2014-05-29 Zdrowie i odporność psychiczna
Data: 29-05-2014
Temat: Konferencje


Zdrowie i odporność psychiczna – ujęcie
interdyscyplinarne

II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna
w dniach 26 i 27 września 2014 roku
pod hasłem „Jak odnaleźć zdrowie i równowagę we współczesnym świecie?”

Organizowana przez
Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie       Celem naukowym konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z obszaru psychologii zdrowia, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii. Konfrontacja interdyscyplinarna posiada zawsze charakter stymulujący, w związku z tym liczymy na wymierne, naukowe efekty konferencji:

 1. inspiracje do badań własnych uczestników spotkania
 2. powstanie zespołów interdyscyplinarnych skoncentrowanych wokół określonego zagadnienia
 3. wydanie monografii w języku angielskim w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Columbia University Press, USA
 4. publikacje w czasopismach fachowych
 5. integrację środowiska naukowego : studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej polskiej i zagranicznej

       Zagadnienie zdrowia somatycznego i psychicznego jest ważnym obszarem dla rozważań nauk społecznych i medycznych, gdyż wyzwania współczesnego życia obciążają człowieka w niespotykanym dotąd stopniu. Ilość stresu, koniecznych do podjęcia decyzji oraz częsty brak stabilności i poczucia bezpieczeństwa stwarzają klimat mobilności i płynności, niesprzyjający zdrowiu psychicznemu. Zaproszenie lekarzy, a w szczególności psychiatrów, do dyskusji na temat zdrowia psychicznego wskazuje na znaczenie współpracy pomiędzy specjalistami w sytuacji destabilizacji psychicznej. Wydaje się, że w momentach kryzysów emocjonalnych, wydarzeń traumatycznych i katastrof życiowych wsparcie farmakologiczne może być znaczącym pierwszym etapem pomocy człowiekowi.

       Definicja zdrowia przyjęta przez WHO – Światową Organizację Zdrowia wskazuje na stan pełnego, fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego dobrostanu, jako na przejaw prawdziwie zdrowego funkcjonowania. Ujęcie to zakłada, że zdrowie jest nie tylko brakiem choroby, ale ma w sobie pozytywny aspekt, którym jest dobrostan. Możemy więc mówić o podejściu salutogenetycznym, sugerującym poszukiwanie drogi do zdrowia, poprzez rozwijanie i wzmacnianie zasobów własnych jednostki i społeczności .

       Badania nad zdrowiem człowieka zarówno w obszarze somy, jak i psyche ewoluują wyraźnie od bieguna identyfikowania i minimalizowania zagrożeń ku biegunowi rozpoznawania i wzmacniania zasobów własnych stanowiących ochronę i pomoc w radzeniu sobie ze skutkami stresu. Tendencja ta widoczna jest w koncepcjach psychologicznych i socjologicznych akcentujących znaczenie siły wewnętrznej, aktywów wspierających i ułatwiających radzenie sobie ze stresem. Fakt, iż zagrożenia oraz wszelkiego rodzaju stresy są wszechobecne, a kontakt z nimi niemożliwy do uniknięcia, stał się przyczynkiem do poszukiwania cech indywidualnych, których posiadanie zwiększy prawdopodobieństwo pokonania trudności, wyjścia obronną ręką z napotkanej traumatycznej sytuacji.

       Istotnym zadaniem pozostaje więc poszukiwanie strategii i modeli radzenia sobie z nadmiarem stresu bez kosztów zdrowotnych. Szczególne miejsce zajmują tu propozycje kierowane do dzieci i młodzieży – profilaktyka pozytywna, wzmacnianie możliwości adaptacyjnych, rozwijanie sił życiowych.

Proponowane obszary tematyczne

 • Resilience jako predyktor zdrowia
 • Zdrowie i odporność psychiczna dzieci i młodzieży
 • Zdrowie z perspektywy egzystencjalnej
 • Radzenie sobie ze stresem a zdrowie
 • Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego człowieka
 • Niedostatki zdrowia
 • Zmiana stosunku do sięgania po pomoc: farmakoterapia a odtwarzanie zasobów
 • Działania profilaktyczne i prozdrowotne

Podczas konferencji planowane są wykłady planarne z udziałem gości krajowych i zagranicznych, sesja panelowa, sesje tematyczne oraz plakatowe, warsztaty. Wybrane artykuły zostaną wydane w punktowanej monografii w języku angielskim w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Goście specjalni:
Prof. Christopher Gill, College of Humanities, University of Exeter Prof. Marios Pourkos, Department of Preschool Education, University of Crete Prof. Władysława Pilecka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniach konferencji w postaci warsztatów, sesji referatowych oraz posterowych.

Ważne terminy:

 • Zgłoszenie uczestnictwa – aktywny udział: 30 czerwca 2014, bierny udział: 31 sierpnia 2014
 • Potwierdzenie kwalifikacji – 15 lipca 2014
 • Wniesienie opłat konferencyjnych – I termin: 15 lipca 2014, II termin: 31 sierpnia 2014
 • Opłata konferencyjna – I termin: 350 zł, II termin: 450 zł
  Doktoranci – I termin: 150 zł, II termin: 200 zł
  Studenci – I termin: 70 zł, II termin 100 zł

Wytyczne dla prelegentów:

 • Wygłoszenie wykładu – 15 minut prezentacji + 5 minut na dyskusję. Abstrakt nie może przekraczać 250 słów. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł i abstrakt wystąpienia, wraz z imieniem, nazwiskiem i nazwą instytucji
 • Plakat – rozmiar plakatu: A1 lub A0. Abstrakt nie może przekraczać 250 słów.
 • Wszystkie abstrakty powinny być zgodne ze standardami APA.

W celu zgłoszenia abstraktu wykładu, plakatu lub warsztatu, prosimy o kontakt pod adresem:
resilience.conf@gmail.com

Bylibyśmy wdzięczni za przesłanie maila wszystkim zainteresowanym. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu przez
resilience.conf@gmail.com

Więcej informacji znajduje się w dołączonym pliku oraz na stronie internetowej wydarzenia
resilience-conf.wzks.uj.edu.pl

Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Dr hab. Tadeusz Ostrowski
Prof. dr hab. Władysława Pilecka
Dr Krzysztof Gerc
Dr Bogusława Piasecka
Dr Monika Wasilewska


Sekretarze konferencji:
Dr Iwona Sikorska
Dr Konrad Banicki

Zuzanna Furlaga
Inga Brzozowska
Sabina Cieśla
Weronika Janeczko
Dominika Marszałek
Joanna Mordawska
Bernadetta Pasternak
Mira Pikor
Jakub Słowik


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=545