Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Portal PTP: Certyfikaty i rekomendacje

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Rekomendacje: Lista rekomendowanych psychologów lotniczych
Wysłany przez admin dnia 20-05-2018 (1623 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista osób,
które uzyskały rekomendację
psychologa lotniczego

Warszawa, styczeń 2019 roku

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: XII. Rekomendacje psychologów lotniczych
Wysłany przez admin dnia 19-05-2018 (1867 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Zasady uzyskiwania rekomendacji
psychologów lotniczych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zatwierdzone uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w dniu 28 marca 2018 r.

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: XI. Lista certyfikowanych użytkowników testów
Wysłany przez admin dnia 22-02-2018 (1794 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista osób, które uzyskały europejski certyfikat użytkownika testów w środowisku pracy i organizacji
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Warszawa, maj 2018

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: XI. Certyfikat dla użytkowników testów
Wysłany przez admin dnia 22-02-2018 (1263 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Zasady uzyskiwania oraz odnawiania ważności
Europejskich Certyfikatów
dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zatwierdzone uchwałami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w dniach 29 marca i 28 czerwca 2017 r.

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: XII. Szkolenia z psychometrii dla niepsychologów do stosowania testów z grupy B1
Wysłany przez admin dnia 04-11-2016 (2467 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Szkolenia z psychometrii dla niepsychologów do stosowania testów z grupy B1

Warszawa listopad 2016 roku

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: Lista odnowionych rekomendacji I stopnia
Wysłany przez admin dnia 15-04-2014 (5873 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Rekomendacja I stopnia

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: Lista odnowionych rekomendacji II stopnia
Wysłany przez admin dnia 15-04-2014 (6517 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

II stopień – trenerzy treningu interpersonalnego

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: Lista Superwizorów warsztatu i treningu
Wysłany przez admin dnia 11-04-2014 (5829 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

III stopień - superwizorzy

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Z prac ZG PTP: 2014-01-25 Certyfikat Psychologa Sportu
Wysłany przez admin dnia 25-01-2014 (2873 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

ROZPOCZYNAMY PROCEDURĘ CERTYFIKOWANIA PSYCHOLOGÓW SPORTU
W TRYBIE ZWYKŁYM

Uwaga ! Zmiana godziny egzaminu.

Zapraszamy wszystkich chętnych psychologów do składania wniosków w postępowaniu certyfikacyjnym na uzyskanie Certyfikatu Psychologa Sportu II Klasy. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Zarządu Głównego PTP; ul. Stawki 5/7 ; 00-183 Warszawa, z dopiskiem: Certyfikat PS KL II, lub bezpośrednio składać je w biurze Zarządu Głównego PTP, najpóźniej do 28 lutego 2014 (data dostarczenia pod w/w adres).
Opłata za procedurę certyfikacyjną wynosi 779,70 zł. i należy ją wnieść przy składaniu dokumentów na konto: 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058 z dopiskiem certyfikat sportu.
Wymagania formalne oraz opis procedury uzyskania Certyfikat Psychologa Sportu II Klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , pytania do egzaminu i spis zalecanej literatury znajdują się na stronie PTP

Egzamin z wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii sportu przeprowadzany przez Komisję Certyfikacyjną ZG PTP, odbędzie się w dniu 26 marca 2014r. o godzinie 15.00 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Rekomendacje: XIII. Rekomendacje dla szkoleń psychometrycznych.
Wysłany przez admin dnia 15-04-2013 (4403 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Procedura rekomendacji szkoleń z psychometrii oraz z poszczególnych testów
przeznaczonych
dla profesjonalistów niebędących psychologami

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
(pełny tekst)

 


     I.   Zasady ogólne
  1. Szkolenia przeznaczone są dla profesjonalistów niebędących psychologami, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do stosowania testów wymienionych w wykazie pn. KATEGORYZACJA TESTÓW (obejmujących testy wydawnictw Pracowni Testów Psychologicznych PTP oraz ERDA) w grupach B1, B2 oraz w grupach wydzielonych w ramach ścieżek specjalistycznych B2plus.

  2. Wykaz KATEGORYZACJA TESTÓW jest publikowany na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakładce Metody diagnostyczne.

  3. Szkolenia, które mogą zostać objęte programem rekomendacyjnym PTP, to takie, których programy dotyczą metod objętych KATEGORYZACJĄ PTP oraz, których programy są zgodne z wytycznymi Komisji ds. testów (pp. II, III i IV tego regulaminu).

   Komisja rozpoznaje trzy typy szkoleń:
   (1)    szkolenia z psychometrii,
   (2)    szkolenia z poszczególnych metod z kategorii B2,
   (3)    zaawansowane szkolenia dla użytkowników testów w ramach poszczególnych ścieżek specjalistycznych B2plus.

  Celem procedury rekomendacyjnej jest zapewnienie osobom ubiegającym się o dostęp (możliwość zakupu i stosowania) do narzędzi diagnostycznych objętych kategoryzacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego rzetelnej wiedzy psychometrycznej niezbędnej do wykorzystywania w praktyce metod z grup B1, B2 oraz B2plus, poprzez kontrolę jakości szkoleń podmiotów za nie odpowiedzialnych oraz weryfikację przygotowania i kwalifikacji osób szkolących.

  O rekomendacje mogą ubiegać się osoby lub instytucje, które spełniają opisane niżej warunki.

  Szkolenie, która uzyska rekomendację, ma prawo do używania następującego określenia „(nazwa szkolenia i prowadzącej je placówki) rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne”

  Lista szkoleń, które uzyskają rekomendację, będzie publikowana na bieżąco na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  Po każdej edycji szkolenia wnioskodawca, który otrzymał rekomendację, przesyła do Zarządu Głównego PTP:

  1. Informację o liczbie uczestników szkolenia.
  2. Imienną listę osób, które pomyślnie zaliczyły szkolenie i spełniły wszystkie wymagane programem warunki, a w związku z tym uzyskują certyfikat umożliwiający korzystanie z testów grupy B1, określonych testów z grupy B2, lub grupy testów B2plus w ramach poszczególnych ścieżek specjalistycznych. Certyfikaty dla uczestników są podpisywane przez przewodniczącego PTP i prowadzącego szkolenie.
  3. Podsumowanie wyników oceny satysfakcji udziału w szkoleniu (na podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych): osoba/instytucja odpowiedzialna za prowadzenie rekomendowanych przez PTP szkoleń, przekazuje do biura ZG PTP, zbiorcze podsumowanie wyników ankiety ewaluacyjne wg ustalonego wzoru z każdej edycji szkolenia..

  Procedura uzyskiwania rekomendacji

  1. Organizator szkolenia starający się o rekomendację przedkłada WNIOSEK, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnych opisanych poniżej oraz program prowadzonego szkolenia. Cała dokumentacja składana jest w formie papierowej i elektronicznej za pośrednictwem biura Zarządu Głównego PTP.
  2. Kompletna dokumentacja jest przekazywana do Komisja Testów PTP, która powołuje spośród siebie jej recenzenta. Na podstawie recenzji Komisja Testów sporządza opinię o zgłaszanym szkoleniu. Wszyscy członkowie Komisji Testów otrzymują pełną dokumentację wniosku drogą elektroniczną.
  3. Posiedzenia Komisji Testów są protokołowane. Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Komisji. W omawianiu i głosowaniu wniosku nie mogą brać udziału członkowie Komisji pozostający w aktualnej zależności służbowej z wnioskodawcą lub sami będący wnioskodawcami.
  4. Komisja ma prawo zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie informacji dodatkowych lub uzupełniających. Odrzucenie wniosku wymaga uzasadnienia.
  5. Odwołania od decyzji Komisji Testów dotyczących odmowy przyznania rekomendacji wnioskodawca może składać do Zarządu Głównego PTP w terminie 30 dni od jej otrzymania.
  6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Komisja przedstawia Zarządowi Głównemu PTP wniosek o przyznanie rekomendacji konkretnemu szkoleniu.

  Zatwierdzenie przez ZG PTP rekomendacji dla szkolenia upoważnia przewodniczącego PTP do podpisania umowy z organizatorem szkolenia. W umowie określany jest czas rekomendowania (nie dłużej niż 2 lata), liczba planowanych edycji, zobowiązania placówki wobec PTP, w tym warunki odpłatności za rekomendację wynoszącą 5% od opłat wnoszonych przez uczestników szkolenia powiększoną o należną stawkę podatku VAT.

  Polskie Towarzystwo Psychologiczne w ramach odpłatności za rekomendację szkoleń z metod B1, B2 oraz grup metod objętych ścieżkami specjalistycznymi B2plus zapewnia organizatorowi szkolenia:

  1. prawo do używania następującego określenia „(nazwa szkolenia i prowadzącej je placówki) rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne”
  2. publikację na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informacji o przyznaniu rekomendacji i wciągnięcie nazwy placówki/osoby na listę instytucji rekomendowanych przez PTP w zakresie przeprowadzania szkoleń psychometrycznych (odpowiednio do przyznanej rekomendacji: z grup metod B1, B2 lub B2plus)
  3. promocję rekomendowanych szkoleń z psychometrii i metod poprzez zamieszczanie na stronie internetowej PTP w zakładkach „Aktualności” oraz „Szkolenia i warsztaty” informacji o każdej uruchomionej edycji szkolenia
  4. możliwość publikowania na stronie internetowej organizatora szkolenia listy osób, które uzyskały prawo do zakupu i stosowania poszczególnych metod z grup B1, B2, B2plus wraz z numerem przyznanego przez Towarzystwo certyfikatu
  5. licencję na posługiwanie się logo PTP w zakresie promocji rekomendowanych szkoleń (na warunkach określonych w umowie zawieranej między organizatorem szkolenia a ZG PTP).

  Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o rekomendację:

  1. WNIOSEK sporządzony według ustalonego wzoru.
  2. Szczegółowy program szkolenia
  3. Planowane terminy szkoleń
  4. Warunki zaliczenia szkolenia zawierające:

   1. w przypadku szkoleń dotyczących testów z grupy B1 – obligatoryjny sprawdzian składający się z 2 części – teoretycznej oraz praktycznej (zastosowanie wybranego narzędzia); Komisja ma prawo wglądu we wzór egzaminu (sprawdzianu);
   2. w przypadku szkoleń dotyczących testów z grupy B2 – obligatoryjne wykonanie pracy empirycznej; Komisja ma prawo wglądu we wzór pracy.
   3. w przypadku szkoleń B2plus (poziom zaawansowany) – obligatoryjny sprawdzian umiejętności (w teorii i praktyce) wykorzystywania testów psychologicznych w obszarze praktyki diagnostycznej zgodnej z wybraną ścieżką specjalistyczną. Komisja ma prawo wglądu we wzór egzaminu.

  5. Życiorysy zawodowe osób prowadzących szkolenie.
  6. OŚWIADCZENIE o spełnieniu wymogów kwalifikacji przez prowadzących szkolenie
  7. Zobowiązanie osoby/instytucji odpowiedzialnej za szkolenie, że będzie realizować szkolenie według załączonego programu, przestrzegać kodeksu etycznego psychologa oraz przesyłać po każdej edycji zbiorcze podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych z każdej edycji szkolenia oraz informację, że rozpoczyna kolejną edycję tego samego szkolenia.
  8. Informacja o planowanej liczbie uczestników z tym, że część praktyczna może być prowadzona przez jedną osobę w grupie nie większej niż 15 osób.
  9. Informacja o koszcie szkolenia dla uczestnika.
  10. Proponowany wzór zaświadczenia i certyfikatu dla uczestników szkolenia.

  Szkolenie może prowadzić osoba mająca ukończone magisterskie studia psychologiczne, która:

  1. pracuje w zespole zajmującym się konstruowaniem, adaptowaniem, doskonaleniem narzędzi psychometrycznych i/lub kształceniem w tym zakresie;
  2. zna standardy stosowania testów i przestrzega zasad ich wykorzystywania.
  3. ma doświadczenie dydaktyczne (udokumentowane).

  Komplet dokumentów należy przesłać w dwóch wersjach:

  • papierowej: na adres Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa z adnotacją na kopercie: Szkolenie z psychometrii,
  • elektronicznej: na adres ptp@psych.uw.edu.pl


   II.   Ramowy Program szkolenia z psychometrii, którego zaliczenie upoważnia do stosowania i nabywania metod z grupy B1.

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających wykształcenie na poziomie magisterskim, a niebędących psychologami, które pracują z ludźmi. W szkoleniu mogą uczestniczyć też psychologowie oraz studenci V roku jednolitych magisterskich studiów psychologicznych (lub II roku studiów II stopnia z psychologii, pod warunkiem, że licencjat również uzyskali z psychologii). Szkolenie powinno być profilowane w taki sposób, aby podawane przykłady, zadania praktyczne oraz sprawdzian wiedzy i kompetencji dotyczyły narzędzi z grupy B1. Osoby prowadzące szkolenie powinny mieć udokumentowaną wiedzę z zakresu psychometrii oraz doświadczenie dydaktyczne. Szkolenie nie powinno być krótsze niż 15 godzin lekcyjnych.

  Każdy certyfikowany program szkolenia powinien zawierać następujące elementy:

 1. Podstawowe zasady etyczne obowiązujące w sytuacji badania testami
  1. Kontakt z osobą badaną
  2. Zasady zawierania kontraktu
  3. Pojęcie świadomej zgody,
  4. Prawa i obowiązki osoby badanej testem
  5. Zadania praktyczne

 2. Co to jest test psychologiczny?
  1. Definicja testu
  2. Pośredniość pomiaru dokonywanego za pomocą testu

 3. Procedura badania testem
  1. Pojęcie standaryzacji i jej rola w procesie badania testem
  2. Rola instrukcji i konieczność jej przestrzegania
  3. Jakie informacje o procedurze standaryzacji można znaleźć w podręczniku testowym?
  4. Zadania praktyczne

 4. Pojęcie rzetelności testu
  1. Co to jest rzetelność?
  2. Metody badania rzetelności oraz dostarczane przez nie informacje
  3. Współczynnik rzetelności i jego interpretacja
  4. Błąd standardowy pomiaru i jego związek z rzetelnością testu
  5. Przedział ufności i jego wykorzystanie w diagnozie testowej
  6. Jakie informacje o rzetelności można znaleźć w podręczniku testowym?
  7. Zadania praktyczne

 5. Pojęcie trafności testu
  1. Co to jest trafność testu?
  2. Rodzaje źródeł danych na temat trafności
  3. Jakie informacje o trafności można znaleźć w podręczniku testowym?
  4. Zadania praktyczne

 6. Normalizacja wyników
  1. Pojęcie normalizacji w psychometrii
  2. Rozkład wyników otrzymanych w teście jako podstawa normalizacji
  3. Podstawowe parametry rozkładu ( średnia i odchylenie standardowe)
   i ich znaczenie w interpretacji wyników testu
  4. Pojęcie grupy odniesienia
  5. Rodzaje norm i ich interpretacja
  6. Jakie informacje o normach można znaleźć w podręczniku testowym?
  7. Zadania praktyczne.

  Ocena kompetencji i ewaluacja szkolenia

  Certyfikat ukończenia szkolenia uzyskuje się na podstawie zaliczenia podstawowego sprawdzianu zawierającego część teoretyczną i praktyczną (zastosowanie wybranego narzędzia) przy uzyskaniu 70% poprawnych odpowiedzi z każdej z tych części. Osoba, która uczestniczyła w szkoleniu i nie zaliczyła sprawdzianu, może go jeden raz poprawiać bez konieczności powtórnego udziału w szkoleniu. Certyfikat można uzyskać eksternistycznie, tzn. bez konieczności udziału w szkoleniu, a tylko zaliczając sprawdzian. Osoba, która zalicza sprawdzian w trybie eksternistycznym, nie może go poprawiać. W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu osoba ma obowiązek wzięcia udziału w szkoleniu i dopiero po jego ukończeniu przystąpienie do kolejnego sprawdzianu.

  Organizator szkolenia przedkłada Komisji kryteria zaliczenia szkolenia oraz zobowiązuje się do wykonania ewaluacji według ustalonego wzoru ankiety ewaluacyjnej i przekazania do biura ZG PTP zbiorczego podsumowania wyników.

 III.   Ramowy program szkolenia z metod grupy B2

  Szkolenie jest zasadniczo przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie na poziomie magisterskim, a niebędących psychologami, które pracują z ludźmi. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uzyskanie certyfikatu PTP potwierdzającego pozytywne zaliczenie egzaminu z psychometrii przebiegającego według wytycznych Komisji ds. Testów. Obowiązek ten nie dotyczy psychologów i studentów V roku jednolitych magisterskich studiów psychologicznych (lub II roku studiów II stopnia z psychologii, pod warunkiem, że licencjat również uzyskali z psychologii), którzy również mogą uczestniczyć w tych szkoleniach. Celem szkolenia jest precyzyjne wprowadzenie w zasady stosowania danej metody (lub grupy metod) oraz trening kompetencji koniecznych dla jej stosowania. Efektem ma być nabycie kompetencji niezbędnych dla profesjonalnego posługiwania się daną metodą (lub grupą metod), co jest równoznaczne z umiejętnością samodzielnego posługiwania się podręcznikiem dla użytkownika testu (lub innymi materiałami umożliwiającymi zapoznanie się z podstawowymi parametrami psychometrycznymi narzędzia i standardową procedura jego stosowania, interpretowania i obliczania wyników). Szkolenie nie powinno być krótsze niż 6 godzin lekcyjnych. Zaliczenie szkolenia daje dostęp tylko do testu lub grupy testów objętych szkoleniem. Dostęp do wszystkich testów z grupy B2 dla danej ścieżki specjalistycznej (np. edukacja, HR) możliwy jest po ukończeniu zaawansowanego szkolenia dla użytkowników testów B2 w ramach wybranej ścieżki specjalistycznej. 

  Rekomendowany program szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia:

  1. Przedmiot badania – elementarna wiedza o badanym zjawisku
  2. Zastosowanie, – kto może być badany, kryteria włączające i eliminujące
  3. Opis metody: budowa, struktura, charakter pozycji testowych, rodzaje wyników; ćwiczenia praktyczne.
  4. Wartość psychometryczna metody: trafność, rzetelność, błąd pomiaru, normy.
  5. Procedura badania:
   1. Warunki badania
   2. Sposób prowadzenia badania
   3. Instrukcja i sposób rejestrowania odpowiedzi
   4. Ćwiczenia praktyczne

  6. Sposób opracowania wyników:
   1. Obliczanie wyników surowych i ich przekształcanie w wyniki przeliczone
   2. Korzystanie z norm zawartych w podręczniku
   3. Ćwiczenia praktyczne

  7. Interpretacja wyników
   1. Psychometryczna i psychologiczna interpretacja wyników
   2. Sens poszczególnych wyników w skalach lub wskaźników
   3. Interpretacja poszczególnych wskaźników i całościowa interpretacja wyników
   4. Ćwiczenia praktyczne

  8. Zasady etyczne prowadzenia badań testami w odniesieniu do danej metody – kontrakt, świadoma zgoda, informacje zwrotne.

  Ocena kompetencji uczestników szkolenia w zakresie posługiwania się metodami, których dotyczy szkolenie i sposób oceny satysfakcji z udziału w szkoleniu:

  Certyfikat ukończenia szkolenia, który uprawnia do zakupu i stosowania metody/metod będących przedmiotem szkolenia, uzyskuje się na podstawie oceny raportu z badania tą metodą/tymi metodami, jednej lub kilku osób. Ocenie powinna podlegać umiejętność przeprowadzenia badania zgodnie z procedurą i standardami etycznymi, poprawność obliczania i interpretowania wyników, umiejętność udzielenia informacji zwrotnych zgodnych z celem badania oraz znajomość kontekstu, w jakim badanie jest przeprowadzane. Organizator szkolenia przedkłada Komisji kryteria zaliczenia. Osoba, która uczestniczyła w szkoleniu i nie zaliczyła sprawdzianu, może go jeden raz poprawiać bez konieczności powtórnego udziału w szkoleniu.

  Organizator szkolenia zobowiązuje się do wykonania ewaluacji według ustalonego wzoru ankiety ewaluacyjnej i przekazania do biura ZG PTP zbiorczego podsumowania wyników ankiet ewaluacyjnych z każdej edycji szkolenia.

  IV.   Ramowy program zaawansowanego szkolenia dla użytkowników testów B2 w ramach wybranych ścieżek specjalistycznych B2plus.

  Szkolenie B2plus (poziom zaawansowany), czyli specjalne szkolenie dla użytkowników testów z metod B2 w ramach wybranej ścieżki specjalistycznej, jest ostatnim przewidzianym dla niepsychologów, etapem przekazywania wiedzy o prowadzeniu badań testami w ograniczonym kontekście zastosowań, (czyli w ramach wybranej ścieżki specjalistycznej).

  Ścieżki specjalistyczne to subkategorie grupujące testy z poziomu B2 w zbiory. Powodem zaklasyfikowania testów do danego zbioru, – czyli tej samej ścieżki specjalistycznej, jest podobieństwo zastosowań. Możliwe ścieżki specjalistyczne to np.: kontekst zastosowań psychologii pracy i organizacji (HR), kontekst zastosowań psychologii rozwojowej i szkolnej (EDU), kontekst zastosowań psychologii klinicznej i zdrowia (ZDR), itp.

  Po ukończeniu szkolenia B2plus i zdaniu egzaminu B2plus, absolwent uzyskuje dostęp do wszystkich testów zakwalifikowanych – obecnie i w przyszłości - do grupy B2 dla danej ścieżki specjalistycznej (np. grupa metod B2_HR).

  Szkolenie jest zasadniczo przeznaczone dla osób, które pracują z ludźmi i posiadają wykształcenie na poziomie magisterskim, a nie są psychologami. Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  1. Uzyskanie certyfikatu B1;
  2. Uzyskanie uprawnień do stosowania trzech metod z grupy B2 w jednej ze ścieżek specjalistycznych, np. HR, EDU, itp. (wykaz akceptowanych konfiguracji metod dla każdej ze ścieżek specjalistycznych objętych szkoleniami B2Plus znajduje się w zakładce KATEGORYZACJA TETÓW na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). 

  Obowiązek ten nie dotyczy psychologów, którzy ukończyli pięcioletnie jednolite studia magisterskie lub studia dwustopniowe (licencjackie + magisterskie) na kierunku psychologia. Udział studentów w szkoleniu B2plus jest wykluczony.

  Podstawowa umiejętność oczekiwana od osoby zainteresowanej uzyskaniem certyfikatu na poziomie B2plus, to umiejętność posłużenia się podręcznikiem/materiałami przeznaczonymi dla użytkownika testu, w celu znalezienia tam informacji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia badania oraz zinterpretowania wyników, bez konieczności korzystania z pracy pod superwizją i/lub szkolenia przedmiotowego. Pierwszym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności związanych ze stosowaniem testów i trafną – czyli zgodną ze standardami dla użytkowników testów - interpretacją wyników w testach, dobrze osadzoną w kontekście, pozbawioną cech nadmiernej generalizacji i innych często popełnianych błędów. Drugim celem jest rozwój umiejętności integrowania danych z badania, w którym zastosowano kilka testów, poprzez ćwiczenie budowania prostych modeli kompetencyjnych.
  Szkolenie kończy się egzaminem i nie powinno być krótsze niż 15 godzin lekcyjnych.

  PODSUMOWNIE: cykl szkoleń w ramach wybranej ścieżki specjalistycznej
  Efektem ukończenia cyklu szkoleń z psychometrii i poszczególnych metod udostępnionych niepsychologom w ramach KATEGORYZACJI TESTÓW PTP, ma być nabycie kompetencji niezbędnych do zgodnego z Europejskimi standardami dla użytkowników testów, posługiwania się wieloma metodami, we wskazanym i ograniczonym obszarze zastosowań oraz integrowania wyników uzyskanych z badania kilkoma testami w jednym raporcie diagnostycznym.
  Opanowanie materiału przerabianego w toku całej ścieżki specjalistycznej na szkoleniach psychometrycznych rekomendowanych przez PTP powinno być wystarczające, aby przygotować uczestników do ubiegania się o Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla użytkowników testów EFPA EuroTest.

  Rekomendowany program szkolenia B2plus powinien obejmować następujące zagadnienia:

  1. Krótkie omówienie głównych konstruktów teoretycznych mierzonych testami B2 z danej ścieżki specjalistycznej (definiowanie mierzonych zmiennych)
  2. Analiza błędów w procesie stosowania testów z danej ścieżki specjalistycznej:
   • Analiza błędów w kontraktach
   • Analiza błędów w budowaniu wskaźników i operacjonalizacji
   • Analiza błędów w interpretacji psychometrycznej i psychologicznej
   • Analiza błędów w informacjach zwrotnych
  3. Logika wnioskowania diagnostycznego (teoria + ćwiczenia). Jak integrować wyniki w testach, żeby uzyskać informacje o zmiennych, które są ujęte w hipotezach/pytaniach diagnostycznych, a testy wprost się do nich nie odnoszą?  Dobieranie wskaźników do zmiennych, operacjonalizacja, interpretacja i integracja danych.
  4. Powtórzenie najważniejszych wiadomości
  5. Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności w następujących obszarach: 
   1. Sprawdzian z wiedzy o testach z danej ścieżki specjalistycznej (praca z wchodzącymi w skład kompletów pomocy do poszczególnych testów dostępnych dla ich użytkowników)
   2. Przygotowanie kontraktu
   3. Interpretacja wyników
   4. Udzielenie informacji zwrotnych na podstawie dostarczonego raportu
   5. Dobranie wskaźników do jednej z dwóch przykładowych kompetencji

  Ocena kompetencji uczestników szkolenia w zakresie posługiwania się metodami, których dotyczy szkolenie i sposób oceny satysfakcji z udziału w szkoleniu:
  Certyfikat ukończenia szkolenia uzyskuje się na podstawie zaliczenia sprawdzianu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przy uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi z każdej z tych części. Osoba, która uczestniczyła w szkoleniu i nie zaliczyła sprawdzianu, może go jeden raz poprawiać bez konieczności powtórnego udziału w szkoleniu.
  Organizator szkolenia przedkłada Komisji kryteria zaliczenia szkolenia. Zobowiązuje się również do wykonania ewaluacji według ustalonego wzoru ankiety ewaluacyjnej i przekazania do biura ZG PTP zbiorczego podsumowania wyników ankiet ewaluacyjnych z każdej edycji szkolenia. Ocena satysfakcji uczestników szkolenia powinna być zaprezentowana w formie średniej arytmetycznej wyliczonej dla wszystkich pytań ankiety łącznie.  

   V.   Odnawianie rekomendacji

  Rekomendacja dla szkolenia jest przyznawana na dwa lata z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne trzy lata, o ile program szkolenia i osoba(y) szkoląca(e) nie uległa(y) zmianie, a przesłane ankiety ewaluacyjne są pozytywne.

  W przypadku zmiany programu czy prowadzącego szkolenie lub negatywnych ocen uczestników Komisja Testów ma prawo wystąpić do ZG PTP o cofnięcie certyfikatu.

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: XIII. Lista szkoleń w ramach programu PARTNER
Wysłany przez admin dnia 26-03-2013 (5154 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

LISTA SZKOLEŃ W PROGRAMIE PARTNER

 1. Wrocławska Szkoła Trenerów „Sieć” 2. Grupa TROP


 3.       

  • Szkoła Trenerów Biznesu
  • Szkoła Trenerów I stopnia
  • Szkoła Coachów I stopnia
  • Psychologiczna Szkoła Liderów 4. Śląska Szkoła Trenerów „Gniazdo” 5. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Centrum Kształcenia Praktycznego :


  • Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej 6. Fundacja Dzieci Niczyje


  • Studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci
  • Studium diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci
  • Studium dla psychologów – opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. 7. Szkoła Trenerów s.c. L.Wieczorek-Tutak


  • Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

 8. NEGOCJATOR Akademia Treningu i Psychoedukacji w Poznaniu  Janina Sobczak-Matysiak

  • Akademia Trenera ATUT przygotowująca trenerów warsztatów umiejętności psychospołecznych

 9. Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE w Krakowie

  Jerzy Korzewski

  • Szkoła Trenerów

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: X.Lista certyfikowanych psychologów sportu
Wysłany przez admin dnia 28-06-2012 (15007 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista osób, które uzyskały certyfikat psychologa sportu

Honorowe certyfikaty psychologa sportu

Polskie Towarzystwo Psychologiczne 6 czerwca 2012 r. przyznało honorowe certyfikaty psychologa sportu
następującym osobom:

prof. dr hab. Jacek Gracz
prof. dr hab. Andrzej Jakubik
mgr Jadwiga Kłodecka-Różalska
prof. dr hab. Tadeusz Rychta
dr hab. Tadeusz Sankowski
dr hab. Edward Wlazło
dr hab. Janusz Zdebski

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: X.Certyfikat w zakresie psychologii sportu
Wysłany przez admin dnia 04-04-2012 (17564 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Warunki formalne oraz procedura uzyskania
i odnawiania ważności
certyfikatu psychologa sportu
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 21 marca 2012 r. ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd Główny w dniach 26 marca i 25 czerwca 2014 r., 28 czerwca 2017 r. oraz 15 listopada 2017 r. (tekst ujednolicony)

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: Lista Aplikantów - Superwizorów PTP
Wysłany przez admin dnia 06-03-2012 (23369 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista Aplikantów - Superwizorów
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Warszawa, sierpień 2021 roku

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: IX.Certyfikat w zakresie socjoterapii
Wysłany przez admin dnia 07-10-2011 (13128 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Warunki formalne oraz procedura uzyskania certyfikatu socjoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 15 czerwca 2011 r. ze zmianą uchwaloną przez Zarząd Główny PTP 20 czerwca 2018 r.
teks ujednolicony

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)