2006-09-22 Opinie dotyczące projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
Data: 08-10-2006
Temat: Z prac Zarządu Głównego


Uwagi Polskiej Rady Psychoterapii w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych w związku z dyskusją podczas Konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Zdrowia w dn. 22.09.2006.Ad. art. 15. Proponujemy dopisanie ust. 3

3.   Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z art. 50 i art. 51 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Ad. art. 66. Proponujemy jego brzmienie począwszy od ust. 3:

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia w porozumieniu z Radą ds. Psychoterapii:

 1. ramowy program nauczania w zakresie psychoterapii uwzględniając w szczególności naukowe podstawy psychoterapii i różnorodność stosowanych podejść i form psychoterapeutycznych;
 2. warunki i tryb prowadzenia akredytacji ośrodków prowadzących szkolenia w zakresie psychoterapii w tym tryb powoływania i zakres działania Komisji akredytacyjnej do spraw psychoterapii oraz standardy akredytacji tych ośrodków;
 3. sposób prowadzenia i odbywania szkolenia w zakresie psychoterapii w tym procedurę postępowania kwalifikacyjnego, standardy prowadzenia szkolenia;
 4. warunki i tryb zaliczania szkolenia w tym sposób przeprowadzania egzaminu końcowego oraz wzór certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia psychoterapii;
 5. tryb uznawania dotychczasowych certyfikatów psychoterapeuty, w oparciu o kryteria opracowane przez Radę ds. Psychoterapii;
 6. tryb dostosowywania wcześniej ukończonych i rozpoczętych przed wejściem w życie ustawy, szkoleń podyplomowych do aktualnie obowiązujących wymogów, w oparciu o kryteria opracowane przez Radę ds. Psychoterapii.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia powoła Radę ds. Psychoterapii, do której zadań należy:

 1. Opracowywanie rozwiązań, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 - 6;
 2. Rekomendowanie osób do Komisji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodzie dotyczącym zawodu psychoterapeuty;
 3. Rekomendowanie osób do Komisji akredytacyjnej ds. ośrodków szkoleniowych w zakresie psychoterapii i realizowanych przez nich programów szkoleń;
 4. Rekomendowanie pięciu przedstawicieli zawodu psychoterapeuty do Komisji odpowiedzialności Zawodowej.

5. Skład Rady ds. Psychoterapii powinien odzwierciedlać różnorodność podejść psychoterapeutycznych i jest powoływany spośród osób zgłoszonych przez:

 1. Ogólnopolskie stowarzyszenia lub ich sekcje prowadzące całościowe kształcenie w zakresie psychoterapii lub/i przyznające certyfikaty psychoterapeuty.
 2. Ośrodki akademickie, które prowadzą całościowe podyplomowe kształcenie w zakresie psychoterapii - do 20 % składu Rady.


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=152