Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Portal PTP: Certyfikaty i rekomendacje

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Rekomendacje: Lista rekomendowanych psychologów lotniczych
Wysłany przez admin dnia 20-05-2018 (915 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista osób,
które uzyskały rekomendację
psychologa lotniczego

Warszawa, styczeń 2019 roku

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: XII. Rekomendacje psychologów lotniczych
Wysłany przez admin dnia 20-05-2018 (1006 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Zasady uzyskiwania rekomendacji
psychologów lotniczych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zatwierdzone uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w dniu 28 marca 2018 r.

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: XI. Lista certyfikowanych użytkowników testów
Wysłany przez admin dnia 22-02-2018 (977 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista osób, które uzyskały europejski certyfikat użytkownika testów w środowisku pracy i organizacji
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Warszawa, maj 2018

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: XI. Certyfikat dla użytkowników testów
Wysłany przez admin dnia 22-02-2018 (769 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Zasady uzyskiwania oraz odnawiania ważności
Europejskich Certyfikatów
dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zatwierdzone uchwałami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w dniach 29 marca i 28 czerwca 2017 r.

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: XII. Szkolenia z psychometrii dla niepsychologów do stosowania testów z grupy B1
Wysłany przez admin dnia 04-11-2016 (1885 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Szkolenia z psychometrii dla niepsychologów do stosowania testów z grupy B1

Warszawa listopad 2016 roku

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: Lista odnowionych rekomendacji I stopnia
Wysłany przez admin dnia 15-04-2014 (5530 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Rekomendacja I stopnia

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: Lista odnowionych rekomendacji II stopnia
Wysłany przez admin dnia 15-04-2014 (6158 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

II stopień – trenerzy treningu interpersonalnego

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: Lista Superwizorów warsztatu i treningu
Wysłany przez admin dnia 12-04-2014 (5542 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

III stopień - superwizorzy

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Z prac ZG PTP: 2014-01-25 Certyfikat Psychologa Sportu
Wysłany przez admin dnia 25-01-2014 (2608 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

ROZPOCZYNAMY PROCEDURĘ CERTYFIKOWANIA PSYCHOLOGÓW SPORTU
W TRYBIE ZWYKŁYM

Uwaga ! Zmiana godziny egzaminu.

Zapraszamy wszystkich chętnych psychologów do składania wniosków w postępowaniu certyfikacyjnym na uzyskanie Certyfikatu Psychologa Sportu II Klasy. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Zarządu Głównego PTP; ul. Stawki 5/7 ; 00-183 Warszawa, z dopiskiem: Certyfikat PS KL II, lub bezpośrednio składać je w biurze Zarządu Głównego PTP, najpóźniej do 28 lutego 2014 (data dostarczenia pod w/w adres).
Opłata za procedurę certyfikacyjną wynosi 779,70 zł. i należy ją wnieść przy składaniu dokumentów na konto: 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058 z dopiskiem certyfikat sportu.
Wymagania formalne oraz opis procedury uzyskania Certyfikat Psychologa Sportu II Klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , pytania do egzaminu i spis zalecanej literatury znajdują się na stronie PTP

Egzamin z wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii sportu przeprowadzany przez Komisję Certyfikacyjną ZG PTP, odbędzie się w dniu 26 marca 2014r. o godzinie 15.00 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Rekomendacje: XIII. Rekomendacje dla szkoleń psychometrycznych.
Wysłany przez admin dnia 15-04-2013 (3943 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Procedura rekomendacji szkoleń z psychometrii oraz z poszczególnych testów
przeznaczonych
dla profesjonalistów niebędących psychologami

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
z dnia 15 czerwca 2016 r.
(pełny tekst)

 

 1.      Zasady ogólne
  1. Szkolenia przeznaczone są dla profesjonalistów niebędących psychologami, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do stosowania testów wymienionych w wykazie pn. KATEGORYZACJA TESTÓW (obejmujących testy wydawnictw Pracowni Testów Psychologicznych PTP oraz ERDA) w grupach B1 oraz B2.

  2. Wykaz KATEGORYZACJA TESTÓW jest publikowany na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakładce Metody diagnostyczne.

  Celem procedury rekomendacyjnej jest zapewnienie osobom ubiegającym się o dostęp (możliwość zakupu i stosowania) do narzędzi diagnostycznych objętych kategoryzacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego rzetelnej wiedzy psychometrycznej niezbędnej do wykorzystywania w praktyce metod z grup B1 i B2, poprzez kontrolę jakości szkoleń podmiotów za nie odpowiedzialnych oraz weryfikację przygotowania i kwalifikacji osób szkolących.

  O rekomendacje mogą ubiegać się osoby lub instytucje, które spełniają opisane niżej warunki.

  Szkolenie, która uzyska rekomendację, ma prawo do używania następującego określenia „(nazwa szkolenia i prowadzącej je placówki) rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne”

  Lista szkoleń, które uzyskają rekomendację, będzie publikowana na bieżąco na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  Po każdej edycji szkolenia wnioskodawca, który otrzymał rekomendację, przesyła do Zarządu Głównego PTP:

  1. Informację o liczbie uczestników szkolenia.
  2. b. Imienną listę osób, które pomyślnie zaliczyły szkolenie i spełniły wszystkie wymagane programem warunki, a w związku z tym uzyskują certyfikat umożliwiający korzystanie z testów grupy B1 (lub określonych testów z grupy B2). Certyfikaty dla uczestników są podpisywane przez przewodniczącego PTP i prowadzącego szkolenie.
  3. Ankiety ewaluacyjne wg ustalonego wzoru.

  Procedura uzyskiwania rekomendacji

  1. Organizator szkolenia starający się o rekomendację przedkłada WNIOSEK, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnych opisanych poniżej oraz program prowadzonego szkolenia. Cała dokumentacja składana jest w formie papierowej i elektronicznej za pośrednictwem biura Zarządu Głównego PTP.

  2. Kompletna dokumentacja jest przekazywana do Komisja Testów PTP, która powołuje spośród siebie jej recenzenta. Na podstawie recenzji Komisja Testów sporządza opinię o zgłaszanym szkoleniu. Wszyscy członkowie Komisji Testów otrzymują pełną dokumentację wniosku drogą elektroniczną.

  3. Posiedzenia Komisji Testów są protokołowane. Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Komisji. W omawianiu i głosowaniu wniosku nie mogą brać udziału członkowie Komisji pozostający w aktualnej zależności służbowej z wnioskodawcą lub sami będący wnioskodawcami.

  4. Komisja ma prawo zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie informacji dodatkowych lub uzupełniających. Odrzucenie wniosku wymaga uzasadnienia.

  5. Odwołania od decyzji Komisji Testów dotyczących odmowy przyznania rekomendacji wnioskodawca może składać do Zarządu Głównego PTP w terminie 30 dni od jej otrzymania.

  6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Komisja przedstawia Zarządowi Głównemu PTP wniosek o przyznanie rekomendacji konkretnemu szkoleniu.

  Zatwierdzenie przez ZG PTP rekomendacji dla szkolenia upoważnia przewodniczącego PTP do podpisania umowy z organizatorem szkolenia. W umowie określany jest czas rekomendowania (nie dłużej niż 2 lata), liczba planowanych edycji, zobowiązania placówki wobec PTP, w tym warunki odpłatności za rekomendację wynoszącą 5% od opłat wnoszonych przez uczestników szkolenia powiększoną o należną stawkę podatku VAT.

  Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o rekomendację:

  1. WNIOSEK sporządzony według ustalonego wzoru.

  2. Szczegółowy program szkolenia

  3. Planowany termin szkoleń

  4. Warunki zaliczenia szkolenia zawierające: w przypadku szkoleń dotyczących testów z grupy B1 – obligatoryjny sprawdzian składający się z 2 części – teoretycznej oraz praktycznej (zastosowanie wybranego narzędzia); Komisja ma prawo wglądu we wzór egzaminu (sprawdzianu); w przypadku szkoleń dotyczących testów z grupy B2 – obligatoryjne wykonanie pracy empirycznej; Komisja ma prawo wglądu we wzór pracy.

  5. Życiorysy zawodowe osób prowadzących szkolenie.

  6. OŚWIADCZENIE o spełnieniu wymogów kwalifikacji przez prowadzących szkolenie

  7. Zobowiązanie osoby/instytucji odpowiedzialnej za szkolenie, że będzie realizować szkolenie według załączonego programu, przestrzegać kodeks etyczny psychologa oraz przesyłać po każdej edycji ankiety ewaluacyjne a także informację, że rozpoczyna kolejną edycję tego samego szkolenia.

  8. Informacja o planowanej liczbie uczestników z tym, że część praktyczna może być prowadzona przez jedną osobę w grupie nie większej niż 15 osób.

  9. Informacja o koszcie szkolenia dla uczestnika.

  10. Proponowany wzór zaświadczenia dla uczestników szkolenia.

  Szkolenie może prowadzić osoba mająca ukończone magisterskie studia psychologiczne, która:

  1. pracuje w zespole zajmującym się konstruowaniem, adaptowaniem, doskonaleniem narzędzi psychometrycznych i/lub kształceniem w tym zakresie;

  2. zna standardy stosowania testów i przestrzega zasad ich wykorzystywania.

  3. ma doświadczenie dydaktyczne (udokumentowane).

  Komplet dokumentów należy przesłać w dwóch wersjach:

  • papierowej: na adres Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa z adnotacją na kopercie: Szkolenie z psychometrii,
  • elektronicznej: na adres ptp@psych.uw.edu.pl


 2. Ramowy Program szkolenia z psychometrii, którego zaliczenie
  upoważnia do stosowania i nabywania metod z grupy B1.
 3. Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających wykształcenie na poziomie magisterskim, a niebędących psychologami, które pracują z ludźmi. W szkoleniu mogą uczestniczyć też psychologowie oraz studenci V roku magisterskich studiów psychologicznych. Szkolenie powinno być profilowane w taki sposób, aby podawane przykłady, zadania praktyczne oraz sprawdzian wiedzy i kompetencji dotyczyły narzędzi z grupy B1. Osoby prowadzące szkolenie powinny mieć udokumentowaną wiedzę z zakresu psychometrii oraz doświadczenie dydaktyczne. Szkolenie nie powinno być krótsze niż15 godzin lekcyjnych.

  Każdy certyfikowany program szkolenia powinien zawierać następujące elementy:


  1. Podstawowe zasady etyczne obowiązujące w sytuacji badania testami

   1. Kontakt z osobą badaną

   2. Zasady zawierania kontraktu

   3. Pojęcie świadomej zgody,

   4. Prawa i obowiązki osoby badanej testem

   5. Zadania praktyczne

  2. Co to jest test psychologiczny?

   1. Definicja testu

   2. Pośredniość pomiaru dokonywanego za pomocą testu
  3. Procedura badania testem

   1. Pojęcie standaryzacji i jej rola w procesie badania testem

   2. Rola instrukcji i konieczność jej przestrzegania

   3. Jakie informacje o procedurze standaryzacji można znaleźć w podręczniku testowym?

   4. Zadania praktyczne

  4. Pojęcie rzetelności testu

   1. Co to jest rzetelność?

   2. Metody badania rzetelności oraz dostarczane przez nie informacje

   3. Współczynnik rzetelności i jego interpretacja

   4. Błąd standardowy pomiaru i jego związek z rzetelnością testu

   5. Przedział ufności i jego wykorzystanie w diagnozie testowej

   6. Jakie informacje o rzetelności można znaleźć w podręczniku testowym?

   7. Zadania praktyczne

  5. Pojecie trafności testu

   1. Co to jest trafność testu?

   2. Rodzaje źródeł danych na temat trafności

   3. Jakie informacje o trafności można znaleźć w podręczniku testowym?

   4. Zadania praktyczne

  6. Normalizacja wyników

  1. Pojęcie normalizacji w psychometrii

  2. Rozkład wyników otrzymanych w teście jako podstawa normalizacji

  3. Podstawowe parametry rozkładu ( średnia i odchylenie standardowe)
   i ich znaczenie w interpretacji wyników testu

  4. Pojęcie grupy odniesienia

  5. Rodzaje norm i ich interpretacja

  6. Jakie informacje o normach można znaleźć w podręczniku testowym?

  7. Zadania praktyczne.

  Ocena kompetencji i ewaluacja szkolenia

  Certyfikat ukończenia szkolenia uzyskuje się na podstawie zaliczenia podstawowego sprawdzianu zawierającego część teoretyczną i praktyczną (zastosowanie wybranego narzędzia) przy uzyskaniu 70% poprawnych odpowiedzi z każdej z tych części. Wnioskodawca przedkłada Komisji kryteria zaliczenia szkolenia oraz zobowiązanie do wykonania ewaluacji według ustalonego wzoru ankiety ewaluacyjnej. Osoba, która uczestniczyła w szkoleniu i nie zaliczyła sprawdzianu, może go jeden raz poprawiać bez konieczności powtórnego udziału w szkoleniu. Certyfikat można uzyskać eksternistycznie, tzn. bez konieczności udziału w szkoleniu, a tylko zaliczając sprawdzian. Osoba, która zalicza sprawdzian w trybie eksternistycznym, nie może go poprawiać. W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu osoba ma obowiązek wzięcia udziału w szkoleniu i dopiero po jego ukończeniu przystąpienie do kolejnego sprawdzianu.

 4. Ramowy program szkolenia z metod grupy B2
 5. Szkolenie jest zasadniczo przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie na poziomie magisterskim, a niebędących psychologami, które pracują z ludźmi. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uzyskanie certyfikatu uprawniającego do stosowania testów z grupy B1. Obowiązek ten nie dotyczy psychologów i studentów V roku magisterskich studiów psychologicznych, którzy również mogą uczestniczyć w tych szkoleniach. Celem szkolenia jest precyzyjne wprowadzenie w zasady stosowania danej metody (lub grupy metod) oraz trening kompetencji koniecznych dla jej stosowania. Efektem ma być nabycie kompetencji niezbędnych dla profesjonalnego posługiwania się daną metodą (lub grupą metod). Szkolenie nie powinno być krótsze niż 6 godzin lekcyjnych. Zaliczenie szkolenia daje dostęp tylko do testu lub grupy testów objętych szkoleniem. Dostęp do wszystkich testów z grupy B2 dla danego kontekstu (np. edukacja, HR) możliwy jest po ukończeniu specjalnego szkolenia dotyczącego integrowania danych pochodzących z wielu narzędzi.

  Rekomendowany program szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia:

  1. Przedmiot badania – elementarna wiedza o badanym zjawisku

  2. Zastosowanie, – kto może być badany, kryteria włączające i eliminujące

  3. Opis metody: budowa, struktura, charakter pozycji testowych, rodzaje wyników; ćwiczenia praktyczne.

  4. Wartość psychometryczna metody : trafność, rzetelność, błąd pomiaru, normy

  5. Procedura badania:

   1. warunki badania

   2. sposób prowadzenia badania

   3. instrukcja i sposób rejestrowania odpowiedzi

   4. ćwiczenia praktyczne

  6. Sposób opracowania wyników:

   1. Obliczanie wyników surowych i ich przekształcanie w wyniki przeliczone

   2. Korzystanie z norm zawartych w podręczniku

   3. Ćwiczenia praktyczne

  7. Interpretacja wyników

   1. Psychometryczna i psychologiczna interpretacja wyników

   2. Sens poszczególnych wyników w skalach lub wskaźników

   3. Interpretacja poszczególnych wskaźników i całościowa interpretacja wyników

   4. Ćwiczenia praktyczne

  8. Zasady etyczne prowadzenia badań testami w odniesieniu do danej metody – kontrakt, świadoma zgoda, informacje zwrotne.

  Ocena kompetencji i ewaluacja szkolenia

  1. Kryteria zaliczania szkolenia: opis sposobu sprawdzenia umiejętności stosowania metody. Niezbędnym elementem sprawdzenia umiejętności powinna być praca polegająca na samodzielnym przeprowadzeniu badania jednej lub kilku osób, obliczeniu wyników i dokonaniu ich interpretacji.

  2. Osoba, która uczestniczyła w szkoleniu i nie zaliczyła sprawdzianu może go jeden raz poprawiać bez konieczności powtórnego udziału w szkoleniu.

  Wnioskodawca przedkłada Komisji kryteria zaliczenia szkolenia oraz zobowiązanie do wykonania ewaluacji według ustalonego wzoru ankiety ewaluacyjnej

 6. Odnawianie rekomendacji

Rekomendacja dla szkolenia jest przyznawana na dwa lata z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne trzy lata, o ile program szkolenia i osoba(y) szkoląca(e) nie uległa(y) zmianie, a przesłane ankiety ewaluacyjne są pozytywne.

W przypadku zmiany programu czy prowadzącego szkolenie lub negatywnych ocen uczestników Komisja Testów ma prawo wystąpić do ZG PTP o cofnięcie certyfikatu.

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: XIII. Lista szkoleń w ramach programu PARTNER
Wysłany przez admin dnia 27-03-2013 (4638 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

LISTA SZKOLEŃ W PROGRAMIE PARTNER

 1. Wrocławska Szkoła Trenerów „Sieć” 2. Grupa TROP


 3.       

  • Szkoła Trenerów Biznesu
  • Szkoła Trenerów I stopnia
  • Szkoła Coachów I stopnia
  • Psychologiczna Szkoła Liderów 4. Śląska Szkoła Trenerów „Gniazdo” 5. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Centrum Kształcenia Praktycznego :


  • Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej 6. Fundacja Dzieci Niczyje


  • Studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci
  • Studium diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci
  • Studium dla psychologów – opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. 7. Szkoła Trenerów s.c. L.Wieczorek-Tutak


  • Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

 8. NEGOCJATOR Akademia Treningu i Psychoedukacji w Poznaniu  Janina Sobczak-Matysiak

  • Akademia Trenera ATUT przygotowująca trenerów warsztatów umiejętności psychospołecznych

 9. Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE w Krakowie

  Jerzy Korzewski

  • Szkoła Trenerów

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: X.Lista certyfikowanych psychologów sportu
Wysłany przez admin dnia 28-06-2012 (11969 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista osób, które uzyskały certyfikat psychologa sportu

Honorowe certyfikaty psychologa sportu

Polskie Towarzystwo Psychologiczne 6 czerwca 2012 r. przyznało honorowe certyfikaty psychologa sportu
następującym osobom:

prof. dr hab. Jacek Gracz
prof. dr hab. Andrzej Jakubik
mgr Jadwiga Kłodecka-Różalska
prof. dr hab. Tadeusz Rychta
dr hab. Tadeusz Sankowski
dr hab. Edward Wlazło
dr hab. Janusz Zdebski

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: X.Certyfikat w zakresie psychologii sportu
Wysłany przez admin dnia 04-04-2012 (15246 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Warunki formalne oraz procedura uzyskania
i odnawiania ważności
certyfikatu psychologa sportu
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 21 marca 2012 r. ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd Główny w dniach 26 marca i 25 czerwca 2014 r., 28 czerwca 2017 r. oraz 15 listopada 2017 r. (tekst ujednolicony)

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: Lista Aplikantów - Superwizorów PTP
Wysłany przez admin dnia 06-03-2012 (17773 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

Lista Aplikantów - Superwizorów
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Warszawa, październik 2018 roku

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)

Rekomendacje: IX.Certyfikat w zakresie socjoterapii
Wysłany przez admin dnia 07-10-2011 (12349 odsłon)
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Warunki formalne oraz procedura uzyskania certyfikatu socjoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 15 czerwca 2011 r. ze zmianą uchwaloną przez Zarząd Główny PTP 20 czerwca 2018 r.
teks ujednolicony

(Czytaj więcej... | Rekomendacje)