2018_06_11 Stanowisko PTP w sprawie najniższego wynagrodzenia
Data: 11-06-2018
Temat: Z prac Zarządu Głównego


Warszawa, 07.06.2018              

PTP 80/ZG/18

Szanowna Pani
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

 

Szanowna Pani Minister,

              Polskie Towarzystwo Psychologiczne przesyła uwagi do projektu Ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z dnia 23.05.2018 roku.

              Stanowczo protestujemy przeciwko pomijaniu miejsca i roli psychologów w ochronie zdrowia. W proponowanych przepisach, po raz kolejny, nie uwzględniono licznej rzeszy psychologów, którzy zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia, współuczestniczą w świadczeniu usług zdrowotnych.

              Można jedynie przypuszczać, że to właśnie przepis art. 2 w nowym, dodanym punkcie 4, dotyczy także psychologów. Psychologowie zatrudniani w podmiotach leczniczych wykonują specjalistyczną psychologiczną diagnostykę oraz różnorodne formy oddziaływań psychologicznych, a ich działalność profesjonalna ma istotne znaczenie dla przebiegu procesu leczniczego. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w licznych przepisach prawnych dotyczących świadczeń gwarantowanych, w których udział psychologa w oddziaływaniach wobec pacjentów, jest jednym z wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Nieporozumieniem byłoby więc traktowanie tej specjalistycznej, profesjonalnej pracy jako jedynie „…pozostającej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” (punkt 3 projektu).Proponujemy następujące zmiany:

  1. uzupełnienie art. 2 o wyraźny zapis: psycholog zatrudniony w systemie ochrony zdrowia w podmiocie leczniczym jest pracownikiem przynależnym do grupy zawodowej wykonującej zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia.
  2. Uzasadnienie:

    Tylko takie wyraźne sformułowanie pozwoli wymienić psychologa i umieścić go w grupie 5 lub 6, ponieważ grupy te dotyczą pracowników wykonujących zawód medyczny, a nie będących lekarzami. Bez wskazania psychologa będzie on jedynie uznaniowo umieszczany w jednej z tych grup 5 lub 6, gdyż mimo swojego przygotowania i wykonywanych czynności, nie jest uznawany za wykonującego zawód medyczny w placówce leczniczej i może być też klasyfikowany w grupie 11, w sposób nieuzasadniony.

  3. Psychologowie zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia powinni także zostać umieszczeni, jako odrębna kategoria, w załączniku ”Współczynniki pracy”, w którym obecnie ich nie ma.

Uzasadnienie:

Brak psychologów w grupach zawodowych wymienianych w załączniku dotyczącym „Współczynników pracy” powoduje szereg nieporozumień dotyczących ich miejsca w systemie organizacyjnym placówek leczniczych. Problem ten sygnalizowaliśmy w piśmie do Pana Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z dnia 27 października 2017 r., a przedłożony projekt nie rozwiązuje go. Uzupełniając grupy zawodowe w załączniku trzeba wyróżnić trzy grupy wymaganych kwalifikacji psychologów, co jest zgodne z istniejącym obecnie zatrudnieniem psychologów w placówkach leczniczych:

  • psycholog ze specjalizacją w dziedzinie psychologia kliniczna;
  • psycholog z I stopniem specjalizacji lub po 2 latach szkolenia specjalizacyjnego;
  • psycholog bez specjalizacji.

              Zaproponowana w projekcie tabela współczynników pracy, jest naszym zdaniem krzywdząca dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów, wspólnie z Porozumieniem Zawodów Medycznych, przedłożą propozycję nowych wskaźników.

Szanowna Pani Minister,

              Proponowana nowelizacja Ustawy jest najlepszym momentem uregulowania prawnego i podkreślenia faktycznego i stałego miejsca psychologów w świadczeniu usług zdrowotnych. Wielokrotnie deklarowaliśmy gotowość do udziału w pracach nad regulacjami dotyczącymi działań zawodowych psychologów w ochronie zdrowia i będziemy wdzięczni za skorzystanie z naszej gotowości.

Z poważaniem
Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa PsychologicznegoTekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=746