Korniak Ewa
I/425
15.11.2024
trener warsztatu
Opole
* 661 328 349
ewa@o-media.pl
www.o-media.pl
Kosak Ewa
I/392
19.11.2021
trener warsztatu
Stalowa Wola
* 696 731 600
kosak@firma.pl
Kowalcze Małgorzata
I i II 159
19.05.2028
trener
Ruda Śląska
* 606 663 276
mkowalcze@interia.pl
Kowalczyk - Ziętek Małgorzata
I/145
21.04.2028
trener warsztatu
Łódź
 
Kowalczyk-Teleszyńska Jolanta
I/49
26.03.2021
trener warsztatu
Warszawa
 
Kowalewicz Tomasz
I i II 236
S 57
26.03.2021
superwizor
Warszawa
 
Kowalska Zofia
I i II 356
26.03.2021
trener
Gniezno
* 602 132 047
progresszkolenie@wp.pl
Kowalska-Gaździcka Ewa
I/150
21.04.2028
trener warsztatu
Bielsko-Biała
 
Kozak Beata​
I/92 ; II 469​
S 104​
07.11.2025
superwizor
Katowice
 
Koźmińska-Kiniorska Jadwiga
I i II 177
21.04.2028
trener
Zagnańsk
 
Kramek Marcin
I/188
II 443
28.06.2024
trener
Wrocław
 
Kramkowska Monika
I/396
25.03.2022
trener warsztatu
Włocławek
* 603 794 849
m.kramkowska@interia.pl
Krasiczyńska Barbara
I/296
495
15.11.2024
trener
Wrocław
 
Krawczuk Teresa
I i II 88
26.03.2021
trener
Białystok
* 608 47 22 32
Krawętkowski Łukasz
II/487
25.03.2022
trener
Kraków, Wrocław
* 535 054 595
proces@proces.net.pl
lukasz.krawetkowski@proces.net.pl
Krowiranda Maria Anna
I i II 160
26.03.2021
trener
Ciechanów
 
Król Magdalena Ewa
I /297
23.03.2018
trener warsztatu
Opole
 
Król - Fijewska Maria
I,II,S 18
23.06.2028
superwizor
Teresin
 
Królak Elżbieta
I i II 87
26.03.2021
trener
Warszawa
 
Krupińska Alicja
I i II 423
25.03.2022
trener
Katowice
 
Krzemińska Danuta
I i II 444
28.06.2024
trener
Gdańsk
 
Krzempek Barbara
I i II 398
21.04.2028
trener
Wrocław
* 607 306 337
b_krzempek@tlen.pl
Krzyształowicz-Stachyra Halina
I i II 225
26.03.2021
trener
Kraków
 
Książek Agnieszka
I/349
19.06.2020
trener warsztatu
Kraków
 
Kubiak Monika
I/338
06.06.2019
trener warsztatu
Warszawa
 
Kucińska Marzenna
I i II 256
19.05.2028
trener
Warszawa
* 604 719 355
501 220 390
marzennakucinska@wp.pl
Kudełka Magdalena
I/317
16.11.2018
trener warsztatu
Katowice
 
Kujawa Wioletta Alicja
I i II 321
19.11.2021
trener
Białystok
 
Kulig Artur
I/50
26.03.2021
trener warsztatu
Radlin
* 605 27 64 65
artkul1@wp.pl
Kulik Ryszard
I i II 253
19.11.2021
trener
Katowice
 
Kunicka Alicja Dorota
I i II 358
26.03.2021
trener
Bielsko-Biała
* 509 788 933
alicjak@op.pl
Kuśnierz Zdzisław
I i II 19
S 19
26.03.2021
superwizor
Rzeszów
* 601 52 11 62
integracja@softel.pl

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: II. Rekomendacja ośrodków szkolących w zakresie psychoterapii
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (17702 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Procedura rekomendacyjna ośrodków prowadzących
szkolenia w zakresie psychoterapii

(tekst ujednolicony)

(zasady zaakceptowane przez ZG PTP w dniu 13 listopada 2002 roku ze zmianą uchwaloną przez Prezydium Zarządu Głównego w dniu 6 września 2006 r. oraz zmianami uchwalonymi prze ZG PTP w dniu 26 marca 2008 r. oraz w dniu 18 listopada 2009 r. - pełny tekst uchwały)

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: II. Lista Rekomendowanych Ośrodków szkolących w zakresie psychoterapii
Wysłany przez admin dnia 22-01-2005 (219614 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Rekomendowane ośrodki szkolące w zakresie psychoterapii

Warszawa, wrzesień 2020 roku

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: I. Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów
Wysłany przez admin dnia 22-01-2005 (471080 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów i Superwizorów Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Honorowe certyfikaty superwizora psychoterapii

Polskie Towarzystwo Psychologiczne w 1994 r. przyznało w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju psychoterapii w Polsce honorowe certyfikaty superwizora psychoterapii następującym osobom:

dr. Michałowi ŁAPIŃSKIEMU
prof. Irenie NAMYSŁOWSKIEJ

maj 2021 roku

IMIE I NAZWISKO
Nr. certyfikatu
data ważności certyfikatu
KONTAKT
SPECJALNOŚĆ
Luis
ALARCON ARIAS
nr cert. 74
superwizor
nr cert. 56
07.11.2025
Warszawa
tel. kom. 500 240 212
dorośli indywid. i grupowo; psychoterapia rodzinna, psychoterapia krótkoterminowa
Leszek
ALBERT
nr cert. 238
16.03.2023
Ośrodek Terapii i Psychoedukacji
"Kompas"
42-500 Będzin
tel.504-25-60-10
www.psyche.net.pl
Psychoterapia indywidualna, grupowa - dorośli i młodzież
Barbara Ewa
AMANOWICZ
nr cert. 130
25.06.2021
Praktyka prywatna
Warszawa
tel. kom. 695 738 030
barbara.ewa.amanowicz@gmail.com
www.terapiarodzin.pl
indywidualna psychoterapia analityczna;
analityczna psychoterapia par i rodzin
Wiesława
ANDRZEJCZAK
nr cert. 122
19.11.2021
Praktyka prywatna
Łódź
tel. kom. 692 414 677
w.andrzejczak@op.pl
Psychoterapia indywidualna osób dorosłych (zaburzenia nerwicowe, depresyjne, osobowości); terapia rodzin, małżeństw, par
Katarzyna
AUGUSTYN
nr cert. 214
19.05.2028
Praktyka prywatna
Kraków
tel. kom. 509 707 468
Psychoterapia psychodynamiczna dla osób dorosłych; nerwice, depresje, zaburzenia osobowości, syndrom DDA
Teresa
AUGUŚCIK-ZAJĄC
nr cert. 203
superwizor
nr cert. 121
28.06.2026
tel. 602 351 388
t.auguscik@interia.pl
Psychoterapia indywidualna i grupowa osób dorosłych - pomoc superwizyjna dla psychoterapeutów
Katarzyna
BACZAK
nr cert. 293
11.12.2026
Kraków
Praktyka prywatna
tel. 694 475 294
Psychoterapia indywidualna i grupowa osób dorosłych i młodzieży
Władysław
BANAŚ
nr. cert.44
superwizor
nr cert. 89
07.11.2025
Praktyka prywatna
Kraków
tel. 603 07 96 96
dorośli psychoterapia psychoanalityczna
Wioletta
BANASIK-KLIMCZAK
nr cert. 183
28.06.2026
Praktyka prywatna
Łódź
tel. kom. 604 346 180
wbanasik@02.pl
Psychoterapia zorientowana psychoanalitycznie indywidualna i grupowa osób dorosłych; zaburzenia osobowości, nerwice, depresje
Maria
de BARBARO
nr cert. 75
07.11.2025
superwizor
nr cert. 58
07.11.2025
Praktyka prywatna
Kraków
tel. 12 633 54 03
mariadebarbaro@wp.pl
dorośli indywid. psychoterapia nerwic, terapia rodzin
Joanna
BATTEK
nr cert. 294
11.12.2026
 tel. 501 642 275Psychoterapia indywidualna dorosłych w podejściu psychodynamicznym, psychoterapia par systemowo -psychodynamiczna oraz terapia dzieci i młodzieży
Maria
BAZAN
nr cert. 308
23.09.2027
tel. 602 612 543
mariabazan6@gmail.com
Dorośli, psychoterapia indywidualna
Jolanta
BEREZOWSKA
nr cert. 103
07.11.2025
Superwizor
nr cert. 87
07.11.2025
   
Anna
BERSZ
nr cert. 58
30.11.2025
superwizor
nr cert. 40
30.11.2025
Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel. 22 616 13 72, 617 61 64
tel/fax 617 24 52
tel. kom. 501 370 099
dorośli grup. i ind. zaburz. osobowości, nerwice, sytuacje kryzysowe, terapia małżeństw
Anna
BIELESZA
nr cert. 110
07.11.2025
Praktyka prywatna
Chełm
tel. kom. 606 282 065
annabielesza@wp.pl
Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży, terapia rodzin i par
Kazimierz
BIERZYŃSKI
nr cert. 1
superwizor
nr cert. 1
27.03.2026
Katedra Psychoterapii CM UJ
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel. 12 633 12 03, 12 633 72 16
mzbierzy@cyf.kr.edu.pl
dorośli indywidualnie i grupowo
Agnieszka
BITTNER-JAKUBOWSKA
nr cert. 165
15.11.2024
Gdański Ośrodek Psychoterapii
Gdańsk-Starówka
tel. kom. 501 176 564
www.gopsych.pl
Dorośli;
indywidualna psychoterapia psychoanalityczna
Agnieszka
BLEJA
nr cert. 204
09.12.2027
Praktyka prywatna
Poznań
tel. kom. 602 804 773
agnieszka.bleja@icloud.com
Psychoterapia indywidualna i rodzinna, osoby dorosłe, dzieci, młodzież
 Romana
BŁAUCIAK
nr cert. 324
19.05.2028
 IN SPE
Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej
Poznań
tel. 607 828 995
Psychoterapia indywidualna i grupowa osób dorosłych
Aleksandra
BŁAŻEJEWSKA
nr cert. 239
16.03.2023
Wrocław
604-857-215
psychoterapia osób dorosłych i młodzieży
Katarzyna
BOBROWSKA-JABŁOŃSKA
nr cert. 191
24.06.2027
Grupa Synapsis
Warszawa
tel. 22 643 98 61; 22 641 70 51
tel. kom. 603 297 105
katarzynabobrowskajablonska@gmail.com
Psychoterapia osób dorosłych i młodzieży.
Psychoterapia długoterminowa i krótkoterminowa;
zaburzenia osobowości, depresja, objawy nerwicowe, sytuacje kryzysowe, długotrwały stres,
problemy okresu dojrzewania.
Psychoterapia indywidualna psychodynamiczna i psychoanalityczna.
Anna
BODZEK
nr cert. 147
19.11.2021
Praktyka prywatna
Kraków
ul. Helclów 11/1
annanelabodzek@gmail.com
Indywidualna psychoterapia dorosłych (nerwice, depresje, stany lękowe); terapia rodzin i par
Anna
BOGATYŃSKA-KUCHARSKA
nr cert. 222
25.03.2022
Praktyka prywatna
Kraków
518 556 580
www.terapia-psychologiczna.pl
anna.bogatynska@terapia-psychologiczna.pl
Psychoterapia indywidualna dorosłych: długotrwały stres, problemy w relacjach z innymi, zaburzenia emocjonalne i osobowości, lęki, depresje, zaburzenia jedzenia, zaburzenia psychotyczne; terapia par i małżeństw
Rafał
BORNUS
nr cert. 89
07.11.2025
superwizor
nr cert. 71
07.11.2025
Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel. 22 616 13 72, 22 617 61 64
tel/fax: 22 617 24 52
Gabinet
tel. 22 621 68 97
dorośli indywidualnie; małżeństwa; rodziny
Mateusz
BOROWIEC
nr cert. 150
19.11.2021
ARCHE
Psychologia dla Ludzi
ul. Warneńczyka 10/15
10-520 Kraków
tel. 608 338 593
mborowiec@arche.krakow.pl
www.arche.krakow.pl
psychoterapia indywidualna i grupowa w orientacji poznawczo-behawioralnej oraz humanistycznej;terapia par; psychodrama
Agnieszka
BOROWSKA-TURYN
nr cert. 282
07.11.2025
Praktyka prywatna
ul. Żurawia 24a lok 14a
00-535 Warszawa
503 873 955
www.agnieszka-borowska.pl
indywidualna psychoterapia psychoanalityczna osób dorosłych i młodzieży oraz par. problemy: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, problemy adaptacyjne, oraz problemy seksuologiczne
Teresa
BRANDYS-TYLIPSKA
Nr cert. 59
07.11.2025
superwizor
nr cert. 41
07.11.2025
Praktyka prywatna
Brzeg, Opole
tel. 77 464 80 34
tel. kom. 603 882 652
dorośli, młodzież, indyw. i grupowa psychoterapia uzależnienia, współ- uzależnienia, DDA, i z innych rodzin dysfunkcyjnych
Izabela
BUDNIAK
Nr cert. 46
07.11.2025
superwizor
nr cert. 91
07.11.2025
Praktyka prywatna
Warszawa-Ursynów
tel. kom. 605 627 452
izabudniak@hoga.pl
dorośli, młodzież, psychoterapia indywidualna, psychoterapia psychoanalityczna
Ewa
CHALIMONIUK
nr cert. 151
25.03.2022
Warszawa
 
Ryszard
CHŁOPEK
nr cert. 172
superwizor
nr cert. 122
28.06.2026
Ośrodek Terapii Rodzin i Par
44-100 Gliwice,
Ul. Zwycięstwa 31
tel. kom. 603 231 590
ryszard.chlopek@wp.pl
www.psychoterapia.gliwice.pl
psychoterapia indywidualna oraz par i rodzin, superwizja indywidualna oraz grupowa
Małgorzata
CHOJNOWSKA
nr cert. 230
24.06.2022
Gabinet Psychoterapii
Białystok
Tel. 602 441 153
gabinetnapoddaszu.pl
Psychoterapia indywidualna – dorośli i młodzież
Magdalena
CHRZAN-DĘTKOŚ
nr cert. 200
23.09.2027
Ośrodek Psychoterapii
Psychodynamicznej INITIO
Gdańsk, ul. Piwna 64/65 m. 3
tel. kom. 502 642 608
indywidualna psychoterapia psychodynamiczna osób dorosłych oraz dzieci
Dr Szymon
CHRZĄSTOWSKI
nr cert. 240
16.03.2023
Warszawa
604-777-063
terapia par, terapia rodzinna, rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi, terapia indywidualna
Anna
CIĘŻKOWSKA
nr cert. 192
24.06.2027
Praktyka prywatna
Białystok
tel. kom. 515 076 701
www.punktpsychologiczny.pl
psychoterapia indywidualna dorosłych
(podejście psychodynamiczne oraz ISTDP)
prof. dr hab. Czesław
CZABAŁA
nr cert. 15
16.11.2018
superwizor
nr cert. 15
16.11.2018
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej
Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
 
Aldona
CZAJKOWSKA
152
superwizor
116
16.01.2026
Warszawa
 
Elżbieta
CZAPIEWSKA-ZEJDEN
76
superwizor
57
30.11.2025
Wielkopolski Instytut Psychoterapii
ul. Junacka 34
60-152 Poznań
tel. 61 862 98 99
dorośli; zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne; lęki; problemy rodzinne i małżeńskie
Marek
CZERNIAK
Nr cert. 111
07.11.2025
superwizor
nr cert. 95
15.06.2023
Praktyka prywatna
Włodawa
tel. 82 572 36 14
tel kom. 602 855 742
Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel. 22 616 13 72, 22 617 61 64
tel/fax 22 617 24 52
psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży, superwizja psychoterapii
Michał CZERNUSZCZYK
nr cert. 153
16.03.2023
Pracownia Działań Pozytywnych
ul. Asfaltowa 7a/7
02-527 Warszawa
tel. 604 656 692
www.michal.czernuszczyk.pl
psychodynamiczna psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży; terapia par; terapia grupowa
Maciej
ĆWIK
nr cert. 251
23.11.2023
Rzeszów
662 234 604
Praktyka prywatna
www.psychoterapia-rzeszow.eu
Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży
Podejście psychodynamiczne
Katarzyna
DALLEMURA-GRZEŚ
nr cert. 288
16.01.2026
Białystok
Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji
INTEGRA
600 646 755
608 686 376
www.pracowniaintegra.pl
psychoterapia dorosłych i młodzieży, terapia par i rodzin.
Małgorzata
DANIELEWICZ
nr cert. 265
28.06.2024
Praktyka prywatna
Lublin
607-684-916
indywidualna psychoterapia psychodynamiczna młodzieży i dorosłych
Justyna
DĄBROWSKA
nr cert. 318
24.03.2028
Laboratorium Psychoedukacji
lps@lps.pl
Psychoterapia okołoporodowa
Jerzy
DMUCHOWSKI
Nr cert.61
07.11.2025
superwizor
nr cert. 43
07.11.2025
Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.22 616 13 72, 22 617 61 64
tel/fax 22 617 24 52
tel. kom. 501 201 490
jd108@data.pl
psychoterapia indywidualna i grupowa, szkolenie i superwizja psychoterapeutów
Anna
DODZIUK – VAN KOOTENNR
Nr cert. 8
07.11.2025
superwizor
nr cert. 8
07.11.2025
Redakcja "Świata Problemów"
Fundacja ETOH
ul.Mszczonowska 6
Warszawa
tel. 22 836 80 80 i 22 836 80 89
tel. kom. 605 736 815
adodziuk@ozzl.org.pl
swiat.problemow@etoh.edu.pl
psychoterapia trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin (w tym DDA), praca nad uzależnieniami niechemicznymi; terapia małżeńska i rodzinna
Wojciech
DRATH
nr cert. 241
16.03.2023
Kraków
607 334 994
wdrath@gmail.com
psychoterapia indywidualna dorosłych, terapia rodzin i par
Karina
DREWCZYŃSKA
nr cert. 234
04.11.2022
Gdańsk
Podejście psychodynamiczne
Lucyna
DROŻDŻOWICZ
Nr cert. 62
07.11.2025
superwizor
nr cert. 44
07.11.2025
Praktyka prywatna
tel. kom. 608 249 435
lucyna.drozdzowicz@uj.edu.pl
lucynad30@gmail.com
psychoterapia indywidualna dorosłych, terapia rodzinna, terapia par
Małgorzata
DYŚ
nr cert. 278
20.06.2025
Psychodynamiczne Centrum
Terapeutyczno-Szkoleniowe
Lublin
Ul. 3 maja 18/7a
tel. kom. 509 925 546
www.pcts.com.pl
Psychoterapia osób dorosłych i adolescentów indywidualna i grupowa, psychoterapia p
Beata
ELMERYCH
nr cert. 279
20.06.2025
Praktyka prywatna
Warszawa
tel. kom. 500 014 014
Ośrodek Psychoterapii Rasztów
Ul. Dominikańska 11 c
(22) 644 76 80
dorośli, psychoterapia grupowa analityczna, psychoterapia indywidualna zorientowana psychoanalitycznie
Izabela
FALKOWSKA-TYLISZCZAK
nr cert. 48
superwizor
nr cert. 128
23.09.2027
Zespół Pomocy
Psychoterapeutycznej
Warszawa
tel. kom. 502 254 187
zanzibel@poczta.onet.pl
psychoterapia psychodynamiczna indywidualna i par,
superwizja
Martyna
FIGURSKA
nr cert. 313
27.01.2028
Warszawa
tel. 605 390 385
mfigurska@poczta.onet.pl
Terapia indywidualna i grupowa osób dorosłych; zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia osobowości
Psychoterapia rodzinna i małżeńska. Uzależnienia, współuzależnienie, terapia DDA
Piotr
FIJEWSKI
Nr cert. 16
07.11.2025
superwizor
nr cert. 16
07.11.2025
INTRA
ul. Bajana 40
01-904 Warszawa
tel. 22 826 35 34
tel. kom. 605 330 600
piotrfijewski@osrodekintra.pl
psychoterapia osób dorosłych, praca z parami
Irena
FRANASZEK
nr cert. 52
30.11.2025
Ośrodek Psychoterapii Rodzin,
Dzieci i Dorosłych
Lublin
tel. 81 533 77 37
tel. kom. 789 366 244 www.psychosystem.pl
irenafranaszek@interia.pl
Psychoterapia par;
kryzysy i problemy wychowawcze,
nerwice, depresje
Tomasz
FRANC
nr cert. 267
15.11.2024
Praktyka prywatna
Kraków
602-300-510
dorośli indywidualna psychoterapia psychoanalityczna
Aleksandra
FROELICH-DEJA
nr cert. 301
22.01.2027
 Psychoterapia Psychodynamiczna
ul. Śniadeckich 18
85-704 Bydgoszcz
tel. 501 558 030
 psychoterapia indywidualna dorosłych
Marek
GAJOWY
nr cert. 123
superwizor
nr 110
28.03.2025
Gabine-TY Psychoterapii i Diagnozy
Warszawa
tel. 502 319 661
www.gabine-ty.pl
mgajowy@gabine-ty.pl
psychoterapia psychoanalityczna indywidualna i par; superwizja indywidualna, grupowa, zespołów,angielski i francuski
Agnieszka
GAWĘDA
nr cert. 207
24.02.2028
Praktyka prywatna
Katowice
tel. kom. 504 762 772
www.psychologowie.com
Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i dorosłych
Dominik
GAWĘDA
nr cert. 208
superwizor
nr cert. 120
27.03.2026
Praktyka prywatna
Katowice
tel. kom. 504 591 063
www.psychologowie.com
Psychoterapia indywidualna, grupowa i par osób dorosłych. Superwizja psychoterapeutów.
Magdalena
GAWLIK
nr cert. 304
24.06.2027
Praktyka prywatna
Wrocław
tel. 664 716 717
psychoterapia indywidualna osób dorosłych
Justyna
GLIŃSKA
nr cert. 141
19.11.2021
Poradnia Psychologiczna, Centrum-Ja
w Warszawie
ul. Belgradzka 14/7
22 448 22 98
607 145 194
www.centrum-ja.pl
Dorośli, psychoterapia indywidualna; terapia par
Paweł
GLITA
nr cert. 154
superwizor
nr cert. 100
24.06.2022
Praktyka prywatna
Kraków
tel. kom. 504 073 862
glita@poczta.onet.pl
dorośli i młodzież,
indywidualna i grupowa
psychoterapia psychodynamiczna
Marta
GŁOWACKA
nr cert. 135
superwizor
111
28.03.2025
Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel. 22 616 13 72, 22 617 61 64
tel/fax. 22 617 24 52
tel.kom. 501 201 490
lps@lps.pl
dorośli;psychoterapia psychodynamiczna indywidualna i grupowa
Michał
GŁUSZEK
nr cert. 295
11.12.2026
Starkówiec Piątkowski 33
63-000 Środa Wielkopolska
mg.gluszek@gmail.com
Psychoterapia indywidualna i grupowa młodzieży i dorosłych
Cezary
GODLEWSKI
nr cert. 131
Superwizor
nr cert. 104
23.11.2023
INTRA Białystok
ul. Zwierzyniecka 9 A
tel. kontaktowy
608 472 232
c.godlewski63@gmail.com
dorośli, psychoterapia indywidualna; kryzysy egzystencjalne, zaburzenia depresyjne i osobowości
Martyna
GORYNIAK
193
24.06.2027
Horyzonty
ul. Wandy 11A / 2
03-949 Warszawa
tel. 512 549 000
Psychoterapia psychodynamiczna i ISTDP  Pacjenci dorośli z różnymi rodzajami trudności, terapia indywidualna i grupowa
Anna
GÓRSKA
223
25.03.2022
Praktyka prywatna
Warszawa-Śródmieście
696 220 300
Dorośli, psychoterapia psychoanalityczna indywidualna i grupowa, terapia par.
Bożena
GRAMATYKA
nr cert. 196
24.06.2027
Praktyka prywatna
Kraków
tel. kom. 502 667 947
bgramatyka@o2.pl
Psychoterapia psychodynamiczna indywidualna i grupowa, dorośli
Katarzyna
GWÓŹDŹ
nr cert. 173
superwizor
nr cert. 130
09.12.2027
tel. 502 578 538

katarzyna.gwozdz@op.pl
psychoterapia i superwizja terapii dorosłych i młodzieży
Marta
HAVIAR
nr cert. 262
29.03.2024
Gabinet Psychoterapeutyczny
Ul. Lea 210C/7
30-133 Kraków
Tel 662 126 603
haviarmarta@gmail.com
Indywidualna psychoterapia dorosłych w nurcie psychoanalitycznym, zaburzenia osobowości
Agata
HENSOLDT-JANKOWSKA
nr cert. 321
21.04.2028
Ośrodek Psychoterapii Przystań
Wrocław
ul. Nowowiejska 114/1
tel. 696 086 745 agata.hensoldt@osrodekprzystan.com
www.osrodekprzystan.com
Osoby dorosłe - psychoterapia indywidualna, par i grupowa
Monika
HOHOL-CIEŚLAK
nr cert. 252
23.11.2023
Kraków
503 945 676
monikahohol@o2.pl
Dorośli: psychoterapia indywidualna terapia par, małżeństw
Aneta
IGNATOWICZ-PŁANETA
nr cert. 280
20.03.2025
Praktyka prywatna
Centrum Zdrowia Psychicznego
Mielec
tel. kom. 608 21 78 05
aignatowicz@yahoo.pl
psychoterapia osób dorosłych , terapia małżeństw i par
Agnieszka
IWASZKIEWICZ
nr cert. 127
superwizor
nr cert. 98
24.06.2027
Praktyka prywatna
Łódź
oraz
Laboratorium Psychoedukacji
22 616 13 72, 22 617 61 64
tel. kom. 605 737 446
ae.iwaszkiewicz@gmail.com
Dorośli indywidualnie i grupowo, psychoterapia długoterminowa i krótkoterminowa; zaburzenia osobowości, depresja, objawy nerwicowe, sytuacje kryzysowe, długotrwały stres
Alicja
JADCZUK-WYRZYKOWSKA
Nr cert. 65
07.11.2025
superwizor
nr cert. 47
07.11.2025
Praktyka prywatna
Warszawa
tel. 22 864 80 91
tel.kom. 504 13 55 54
dorośli psychoanaliza, psychoterapia analityczna
Barbara
JAKUBOWSKA
nr cert. 224
25.03.2022
Praktyka prywatna
Warszawa
601 393 440
basiajakubowska1@o2.pl
Dorośli - psychoterapia psychodynamiczna,
terapia par i rodzin
Aleksandra
JAKUBUS-MATUSIAK
nr cert. 136
superwizor
nr cert. 101
04.11.2022
Praktyka prywatna
Starogard Gdański
tel. kom. 502 164 864
ola.jakubus@wp.pl
dorośli; pomoc psychologiczna: zaburzenia osobowości, depresja, nerwice, problemy w relacjach z innymi ludźmi
Iwona
JARA
nr cert. 194
24.06.2027
Polski Instytut Ericksonowski w Katowicach
ul. Krzemienna 11
tel. 609 677 703
iwonamaria30@gmail.com
terapia indywidualna dorosłych, rodzin i par
Monika
JAROSZEWSKA
nr cert. 155
25.03.2022
Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel. 22 617 61 64
www.lps.pl
Praktyka prywatna
Warszawa
tel. kom. 603 943 704
dorośli, psychoterapia indywidualna psychodynamiczna i psychoanalityczna
Olga
JASZAK
nr cert. 305
24.06.2027
tel. 507 058 685
www.kontakt-olsztyn.pl
kontakt@kontakt-olsztyn.pl
dorośli, psychoterapia indywidualna i par
Agnieszka
JAŚLIKOWSKA
nr cert. 322
21.04.2028
 Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18, Warszawa
tel. 22 617 61 64, 22 616 13 72
tel. 608 533 103
Psychodynamiczna psychoterapia indywidualna; psychoterapia par; terapia dysfunkcji seksualnych
Hanna
JAWORSKA
Nr. cert. 66
07.11.2025
superwizor
nr cert. 48
07.11.2025
Praktyka prywatna
01-685 Warszawa
ul. Bohdziewicza 25
tel. 22 833 02 19
tel. kom. 606 730 825
hanna.jaworska@wp.pl
dorośli indywidualna i grupowa psychoterapia analityczna; nerwice i zaburzenia osobowości borderline;interwencja w kryzysie;superwizja indywidualna i grupowa
Dr Krzysztof
JEDLIŃSKI
Nr. cert. 31
07.11.2025
superwizor
nr cert. 31
07.11.2025
INTRA
ul. Bajana 40
01-904 Warszawa
tel. 22 826 35 34
tel. kom. 605 330 600
jkjedl@wp.pl
młodzież, dorośli terapia indywidulna, grupowa, rodzinna, trening zachowań społecznych
Paweł
JEZIERSKI
nr cert. 257
29.03.2024
Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel. 22 616 13 72, 22 617 61 64
terapeuta@paweljezierski.pl
530 58 28 28
psychoterapia indywidualna, grupowa i par; nerwice; zaburzenia osobowości; zaburzenia odżywiania
Monika
JĘDROWSKA
nr cert. 197
24.06.2027
tel. 609 533 904
monika.jedrowska@gmail.com
psychoterapia indywidualna i grupowa osób dorosłych,
trauma szokowa i rozwojowa w podejściu integracyjnym i somatycznym
Maria
JOHN-BORYS
nr cert. 195
24.06.2027
tel. 607 346 329
mjohnbor@interia.pl
psychoterapia zaburzeń nerwicowych, depresji, praca z parą, praca z rodziną,
pomoc w sytuacjach kryzysów egzystencjalnych
dr Barbara
JÓZEFIK
nr. cert. 67
superwizor
nr cert. 49
27.03.2026
Praktyka prywatna
Kraków
tel. 604 774 746
e-mail:
barbara.jozefik@uj.edu.pl
terapia rodzin i par; systemowa terapia indywidualna; zaburzenia okresu dojrzewania,
Agnieszka
KACPRZAK
nr cert. 219
19.11.2021
Warszawa
608 152 149
dzieci, młodzież, dorośli -indywidualna psychoterapia, terapia rodzinna, terapia par.
Joanna
KACZMAREK
nr cert. 242
16.03.2023
Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju
SENSUM
Warszawa, ul. Niecała 6/1
506 666 777
kaczmarek@pomoc-psycholog.pl
praktyka prywatna
604 067 214
Psychoterapia osób dorosłych; zaburzenia nerwicowe, afektywne, osobowościowe, zachowania.
Lech
KALITA
superwizor
nr cert. 123
28.06.2026
tel. 502 081 720
l.kalita@psyche.med.pl
psychoterapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży, superwizja indywidualna i grupowa dla psychoterapeutów w praktyce prywatnej oraz dla instytucji publicznych
Renata
KAŁUCKA
nr cert.272
28.03.2025
gabinet psychoterapii
Warszawa
Pl. Grzybowski 10 m 34
605 073 108
renata.kalucka@gmail.com
psychoterapia indywidualna dorosłych i dzieci; konsultacje dla par
Katarzyna
KAMIŃSKA
nr cert. 126
19.11.2021
VERBUM Centrum Pomocy
Psychologicznej
Katowice ul. 1 Maja 110/4
tel. kom.: 509 527 480
indywidualna psychoterapia psychodynamiczna, dorośli
Ryszard
KAMIŃSKI
Nr cert. 99
07.11.2025
superwizor
nr cert. 83
07.11.2025
ul. Królowej Korony Polskiej 26/1-1a
70-480 Szczecin
tel/fax.91 422 60 60
tel. kom. 502 444 270
kaminski@zip.org.pl
www.zip.org.pl
dorośli indywidualnie i grupowo;
nerwice, zaburzenia osobowości
Katarzyna
KANIUK
nr cert. 258
29.03.2024
Praktyka prywatna
Lublin
500 009 315
info@katarzynakaniuk.pl
 
Agnieszka
KAPICA
nr cert. 215
23.06.2028
Praktyka prywatna
Tarnobrzeg
tel. kom. 509 529 626
agakapica@wp.pl
Dorośli, młodzież, dzieci – nerwice, depresje, zaburzenia: osobowości, emocjonalne, łaknienia, lękowe; kryzysy rodzinne i małżeńskie, kryzysy adolescencyjne, ADHD, autyzm
Henryk
KĘDZIERSKI
Nr cert. 90
30.11.2025
superwizor
nr cert. 72
30.11.2025
Praktyka prywatna
Mielno /zachodniopom.
Tel. 502 373 924
hen@go2.pl
uzależnienie od alkoholu i współ- uzależnienie, zaburz. osobowości, zaburz. emocjonalne
Paweł
KĘDZIORA
nr cert. 231
24.06.2022
Starachowice
 
Magdalena
KIK
nr cert. 268
15.11.2024
praktyka prywatna
Kraków
790-554-685
www.gabinetverte.pl
psychoterapia indywidualna, terapia rodzin i par
zaburzenia lękowe, depresyjne, nerwice, zaburzenia osobowości, zaburzenia seksualne, uzależnienie i współuzależnienie
Janusz
KITRASIEWICZ
Nr cert. 51
07.11.2025
superwizor
nr cert. 88
07.11.2025
Krakowskie Centrum
Psychodynamiczne
ul. Zamoyskiego 56
30-523 Kraków
tel. 12 422 16 55
psychoterapia indywidualna dorosłych
Monika
KLUZ
nr cert. 302
22.01.2027
Prywatny Gabinet Psychoterapeutyczny
Rzeszów
tel. 601 469 912
psychoterapia indywidualna dorosłych, terapia par i rodzin
Justyna
KŁOSOWSKA-BELDA
nr cert. 269
15.11..2024
Wrocław
601 084 418
www.psycheland.pl
psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych
Anna
KOCHANOWSKA
nr cert. 314
27.01.2028
Poznań
annakochanowska.poznan@outlook.com
Psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna dla dorosłych, dzieci i młodzieży
Magdalena
KOCON-RÓŻYCKA
nr cert. 253
23.11.2023
Warszawa
prywatna praktyka
www.psychoterapeutyczna.pl
tel. 501-015-894
Psychoterapia osób dorosłych indywidualna i grupowa, par
Prof. dr hab. Andrzej
KOKOSZKA
Nr cert. 97
16.01.2026
superwizor
nr cert. 81
16.01.2026
Praktyka prywatna
kokoszka@am.waw.edu.pl
indywidualna i grupowa psychoterapia nerwic i depresji
Ewa
KOŁACZ
nr cert. 144
superwizor
Nr cert117
16.01.2026
Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel. 22 617 61 64
tel/fax 617 24 52
Praktyka prywatna Kozienice
tel. kom. 601 165 522
młodzież, dorośli - psychodynamiczna psychoterapia indywidualna; zaburzenia osobowości, depresje, nerwice
Ilona
KOŁBIK
Nr cert. 32
superwizor
nr cert. 32
30.11.2025
Zakład Terapii Rodzin
Klin. Psychiatrii CM UJ
ul. Kopernika 21
31-501 Kraków
tel. 12 18-88-03
dorośli małżeństwa
Dorota
KOMUDA
nr cert. 57
19.11.2021
Praktyka prywatna
Wrocław
tel. kom. 501 275 560
dorośli i młodzież,
psychoterapia psychoanalityczna
Zuzanna
KORGA
nr cert. 201
23.09.2027
Ośrodek Psychoterapii
i Psychoedukacji LOGOS
ul. B. Chrobrego 9
44-200 Rybnik
tel. kom. 607086493
www.psychologos.net.pl
Psychoterapia psychodynamiczna indywidualna i grupowa,
dorośli, młodzież;
konsultacje par, dzieci.
Sonia
KORUS-DEKA
nr cert.273
28.03.2025
prywatna praktyka
Katowice
ul. Warszawska 40/1a
www.gabinet-psycholog.pl
tel. 502 391 325
psychoterapia dorosłych ( nerwice,depresje,zaburzenia osobowości, długotrwały stres, lęk, problemy w relacjach z ludźmi
Adriana
KOSIŃSKA
nr cert. 296
11.12.2026
Katowice
tel. 504 259 256
adriana.kosinska@op.pl
Psychoterapia psychodynamiczna osób dorosłych
Małgorzata
KOSTECKA-WALENTA
Nr cert. 77
30.11.2025
superwizor
nr cert. 59
30.11.2025
Fundacja Wspierania Rozwoju
Kliniki Psychiatrycznej
Warszawa
tel. 22 825 20 31 w. 31
Luxmed
tel. 22 521 51 99
e-mail: gun@psych.waw.pl
zaburzenia psychotyczne: choroba afektywna, schizofrenia, zaburzenia borderline
Krystyna
KOTOWA
Nr cert. 18
30.11.2025
superwizor
nr cert. 18
30.11.2025
Prywatna praktyka
Lublin
+48 609-230-499
dorośli terapia grupowa i indywidualna
Iwona
KOZŁOWSKA-
PIWOWARCZYK
Nr. cert.45
07.11.2025
superwizor
nr cert. 74
07.11.2025
Ośrodek Psychoterapii Systemowej
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków
tel. 509 494 793
list@terapiarodzin-krakow.pl
www.terapiarodzin-krakow.pl
psychoterapia indywidualna dorosłych, systemowa terapia rodzin i małżeństw
Marcin
KRAMEK
nr cert. 248
superwizor
nr cert. 131
09.12.2027
Wrocław
ul. Obornicka 77j / 1B
tel. 500 178 628
marcinkramek@home.pl
psychoterapia indywidualna i grupowa - pomoc superwizyjna dla terapeutów
Maria
KRÓL-FIJEWSKA
Nr cert. 19
07.11.2025
superwizor
nr cert. 19
07.11.2025
INTRA
ul. Bajana 40
01-904 Warszawa
tel. 22 826 35 34
tel. kom. 605 330 600
majka@osrodekintra.pl
psychoterapia osób dorosłych
Anna
KRÓL- KUCZKOWSKA
nr cert. 184
superwizor
S 118
16.01.2026
Pracownia Psychoterapii
HUMANI
ul. Szydłowska 42,
60-651 Poznań
793 700 087
biuro@humani.pl
dorośli, psychoterapia oparta na mentalizacji (MBT)
Jakub
KRYŃSKI
nr cert. 319
24.03.2028
Warszawa
tel. 888 740 388
Psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych i młodzieży
Alina
KRZEKOTOWSKA
nr cert. 166
28.09.2024
Praktyka prywatna
Środa Wielkopolska
Poznań
tel. kom. 604 751 928
alinagab@poczta.onet.pl
www.psycholog-wlkp.pl
Psychoterapia indywidualna, par i rodzin;
problemy emocjonalne zaburzenia odżywiania,
depresja,
Uzależnienia, kryzysy rozwojowe
Arleta
KUBERKA
nr cert. 124
19.11.2021
Praktyka prywatna
Chojnice, ul. Ceynowy 13 B
tel. kom. 668 433 319
psychoterapiachojnice@republika.pl
indywidualna psychoterapia psychodynamiczna młodzieży i dorosłych; psychoterapia par
Alicja
KUBIAK
nr cert. 56
superwizor
cert.106
29.03.2024
Prywatna praktyka
Warszawa
tel. 22 648 48 83
tel. kom. 692 782 195
Indywidualna psychoterapia psychoanalityczna
Zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, depresja
Bogdan
KUBIAK
nr cert. 113
30.11.2025
Praktyka prywatna
Warszawa
ul. Żabińskiego 3
tel. 22 648 48 83
tel. kom. 696 415 986
www.certyfikowani-psychoterapeuci.pl
dorośli
indywidualna psychoterapia psychoanalityczna osób z depresją, zaburzeniami lękowymi, nerwicą natręctw, zaburz. odżywiania się, fobia społeczną
Arletta
KUBICKA
nr cert. 134
19.11.2021
Praktyka prywatna
Rzeszów
tel. kom. 600 288 057
www.arlettakubicka.pl
gabinet@arlettakubicka.pl
Psychoterapia psychodynamiczna
Wioletta
KUJAWA-BRZEZIŃSKA
nr cert. 247
15.06.2023
Białystok
Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji
INTEGRA
603 704 720
608 686 376
psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży; terapia par i rodzin
Maria
KUKIELSKA
nr cert.274
28.03.2025
PSYCHE - Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji
87-100 Toruń
ul. Kołłątaja 5c/6
600 98 30 13
dorośli, psychoterapia indywidualna i grupowa
Alicja Dorota
KUNICKA
nr cert. 109
07.11.2025
Praktyka prywatna
Bielsko-Biała
tel. kom. 509 788 933
alicjak0@op.pl
psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych i młodzieży; leczenie zaburzeń osobowości, nerwicowych, odżywiania;prowadzenie warsztatów i szkoleń psychologicznych
Anna
KURKOWIAK
nr cert. 316
24.02.2028
tel. 607 922 384
annakurkowiak1@gmail.com
zaburzenia lękowe, nerwicowe, zaburzenia osobowości, psychotyczne, depresja,
pacjenci dorośli i młodzieżowi
Marzena
KUROWSKA
nr cert. 116
19.11.2021
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Białystok,
ul. Staszica 3
tel. 85 740 43 31
psychoterapia indywid. dorosłych z rozpoznaniem schizofrenii, psychoz dwubiegunowych, zaburz. osobowości, zaburzeń lękowych
Katarzyna
KWIATKOWSKA
nr cert. 259
29.03.2024
Praktyka Psychologiczna
i Warsztaty Twórcze
Warszawa
503 711 313
kakwiat@gmail.com
terapia rodzinna i par
psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: I. Certyfikat psychoterapeuty i superwizora terapii
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (164908 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Warunki formalne i procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 18 listopada 2009 r. ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd Główny w dniu 6 czerwca 2012 r., 20 listopada 2013 r., 25 czerwca 2014 r., 24 czerwca 2015 r., 23 listopada 2016r., 28 czerwca 2017 r. oraz 28 marca 2018 r. (tekst ujednolicony)

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: Aplikacja superwizorska
Wysłany przez admin dnia 30-06-2011 (8531 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Możliwości otwierania aplikacji superwizorskiej

Zarząd Główny chce ułatwić psychologom pracującym w odległych od centrów szkoleniowych miejscowościach dostęp do superwizji. Dzięki aplikantom zwiększymy szansę dla ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty łatwiejszego pozyskania jednego z dwóch wymaganych przez Komisję Certyfikacyjną superwizorów. Jednocześnie uzyskanie certyfikatu superwizora wymaga udokumentowania prowadzonych superwizji, a superwizorzy-aplikanci pracując pod opieką certyfikowanego przez PTP superwizora będą mogli udokumentować prowadzone przez siebie superwizje. Czas aplikacji nie może przekroczyć 3 lat od daty jej otwarcia.

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: . Listy rekomendowanych członków PTP
Wysłany przez admin dnia 22-01-2005 (294523 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Listy rekomendowanych członków PTP

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: . Certyfikaty i Rekomendacje PTP
Wysłany przez admin dnia 22-01-2005 (354769 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Certyfikaty i Rekomendacje PTP

Przedstawiamy warunki i sposoby uzyskiwania w Polskim Towarzystwie Psychologicznym rekomendacji specjalistycznych umiejętności. Spodziewamy się, że wraz z ustawą o zawodzie psychologa będzie to tworzyło ramy prawne funkcjonowania zawodowego i stanowiło ochronę interesów zarówno profesjonalisty jak i klienta. Nazwiska osób, które uzyskały rekomendacje PTP umieszczamy na listach internetowych.

(Czytaj więcej... | )

Rekomendacje: Lista odnowionych rekomendacji I stopnia
Wysłany przez admin dnia 15-04-2014 (5892 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Rekomendacja I stopnia

(Czytaj więcej... | )