XII. Rekomendacje psychologów lotniczych
Data: 19-05-2018
Temat: Certyfikaty i rekomendacje


 

 

 

Zasady uzyskiwania rekomendacji
psychologów lotniczych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zatwierdzone uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w dniu 28 marca 2018 r. 1. Wymagania merytoryczne.
  Psycholog lotniczy posiada kompetencje w zakresie:
  1. Wiedzy teoretycznej, umożliwiającej prowadzenie zajęć w problematyce psychologicznej na kursach lotniczych, pozatechnicznych umiejętności współpracy w załodze, oraz możliwości i ograniczeń człowieka. Psycholog lotniczy powinien również posiadać podstawowe kompetencje dydaktyczne.
  2. Umiejętności diagnozy psychologicznej (ustalenia celu diagnozy, doboru testów, prowadzenia wywiadu i obserwacji oraz formułowania opinii) do celów sporządzania charakterystyki psychologicznej personelu lotniczego oraz oceny istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu pilota oraz innych zawodów związanych z lotnictwem.
  3. Umiejętności pomocy psychologicznej w zakresie udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych i stresowych związanych z wykonywaniem zawodów lotniczych, oraz oceny konieczności pomocy psychoterapeutycznej lub lekarskiej.
 2. Wymagania formalne.
  Rekomendację psychologa lotniczego może otrzymać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. Jest członkiem zwyczajnym PTP.
  2. Posiada wykształcenie psychologiczne (5 lat studiów psychologicznych jednolitych lub dwustopniowych, o ile studia I i II stopnia realizowane były na kierunku Psychologia)
  3. Posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie (3000 godzin) pracy w psychologii lotniczej w ciągu ostatnich 7 lat.
  4. Posiada wiedzę lotniczą, czyli:
  • Wykonuje zawód związany z lotnictwem lub
  • Zdał egzamin teoretyczny co najmniej Private Pilot Licence lub
  • Wykazał się dorobkiem zawodowym (praca na rzecz lotnictwa, wykłady, badania naukowe, publikacje powiązane tematycznie) lub
  • Ukończył dwa kursy rekomendowane przez EAAP lub SPL PTP.
 3. Procedura przyznawania rekomendacji
 4. W celu uzyskania rekomendacji psycholog składa wniosek do Komisji Rekomendacyjnej Psychologii Lotniczej PTP. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć dokumenty poświadczające spełnienie warunków rekomendacji.

  Spełnienie warunków merytorycznych oceniane jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydata z Komisją Rekomendacyjną. Zasady i tryb pracy Komisji Rekomendacyjnej ustalone są odrębnie.
  O decyzji przyznającej rekomendację lub odmowie jej przyznania, Komisja Rekomendacyjna powiadamia kandydata pisemnie. Decyzja pozytywna wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej ds. psychologii lotniczej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji Rekomendacyjnej. Zasady działania i tryb pracy Komisji Odwoławczej ustalone są odrębnie.

  Rekomendacja wydawana jest na 5 lat. Warunkiem przedłużenia rekomendacji jest wykonywanie pracy w zakresie psychologii lotniczej (badania, szkolenia, praca naukowa) oraz realizacja, co najmniej jednego kursu rekomendowanego przez EAAP lub SPL PTP.

  Lista psychologów rekomendowanych publikowana jest na stronie internetowej w portalu PTP oraz przekazywana Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

 5. Opłaty

Opłata rekomendacyjna Psychologa Lotniczego PTP ustalana jest corocznie i wynosi 10% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim (po zaokrągleniu do 10 zł). Opłata w 2018 roku wynosi 427 zł netto + 23 % VAT = 525,20 zł.

Opłatę należy wnosić w dwóch ratach:
I rata - 60 % za procedurę rekomendacyjną - 315,10 zł

II rata 40 % – za przyznanie rekomendacji - 210,10 zł.

Opłaty należy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
z dopiskiem: rekomendacja psychologa lotniczego

Opłata za odnowienie wpisu wynosi 5% minimalnego wynagrodzenia netto w roku poprzednim.

Opłaty zmniejsza się o 50% w przypadku osób posiadających certyfikaty Aviation Psychologist lub Junior Aviation Psychologist wydane przez EAAP.Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=742