2006-05-31 Ustawa - prośba do Rzecznika Praw Obywatelskich
Data: 01-06-2006
Temat: Ustawa o zawodzie psychologa


Polskie Towarzystwo Psychologiczne wystąpiło do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o pomoc w ustaleniu jednoznacznej wykładni przepisu dotyczącego psychoterapii ( art. 4 ust. 1 pkt.4 ustawy o zawodzie psychologa)


PTP 93/ZG/06

Warszawa 22.05.2006 r.

Szanowny Pan
Dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Doktorze,

Polskie Towarzystwo Psychologiczne zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc i interwencję  w związku z interpretacją zapisu art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U z 2001 nr 73  poz. 763) dotyczącego uprawnień do wykonywania psychoterapii.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne zwróciło się do ministra właściwego ds. zdrowia i ministra właściwego ds. pracy  (nadzorującego wykonanie naszej ustawy)  o wspólne ustalenie wykładni tego artykułu. Uzyskana od Ministra Zdrowia odpowiedź  jest dalece niejednoznaczna, minister właściwy ds. pracy  powołując się na ministra ds. zdrowia stwierdził, że tylko psychologowie mogą uprawiać psychoterapię. Tekst obu opinii w załączeniu. Środowisko psychoterapeutów nie będących psychologami  ( psychiatrzy i inne zawody uprawiające dotąd psychoterapię ) wyraża ogromne zaniepokojenie, iż ustawa o zawodzie psychologa uniemożliwi im wykonywanie legalnie psychoterapii.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne stoi na stanowisku iż ustawa o zawodzie psychologa:

  1. dotyczy wyłącznie psychologów, a więc wykonywania tego zawodu przez osoby posiadające dyplom magistra psychologii i spełniające pozostałe wymogi ustawowe;
  2. psychoterapia jest jedynie jedną z form wykonywania zawodu psychologa, co nie oznacza, iż jest zastrzeżona dla psychologów;
  3. przepis art. 4 ust. 4 wyraźnie wskazuje, że to minister ds. zdrowia przygotuje rozporządzenie dotyczące standardów uprawiania psychoterapii przez psychologów.

Intencją tak ustawodawcy jak i środowiska nie jest i nigdy nie było ograniczenie prawa wykonywania psychoterapii przez inne zawody dotychczas do tego uprawnione.

Niejednoznaczność wykładni omawianego przepisu  stawia w szczególnie trudnej sytuacji  osoby, które dotychczas nie tylko uprawiały psychoterapię, ale także uzyskały certyfikaty psychoterapeutyczne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uznawane przez NFZ i potwierdzające ich  kompetencji w tym zakresie.

Zwracam się z prośbą do Pana Doktora o zajęcie pilnie stanowiska w tej sprawie , które umożliwi jednoznaczną interpretację przepisu ustawy o zawodzie psychologa dotyczącego wykonywania psychoterapii. Przepisy ustawy nie powinny powodować krzywdy i szkody  osób posiadających dotychczas zwyczajowe uprawnienia do profesjonalnego działania w zakresie psychoterapii.

 Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=145